Page 479 - NEIC_FINAL REPORT
P. 479

ตํารําง 2.2-22 สรุปข้อมูลที่ควรจะมีกํารจัดเก็บเพิ่มเติม
                              Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-305
Capa. การผลติ นาเขา้ ส ง่ อ อ ก แปรรปู การใช้ สนพ พพ ชธ ธพ สกพ กฟผ ปตท กพร กฟน กฟภ ศก
Category หมวด หมวดย่อย
Activity
หน่วยงานในสงั กัด
ตาราง 2.2-22 สรุปข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพ่ิมเติม หน่วยงานนอกสงั กัด ดา้ นข้อมลู
การเชื่อมตอ่ อัตโนมตั ิ ที่มาของข้อมลู ข้อมลู ที่มา ศท.สนพ.
พลงั งาน สารองทางธรณีวทิ ยา
พลงั งาน พลงั งาน
กาลงั การผลติ การผลติ การนาเขา้ การสง่ ออก สารองทางกฏหมาย
xx xx xx xx
xxx xx x xxx บางส่วน x x x
พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน
x xx
xxx xx x xxx xx x
สารองทางธรุ กจิ การแปรรปู
xx xx xx xx xx xx
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
การใช้
ราคา
สง่ิ แวดลอ้ ม เศรษฐกจิ และสงั คม ผปู้ ระกอบการ บคุ ลากร การศกึ ษา กฎหมาย
x x
x x x x x x x x x x x
เพมิ่ เต มิ x เพมิ่ เต มิ x
x
xx xx xx xx xx xx xx xx
เพม่ิ เต มิ x
x
x
x
x x x
หมวดนี้ เก่ียวข้อง
อนื่ ๆ ระบุ กับพลังงานนี้หรือไม่ ศท. สนพ. ควรเพม่ิ
ความ
Priority มี ไมม่ ี กฎหมาย รวบรวม กฎหมาย ร่วมมอื จัดหาเอง
x x x x
x x
2.2-318
Big Data
x
รายงานฉบับสมบูรณ์

   477   478   479   480   481