Page 405 - NEIC_FINAL REPORT
P. 405

ระบบ Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตํามข้อสั่งกํารนํายกรัฐมนตรี)
 ชื่อชุดข้อมูล
รํายได้เงินสดทํางกํารเกษตร
ข้อมูลสํารสนเทศกํารเกษตร ชื่อชุดข้อมูล
ข้อมูลต้นทุนสินค้ําเกษตร
ขอ้ มลู รําคําสนิ คํา้ เกษตรรํายวนั
รําคําที่เกษตรกรขํายได้ ณ ไร่นํา
เจ้ําของข้อมูล
ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
คําอธิบํายอย่ํางย่อ คําสําคัญ
แสดงข้อมูลรํายได้เงินสด รํายได้เงินสดทํางกํารเกษตร ทํางกํารเกษตร รํายจังหวัด
คําอธิบํายอย่ํางย่อ คําสําคัญ
ข้อมูลต้นทุนสินค้ําเกษตร ต้นทุนสินค้ําเกษตร
ข้อมูลรําคําสินค้ําเกษตร รําคํารํายวัน รํายวัน ณ ตลําดสําคัญ
เป็นข้อมูลรําคําสินค้ําที่ รําคําสินค้ํา เกษตรขํายได้
 ครัวเรือนเกษตรกร
 ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
 แสดงข้อมูลจํานวนครัว เรือนที่ข้ึนทะเบียนสะสม แยกตํามกลุ่มกิจกรรม
  จํานวนครัวเรือน
 เนื้อที่ใช้ประโยชน์กํารเกษตร
 ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
  แสดงข้อมูลเนื้อที่ใช้ ประโยชน์กํารเกษตร รํายจังหวัด
 เนื้อที่ใช้ประโยชน์กํารเกษตร
 ขอ้ มลู กํารขนึ้ ทะเบยี นเกษตรกร รํายกลุ่มสินค้ํา
 ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
 แสดงข้อมูลจํานวนครัว เรือน พื้นที่เพําะปลูก พื้นที่ เก็บเกี่ยว ที่ขึ้นทะเบียน แยกตํามสินค้ํา รํายตําบล
  จํานวนครัวเรือน
 เจ้ําของข้อมูล
ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
 ข้อมูลกํารผลิต
 ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
 ขอ้ มลู เนอื้ ทเี่ พําะปลกู เนอื้ ที่ เกบ็ เกยี่ วผลผลติ ของสนิ คํา้ เกษตรที่สําคัญ
  ข้อมูลกํารผลิต
  รํายได้เงินสดทํางกํารเกษตร
 ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
 รํายได้ทํางกํารเกษตรสุทธิ
  รํายไดท้ ํางกํารเกษตร,รํายจํา่ ย ทํางกํารเกษตร,รํายได้สุทธิ ทํางกํารเกษตร,รํายได้นอก กํารเกษตร,เงินออมเบื้องต้น
 ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ไม่มี
ข้อมูลท่ี สนพ. ต้องกํารเพ่ิมเติม
ชื่อข้อมูล ข้อมูลศักยภําพกํารผลิตพืชพลังงํานรํายฤดูกําล
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลท่ีได้รับ
  2-232
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย


   403   404   405   406   407