Page 480 - NEIC_FINAL REPORT
P. 480

รูปที่ 2.2-9 แผนผังกํารรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ ไฟฟ้ํา ที่คําดว่ําจะมีในอนําคต
  2-306
หมํายเหตุ
(G) = Gap Analysis ----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องกํารเพิ่มเติม
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
หมายเหตุ
รูปท่ี 2.2-9 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมลู ในระบบ ไฟฟ้า ที่คาดว่าจะมีในอนาคต ----- = กลุ่มข้อมูลท่ีมี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลท่ีต้องการเพิ่มเติม
(G) = Gap Analysis
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื น แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
2.2-319
   478   479   480   481   482