Page 482 - NEIC_FINAL REPORT
P. 482

2-308
Btu/Kwh ของไฟฟ้ําที่ผลิตได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญในกํารวัดประสิทธิภําพของกํารผลิตไฟฟ้ํา โดยควรเป็นกํารเก็บข้อมูล HR ของแต่ละโรงไฟฟ้ํา และเป็นข้อมูลรํายเดือน (Gap)
2.2-322
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
แผนพลังงานของประเทศไทย
รูปที่ 2.2-12 โรงไฟฟ้ําพลังงํานหมุนเวียน รูปแบบต่ําง ๆ
รายงานฉบับสมบูรณ์
 (2) โรงไฟฟํา้ พลงั นํา้ คอื กํารใชน้ ํา้ ทรูปไี่ หทล่ี ผ2ํา่.2น-1tu2rbโรinงไeฟไฟป้ากพํา ลเนังงดิ ากนรหะมแุนสเไวฟียฟนํา้ รโูปดยแบแหบลตง่่านง ํา้ ๆทใ่ี ชอ้ ําจมําไดห้ ลํายทําง (รปู ท่ี 2.2-11) - น้ําจํากเขื่อนเก็บกักน้ําไว้แล้วปล่อยน้ําผ่ําน turbine
(3) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆตามรูปที่2.2-12ซ่ึงประกอบด้วย - น้ําจํากแม่น้ํา (run-off river) ให้ไหลผ่ําน turbine
- น้ําจํากกําร-สูบโนร้ํางกไฟลฟับ้าขพึ้นลไงัปงากนักแเกสง็บอไาวท้ในิตยท์ท่ีสงัู้งใแนลร้วูปปแบลบ่อยsนol้ําaไrหfaลrลmง,มrําoหoมftุนopt,uFrlboianteingfarm,Solarthermal ซึ่งเป็นกํารผลิตกระแสไฟฟ้ําที่ต้นทุนต่ํา เพรําะไม่มีต้นทุนพลังงํานและใช้พลังงํานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้ํา
- โรงไฟฟ้ําพลังงํานลม
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่น ๆ เช่น ใช้ biomass biogas ขยะ Geothermal Tidal ฯลฯ
(3) โรงไฟฟ้ําพลังงํานหมุนเวียน รูปแบบต่ําง ๆ ตํามรูปที่ 2.2-12 ซึ่งประกอบด้วย
- โรงไฟฟ้ําพลังงํานแสงอําทิตย์ทั้งในรูปแบบ solar farm, rooftop, Floating farm, Solar thermal
ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งสามประเภทกว้างๆ ข้างต้นควรมีการเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกับโรงกลั่นน้ํามัน คือ
เก็บข้อมูลในส่วน input ที่ใช้ และ output คือไฟฟ้าที่ผลิตได้ แต่ไม่จําเป็นต้องเก็บข้อมูลทางเทคนิคของ
- โรงไฟฟ้ําพลังงํานหมุนเวียนรูปแบบอื่น ๆ เช่น ใช้ biomass biogas ขยะ Geothermal Tidal ฯลฯ
process การผลิต แต่ในกรณีของไฟฟ้าควรเก็บข้อมูล Heat rate (HR) คือ ปริมาณพลังงานที่ใช้ (Btu)
ซึ่งโรงไฟฟ้ําทั้งสํามประเภทกว้ํางๆ ข้ํางต้นควรมีกํารเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกับโรงกล่ันน้ํามัน คือเก็บข้อมูลในส่วน input
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหนึ่งหน่วย (Kwh) ซึ่งปกติจะแสดงในรูปของ Btu/Kwh ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซ่ึงเป็น
ที่ใช้ และ output คือไฟฟ้ําที่ผลิตได้ แต่ไม่จําเป็นต้องเก็บข้อมูลทํางเทคนิคของ process กํารผลิต แต่ในกรณีของไฟฟ้ําควรเก็บ
ข้อมูลท่ีสําคัญในการวัดประสทิ ธิภาพของการผลิตไฟฟ้าโดยควรเป็นการเก็บข้อมูลHRของแต่ละโรงไฟฟา้
ข้อมูล Heat rate (HR) คือ ปริมําณพลังงํานที่ใช้ (Btu) ในกํารผลิตกระแสไฟฟ้ําหน่ึงหน่วย (Kwh) ซ่ึงปกติจะแสดงในรูปของ
และเป็นข้อมูลรายเดือน (Gap)
    480   481   482   483   484