Page 438 - NEIC_FINAL REPORT
P. 438

แผนผังระบบข้อมูลโดยรวมของก๊ําซธรรมชําติของศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร
 แผนผังระบบข้อมูลโดยรวมของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร
  2-264
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   436   437   438   439   440