Page 461 - NEIC_FINAL REPORT
P. 461

รูปที่ 2.2-5 แสดงรํายละเอียดขบวนกํารกลั่น (แบบคร่ําว ๆ) เพิ่มเติมจํากรูปข้ํางต้น ซ่ึงมีขบวนกํารกลั่นคือ
- Distillation หมํายถงึ หอกลนั่ ทนี่ ํา นํา้ มนั ดบิ มําใหค้ วํามรอ้ น โดยนํา้ มนั ทเี่ บําๆ เชน่ LPG เบนซนิ จะลอยขนึ้ ไปอยสู่ ว่ นบน ของหอกลั่น ส่วนน้ํามันหนักๆ เช่น ดีเซล Jet น้ํามันเตํา จะอยู่ในส่วนกลําง และส่วนล่ํางของหอกลั่น ซ่ึงจะถูกแยกออกมําเพ่ือ
ส่งต่อไปยังขบวนกํารปรับปรุงคุณภําพ เช่น
• ขบวนกําร purification ซึ่งปกติจะเป็นขบวนกํารขจัดกํามะถันออกให้ได้ตํามมําตรฐําน โดยผ่ํานหน่วยกล่ันประเภท
hydrotreater reformer เป็นต้น
• ขบวนกําร upgrade น้ํามัน ซ่ึงหมํายถึงกํารเปล่ียนแปลงน้ํามันที่หนักๆ (มี carbon สูง) เป็นน้ํามันเบํา ซึ่งจะมีรําคํา
สูงกว่ํา และเปล่ียนแปลง Cut ตํามธรรมชําติให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นควํามต้องกํารของตลําดมํากกว่ํา ซ่ึงเป็นขบวนกําร cracking (โดยลด carbon หรอื เพมิ่ hydrogen ใน molecular structure ของนํา้ มนั โดยอําจสง่ bottom จํากหอกลน่ั แรกไปยงั หอกลนั่ ตอ่ ไป (Vacuum distillation) แลว้ สง่ ตอ่ เขํา้ ขบวนกําร upgrade เขํา้ hydrocracking หรอื coking ซงึ่ จะไดผ้ ลติ ภณั ฑน์ ํา้ มนั เบํา เพิ่มขึ้น (ซึ่งมี refining margin ที่สูงกว่ํา) ซึ่งขบวนกํารเหล่ํานี้
o มีควํามแตกต่ํางกันในแต่ละโรงกล่ัน ซึ่งข้ึนกับเทคโนโลยีที่แต่ละคนใช้ และจุดประสงค์ทํางด้ํานกํารตลําดที่เน้น ขํายผลิตภัณฑ์อะไร
o มีควํามแตกต่ํางกันตํามชนิดของcrudeที่เข้ํากลั่นซึ่งเปล่ียนแปลงตลอดเวลําตํามแต่โรงกล่ันจะจัดหําจํากแหล่ง รําคําถูกกว่ําได้
o มีควํามแตกต่ํางของลักษณะธุรกิจ เช่น โรงกล่ันที่มีกิจกํารปิโตรเคมีด้วยจะมีขบวนกํารกล่ันและผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์
แตกต่ํางไปจํากโรงกลั่นที่ไม่มี ตัวอย่ํางเช่น โรงกล่ัน PTTGC จะไม่ทําเบนซินออกมําขําย เพรําะจะส่ง Naphtha ทั้งหมดไปทํา
ปิโตรเคมีเป็นต้น
รูปที่ 2.2-5 รํายละเอียดขบวนกํารกล่ัน
สารสนเทศพลังงานแหง่ ชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 รูปท่ี 2.2-5 รายละเอียดขบวนการกลั่น
ดังนั้น โดยสรุปข้อมูลในส่วนของขบวนการกลั่นเป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคล้วน ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
2-287
 การวางแผนนโยบายพลังงาน เช่น oil plan โดยตรง แต่เป็นเรื่องภายในของแต่ละโรงกลั่น แต่สิ่งที่จะส่งผล
ต่อการกําหนดนโยบายและควรมีการจัดเก็บข้อมูลในครบถ้วนถ้วน (Gap) คือ
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
   459   460   461   462   463