Page 481 - NEIC_FINAL REPORT
P. 481

รูปท่ี 2.2-9 แสดงผลสรุปของ Gap Analysis ด้านไฟฟ้า ซึ่งมีข้อสรุปคือ
• ด้าน Capacity ควรมีการจัดเก็บข้อมูลของระบบสายส่ง และสายจําหน่ายของ EGAT MEA และ PEA
(Gap) และรวมถึงข้อมูลด้าน Substation ของทั้งสามการไฟฟ้าด้วย นอกจากนี้ยังควรมีการเก็บข้อมูลของ
รูปที่ 2.2-9 แสดงผลสรุปของ Gap Analysis ด้ํานไฟฟ้ํา ซึ่งมีข้อสรุปคือ
โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ในการดูแลของ EGAT ที่ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าของ EGAT IPP และ SPP และในส่วนท่ีอยู่ใน
• ด้ําน Capacity ควรมีกํารจัดเก็บข้อมูลของระบบสํายส่ง และสํายจําหน่ํายของ EGAT MEA และ PEA (Gap) และรวมถึง
การดูแลของ MEA และ PEA คือ โรงไฟฟ้า VSPP แต่ละโรง โดยเป็นการเก็บข้อมูลของ generation
ข้อมูลด้ําน Substation ของท้ังสํามกํารไฟฟ้ําด้วย นอกจํากนี้ยังควรมีกํารเก็บข้อมูลของโรงไฟฟ้ําที่อยู่ในกํารดูแลของ EGAT ท่ี
capacity และเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า และในส่วนของ VSPP ควรเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ครอบคลุมถึง
ประกอบด้วย โรงไฟฟ้ําของ EGAT IPP และ SPP และในส่วนที่อยู่ในกํารดูแลของ MEA และ PEA คือ โรงไฟฟ้ํา VSPP แต่ละโรง
โรงไฟฟ้าที่อยู่ในการดูแลของสว่ นราชการเช่น พพ. PEA และ MEA ด้วย นอกจากนี้ในอนาคตควรเก็บขอ้ มลู
โดยเป็นกํารเก็บข้อมูลของ generation capacity และเชื้อเพลิงท่ีใช้ผลิตไฟฟ้ํา และในส่วนของ VSPP ควรเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม
ของโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเกิดจากนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้า VSPP ท้ังหมด
ที่ครอบคลุมถึงโรงไฟฟ้ําที่อยู่ในกํารดูแลของส่วนรําชกํารเช่น พพ. PEA และ MEA ด้วย นอกจํากนี้ในอนําคตควรเก็บข้อมูล
• การแปรรูป สําหรับการแปรรูปของไฟฟ้า โดยทั่วไปจะหมายถึง การแปรรูปของพลังงานชนิดต่าง ๆ ออกมา ของโรงไฟฟ้ําใหม่ท่ีจะเกิดจํากนโยบํายโรงไฟฟ้ําชุมชน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ํา VSPP ทั้งหมด
เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีความหลากหลายแต่อาจสรุปได้คร่าวๆ ดังนี้
• กํารแปรรปู สํา หรบั กํารแปรรปู ของไฟฟํา้ โดยทว่ั ไปจะหมํายถงึ กํารแปรรปู ของพลงั งํานชนดิ ตํา่ ง ๆ ออกมําเปน็ พลงั งํานไฟฟํา้
(1) โรงไฟฟ้าประเภทThermalหรือGasTurbinecombinedcycleจะประกอบด้วยลักษณะของ
ซึ่งมีควํามหลํากหลํายแต่อําจสรุปได้คร่ําวๆ ดังนี้
(1) โรงไฟฟ้ําประโเรภงทไฟTฟh้าeดrังmทaี่แlสหดรงใือนGรูปasที่T2u.2r-b1i0neคือcoมmีกาbรiใnชe้คdวาcมyรc้อleนเจพะื่อปตร้มะนก้ําอใบหด้เก้วิดยไลอักนษ้ําณแระงขดอันงสโูงรงตไ้อฟงฟใช้ํา้ ดังท่ีแสดง
ในรปูที่2.2-10คอื มกีํารพใลชค้ังงวาํานมปรรอ้ะนเเภพทอื่ตต่าม้งนๆํา้ใเชห่นเ้กกดิ๊ไาอซนธรํา้รแมรชงดาตนัิสถงู่าตนอ้หงินใชนพ้้ําลมงัันงเําตนาป(รหะรเืภอใทนตบํา่างงๆปรเชะเน่ทกศํา๊ใชซ้พธรลรังมงาชนําติถํา่นหนิ น้ํามันเตํา (หรือในบํางปนริวะเคทลศียใรช์)้พแลลังะงใําชน้ไนอนิวเ้ําคไปลหียรม์)ุนแTลuะrbใชin้ไeอนเพ้ําื่อไปผหลิตมไุนฟฟT้าurใbนiบnาeงเทเพค่ือโนผโลิตยไีจฟะฟใช้ํา้วิธในีกลบับํางกเันทคือโนใโชล้ ยีจะใช้วิธี กลบั กนั คอื ใชเ้ครอื่ งยนตป์เครระื่อเภงยทนgตa์ปsรtะuเภrbทingeasไปtuหrbมiนุnetuไปrbหiมneุนโtดuยrbตinรeงแโดลยว้ตอรํางจแใชลค้้ววอําามจรใชอ้ ้คนวทางิ้มจรํา้อกนเทคริ้งจอื่ างกยเนคตรื่์อtงuยrนbตin์eนํา กลบั ไปต้มน้ําให้ได้ไอน้ําแล้วไtปuหrbมinุนe tนuําrกbลiับneไปตเพ้มนิ่ม้ําเตใหิม้ไดเ้ไพอื่อนผ้ําแลลิต้วไไฟปฟหม้ําอุนีกtตu่อrbหinนeึ่งเพเพ่ิมื่อเตเิมป็นเพกื่อําผรลเพิตไิ่มฟปฟร้าะอสีกิทตธ่อิภหํานพึ่ง ขเพอื่องกเปํา็นรผลิตไฟฟ้ํา นอกจํากนี้ไอน้ําส่วนเกินกทาี่ผรลเพิติ่มไปดร้ยะังสิทําธมิภําารพถขนอํางไกปาจรําผหลิตนไ่ําฟยฟใ้หา ้แนกอก่โรจงางกํานี้ไอุตนส้ําสํา่วหนกเรกรินมที่ผซลึ่งิตเปได็น้ยกังสําารมชา่วรยถปนรําะไปหจยําัดหพน่ลายังงํานให้แก่ ประเทศได้อีกทํางหนึ่ง ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการช่วยประหยัดพลังงานให้แก่ประเทศได้อีกทางหน่ึง
รูปท่ี 2.2-10 โรงไฟฟ้ําประเภท Thermal หรือ Gas Turbine combine cycle
 รูปท่ี 2.2-11 โรงไฟฟ้ําพลังน้ํา
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
รูปท่ี 2.2-10 โรงไฟฟา้ ประเภท Thermal หรือ Gas Turbine combine cycle
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
2.2-320
 รูปท่ี 2.2-11 โรงไฟฟ้าพลงั น้ํา
(2) โรงไฟฟ้าพลังน้ําคือการใช้น้ําที่ไหลผ่านturbineไปกําเนิดกระแสไฟฟ้าโดยแหล่งน้ําที่ใช้อาจมาได้
2-307
 ี่
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
หลายทาง (รปท 2 2 11)   479   480   481   482   483