Page 460 - NEIC_FINAL REPORT
P. 460

แสดงผลของกํารวิเครําะห์ Gap Analysis กรณีน้ํามันดิบและคอนเดนเสท (ที่ปรึกษําได้รวมน้ํามันดิบและคอนเดนเสท ไวใ้ นรปู เดยี วกนั เพรําะจะดกู ระชบั และเหน็ ภําพโดยรวมในรปู เดยี วกนั ) ซงึ่ กํารทํา Gap จะทํา ตํามขน้ั ตอนของ Business Process ดงั นี้
- ทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งควรจะมีกํารจัดหําข้อมูลทะเบียนของผู้ประกอบกํารในกิจกํารนี้ทุกรําย
- การจัดหา ได้แยกกํารจัดหําน้ํามันดิบออกเป็นสองลักษณะคือ
• กํารผลิตในประเทศ ซ่ึงเก็บข้อมูลเป็นรํายแหล่งผลิต ตํามปริมําณและมูลค่ํากํารผลิต รวมถึงค่ําภําคหลวง และได้ แยกกํารผลิตจํากแหล่งฝํางออกมํา เนื่องจํากมีแหล่งท่ีมําของข้อมูลต่ํางกัน
• กํารนําเข้ํา โดยแยกเป็นผู้นําเข้ํา ปริมําณและรําคํากํารนําเข้ํา ชนิดน้ํามันท่ีนําเข้ํา และประเทศต้นทําง
• ในส่วนของ Gap คือ ควรเพิ่มข้อมูลปริมําณกํารจัดหําคอนเดนเสท ซ่ึงมําจํากหลุมขุดเจําะก๊ําซธรรมชําติ โดยเป็น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกรมเช้ือเพลิงธรรมชําติ (ดูแถบสีในตํารํางข้ํางต้น)
- การแปรรปู ขบวนกํารแปรรปู คอื กํารนํา นํา้ มนั ดบิ และคอนเดนเสทเขํา้ กลนั่ ในโรงกลนั่ ตํา่ ง ๆ (ปจั จบุ นั เปดิ ดํา เนนิ กําร อยู่ 7 รําย) โดยข้อมูลที่มีกํารจัดเก็บไว้แล้วคือ
• กําลังกํารกลั่นของแต่ละโรงกลั่น
• ปริมําณน้ํามันดิบท่ีเข้ํากล่ันของแต่ละโรงกลั่น แยกตํามชนิดของน้ํามันดิบ โดยแยกเป็นน้ํามันดิบ จํากแหล่งใน ประเทศ และที่นําเข้ํา โดย Gap คือ ยังขําดกํารแยกแหล่งของน้ํามันดิบท่ีนําเข้ําว่ํามําจํากประเทศใด และควรเป็นข้อมูลรํายวัน ของน้ํามันดิบที่เข้ํากลั่น เนื่องจํากเป็นประเด็นควํามมั่นคง
• และควรแยกปริมําณน้ํามันดิบและคอนเดนเสทท่ีเข้ํากลั่นออกจํากน้ํามันดิบที่ผลิตในประเทศ (Gap)
สําหรับน้ํามันดิบและคอนเดนเสทที่เข้ําสู่โรงกลั่นแล้วนั้นก็จะผ่ํานขบวนกํารกลั่นเพื่อผลิตออกมําเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง
สําเร็จรูปชนิดต่ําง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องทํางเทคนิค โดยหลักกํารคร่ําวๆ ของขบวนกํารกลั่นตํามรูปที่ 2.2-4 คือ กํารนํา crude oil และ
condensate เข้ําสู่ขบวนกํารกลั่นโดยแยกเอําของเสียที่ปะปนมําต่ําง ๆ ออก แล้วนําน้ํามันดิบเข้ําหอกลั่น เพ่ือแยกน้ํามันดิบ
ออกเป็นน้ํามันส่วนต่ําง ๆ (Cut) แล้วส่งน้ํามันแต่ละส่วนไปปรับปรุงคุณภําพเพื่อให้ได้มําตรฐํานที่กําหนดไว้ของแต่ละประเทศ
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยใช้มําตรฐําน Euro 4 ซึ่งก็หมํายถึงห้ํามมีค่ํากํามะถันเกิน 50 ส่วนในล้ํานส่วน มีค่ําออกเทนตํามที่กําหนด
ไวใ้ นแตล่ ะเกรดของเบนซนิ มคี ํา่ ซเี ทนตํามขอ้ กํา หนดของดเี ซล มอี ตั รํากํารระเหยทเี่ ปน็ ไปตํามมําตรฐําน ฯลฯ เหลํา่ นเี้ ปน็ ตน้ ซงึ่
โรงกล่ันแต่ละแห่งต้องไปปรับขบวนกํารกลั่นให้เหมําะสมตํามชนิดของ crude oil ที่ใช้ และค่ํามําตรฐํานของน้ํามันที่ผลิตให้ได้
ตํามที่รัฐกําหนด และตํามที่จะจูงใจผู้บริโภคให้หันมําใช้ผลิตภัณฑ์ข้ํางต้นตํามเทคนิคกํารตลําดต่ําง ๆ เหล่ํานี้
รูปท่ี 2.2-4 ขบวนกํารกลั่นน้ํามันดิบ
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแหง่ ชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big
รายงานฉบับสมบูรณ์
Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศไทย
 รูปที่ 2.2-4 ขบวนการกลั่นน้ํามันดบิ
 2-286
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษราูปกาทรจี่ัด2ท.ําา2แผ-5นยุทแธสศาดสงตร์แาลยะอลอะกแเบอบียกาดรพขัฒบนวานศูนกยา์สรารกสลนเั่นทศพ(แลบังงาบนคแหร่งชา่าวติๆ)เพิ่มเติมจากรูปข้างต้นซึ่งมีขบวนการกลั่นคือ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
ึั่ี่้ัิ้้้ัี่่ ิึ้
Distillation หมายถง หอกลนทนํานํามนดบมาใหความรอน โดยนํามนทเบาๆ เชน LPG เบนซน จะลอยขน
   458   459   460   461   462