Page 531 - NEIC_FINAL REPORT
P. 531

โดยในหัวั ข้อ้ น้ จะครอบคลมูุ การศึกึ ษา สำาํา รวจและวเิ คราะหัข้์ อ้ มูลู ในเฟสำเรมูิ ตน้ (Preliminary) ซึ่งึ จะเช้อ้ มูโยงกนั กบั หัวั ข้อ้ การออกแบบสำถาป็ัตยกรรมูองค์กรทั้้ป็ระกอบไป็ด้วยการศึึกษาวิเคราะหั์ตามูวิธ้พััฒนาสำถาป็ัตยกรรมูในเฟสำตังแต A – F รวมูไป็ถงึ การมูองโอกาสำและแนวทั้างการการพัฒั นา(OpportunitiesandSolution)ในรป็ู แบบแผนป็ฏิบิ ตั กิ ารแผนการลงทั้นุ และ แผนงบป็ระมูาณในบทั้ทั้้ 8 อ้กด้วย
จากการศึึกษาโครงสำร้างระบบสำารสำนเทั้ศึ สำามูารถป็ระเมูินรายละเอ้ยดข้องสำถาป็ัตยกรรมูการทั้ําางานในป็ัจจุบัน ความูสำามูารถการทั้ําางานในป็ัจจบุ ัน เพั้อใหั้สำามูารถเตร้ยมูกรอบการทั้ําางานการป็รับสำถาป็ัตยกรรมูเป็้าหัมูาย โดยสำรุป็ได้ดังน้
1) ข้้อมูลนำําาเข้้า
• ผังโครงสำร้างองค์กร
• แนวคิดในการดําาเนินการองค์กรในป็ัจจุบัน
• TOGAF Library สำวน TOGAF Standard Version 9.2
• พัันธกิจและยุทั้ธศึาสำตร์ป็ัจจุบันข้ององค์กรแมู ซึ่ึงได้แกสำําานักงานนโยบายและแผนพัลังงาน รวมูไป็ถึงกระทั้รวง
พัลังงาน เพั้อนําามูาใช้้กําาหันดสำถาป็ัตยกรรมูการทั้ําางานเป็้าหัมูาย • รายช้้อพัันธมูิตรในการรว มูดําาเนินการตามูพัันธกิจ
2) รูปัแบบองค์์กรสาํา หรับการพััฒนำาสถาปััตยกรรมองค์์กร
จากผลการศึึกษาทั้ังในด้านกระบวนการทั้ําางาน ด้านกฎหัมูาย ข้้อบังคับความูมูันคงระบบเทั้คโนโลย้สำารสำนเทั้ศึและ การสำ้อสำาร ด้านการพััฒนาบุคลากรและโครงสำร้างองค์กร และด้านการบริหัารจัดการเทั้คโนโลย้สำารสำนเทั้ศึรวมูถึงการศึึกษา หันว ยงานตน้ แบบทั้ด้ เ้ พัอ้ ใหัศึ้ นู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึพัลงั งานแหัลง ช้าตสำิ ามูารถตอบสำนองตอ ป็ระเดน็ ทั้างข้อ้ มูลู และสำารสำนเทั้ศึดา้ นพัลงั งาน ได้อยา งมู้ป็ระสำิทั้ธิผล ทั้างทั้้ป็รึกษาจึงนาํา เสำนอสำถานการณ์เพั้อเป็็นหัมูุดหัมูายในด้านสำถาป็ัตยกรรมูองค์กร ดังน้
สถานำการณ์์ (Scenario): การป็รับเป็ล้ยน ข้ยาย และดําาเนินงานตามูพัันธกิจข้องศึูนย์เทั้คโนโลย้สำารสำนเทั้ศึและ การสำ้อสำาร รวมูถึงพัันธกิจอ้น ๆ ทั้เ้ ก้ยวข้้อง ใหัเ้ กิดการพััฒนาศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหัง ช้าติอยา งเป็็นรูป็ธรรมูโดยใช้้หัลกั การ สำถาป็ัตยกรรมูองค์กร
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 -3

   529   530   531   532   533