Page 459 - NEIC_FINAL REPORT
P. 459

รูปที่ 2.2-3 แผนผังกํารรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ น้ํามันดิบ ที่คําดว่ําจะมีในอนําคต
 หมํายเหตุ
(G) = Gap Analysis ----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องกํารเพิ่มเติม
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-285
 
   457   458   459   460   461