Page 494 - NEIC_FINAL REPORT
P. 494

 2-320
ภํายนอก แต่ให้เข้ําถึงจํากเครือข่ํายภํายในได้ และสําหรับในส่วนของ MSZ จะมีระบบป้องกันกํารบุกรุกของตัวเอง แต่ก็มีกําร ปะปนกันของเครื่องเวิร์กสเตชัน และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ําย
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ําย และ เครื่องเวิร์กสเตชันที่ใช้ระบบปฏิบัติกําร Windows จะมีกํารติดตั้งโปรแกรมป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ ของบริษัท ESET ทุกเคร่ืองและได้รับกํารปรับปรุงอยู่อย่ํางสม่ําเสมอ สําหรับเครื่องแม่ข่ําย จะมีกํารสําเนํา ข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่ํายเป็นรอบ ๆ แต่ไม่ได้ดําเนินกํารโดยอัตโนมัติ
การใช้งานและความสามารถของระบบ (Capacity and Capability)
ระบบเว็บแบบสาธารณะ
ในส่วนของ ระบบเว็บแบบสําธํารณะ มีกํารเข้ําใช้งํานโดยบุคคลภํายนอกค่อนข้ํางมําก เนื่องจํากเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริกําร ข้อมูลเป็นหลัก เช่น ข้อมูลพลังงํานด้ํานต่ําง ๆ รําคําน้ํามัน และ รําคําก๊ําซธรรมชําติ ซึ่งทําให้เกิดภําระงํานจํานวนมําก และ ทํา ใหเ้ ครอื่ งคอมพวิ เตอรแ์ มข่ ํา่ ยไมส่ ํามํารถใหบ้ รกิ ํารไดใ้ นบํางครงั้ ซงึ่ เมอื่ ตดิ ตง้ั เครอื่ งคอมพวิ เตอร์ แมข่ ํา่ ยทศี่ นู ยข์ อ้ มลู ในครงั้ แรก มีกํารติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ํายแค่เครื่องเดียว โดยติดต้ังท้ังโปรแกรมฐํานข้อมูล และโปรแกรมให้บริกํารเว็บไซต์ใน เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ํายเดียวกัน ซึ่งทําให้ไม่สํามํารถรับภําระงํานได้ จึงได้มีกํารเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ํายเครื่องที่สอง แล้วทํากํารย้ํายโปรแกรมฐํานข้อมูลมํายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ํายท่ีสอง จึงจะสํามํารถให้บริกํารได้ แต่ยังมีปัญหําเรื่องกํารให้ บริกํารในขณะที่มีภําระงํานมํากกว่ําปกติ
กํารขยํายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ํายสําหรับระบบเว็บแบบสําธํารณะ อําจจะทําได้ยํากเนื่องจํากเป็นกํารนําเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ํายไปวํางที่ศูนย์ข้อมูลของเอกชน จึงทําให้ไม่สํามํารถขยํายระบบได้แบบทันที ซึ่งอําจจะส่งผลถึงกํารให้ บริกํารในอนําคตได้
ระบบประมวลผลภายในองค์กร
ระบบประมวลผลภํายในองคก์ ร มกี ํารเขํา้ ใชง้ ํานไมม่ ําก เฉลย่ี อยทู่ ี่ 2-300 ผใู้ ช้ แตม่ แี อปพลเิ คชนั ใหบ้ รกิ ํารอยเู่ ปน็ จํา นวนมําก ทั้งที่ใช้งํานโดยบุคคลภํายนอก และ โดยบุคลํากรของ สนพ. เอง โดยแอปพลิเคชันทั้งหมด ถูกติดตั้งกระจํายทั้งในส่วน DNZ, HSZ และ MSZ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ํายจํานวนมําก ทําให้ไม่มีปัญหําเร่ืองกํารรองรับภําระงําน แต่จะเป็นปัญหําเรื่องกําร จัดกํารดูแลเสียมํากกว่ํา จึงทําให้ฝ่ํายปฏิบัติกํารของ สนพ. ทํากํารยุบรวมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ํายแบบกํายภําพ ให้มําทํางําน บนเคร่ืองเสมือนแทน ซึ่งก็ยังสํามํารถให้บริกํารผู้ใช้บริกํารได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ
กํารขยํายระบบเครอ่ื งคอมพวิ เตอรแ์ มข่ ํา่ ยในอนําคตของสว่ นงํานทตี่ อ้ งดํา เนนิ กํารโดย สนพ. เอง อําจจะไมม่ คี วํามจํา เปน็ ตอ้ ง ขยํายมํากนัก แต่ในส่วนภําระงํานของศูนย์ข้อมูลพลังงํานแห่งชําติ เป็นที่แน่ชัดว่ําไม่สํามํารถติดตั้งบนชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ํายในปัจจุบันได้อย่ํางแน่นอน ทั้งในเร่ืองกํารจัดกํารภําระงําน และ กํารจัดกํารระบบ
ในส่วนของระบบเครือข่ํายเอง น่ําจะเพียงพอสําหรับกํารใช้งํานในปัจจุบัน และสําหรับภําระงํานของ สนพ. เอง แต่เช่นเดียว กบั ระบบเครอื่ งคอมพวิ เตอรแ์ มข่ ํา่ ย ในสว่ นของระบบเครอื ขํา่ ย เปน็ ทแี่ นช่ ดั วํา่ ไมส่ ํามํารถรองรบั ภําระงํานของศนู ยข์ อ้ มลู พลงั งําน แห่งชําติได้แน่นอน
ต้นทุน และ ความเสี่ยงในการปฏิบัติการ (Cost & Risk)
ระบบสํารสนเทศของ สนพ. ถึงแม้จะถูกออกแบบมําค่อนข้ํางดี แต่จะมีต้นทุนในกํารปฏิบัติกํารค่อนข้ํางสูง ด้วยปัจจัยดังต่อ ไปนี้
1. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ํายที่ยังเป็นแบบแยกส่วน (Standalone)
ถงึ แมจ้ ะมกี ํารเรมิ่ นํา เอําเทคโนโลยเี ครอื่ งเสมอื น (Virtual Machine) เชน่ Hyper-V เขํา้ มําใช้ แตก่ ย็ งั เปน็ กํารตดิ ตงั้ รํายเครอื่ ง
ซ่ึงทําให้ยังต้องดูแลท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ (Host Computer) และเครื่องคอมพิวเตอร์อําศัย (Guest Computer) ทั้งในเรื่องกํารติดตั้งระบบปฏิบัติกําร กํารติดตั้งซอฟต์แวร์ใช้งําน และ กํารจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งไม่สํามํารถทําแบบอัตโนมัติได้เลย
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   492   493   494   495   496