Page 377 - NEIC_FINAL REPORT
P. 377

 2-206
• ข้อมูลสถิติ จะมีข้อมูล เช่น เงินลงทุนระหว่ํางประเทศ ข้อมูลธนําคํารพําณิชย์ หนี้ต่ํางประเทศ เป็นต้น ซึ่งทุกตํารําง จะเป็น API ให้บริกํารแก่ผู้สนใจอยู่แล้ว
• เมื่อรับข้อมูลมําจํากหน่วยงําน จะมีกํารจัดระเบียบข้อมูลเอง
• ใหด้ ทู ี่ web site ของ BOT กอ่ นเพอื่ ใหท้ รําบวํา่ ตอนนี้ BOT มอี ะไร และหํากมอี ะไรทตี่ อ้ งกํารละเอยี ดกวํา่ นี้ หรอื ตอ้ งกําร มุม aggregate ให้ตรง ก็สํามํารถทําเร่ืองมําขอได้ อําจเป็นกํารทํา API เฉพําะให้
• ปัจจุบันมี API เป็น time series เป็น data point ซ่ึงสํามํารถเลือกได้ว่ําต้องกํารดูข้อมูลในช่วงเวลําใด ซ่ึงข้อมูลจะอยู่ บนเว็บไซต์ ท่ี https://tide.pier.or.th/ กํารดึงให้ดูจําก catalog ก่อน แล้วดู Series names ตํามช่วงเวลําที่ต้องกําร
• มีกําร support 24x7 แต่อําจมี service time ที่จะ down ระบบบ้ํางบํางครั้ง
• ข้อมูลที่ต้องกํารจําก สนพ.
o ผู้ใช้ข้อมูลของEPPOทั้งน้ํามันก๊ําซธรรมชําติและไฟฟ้ําแยกตํามsectorsอยํากได้ข้อมูลเพ่ิมคือระยะเวลําของ ข้อมูลน้ัน lack ประมําณ 2 เดือน แต่ ธปท. ต้องกํารประเมินภําพเศรษฐกิจในเดือนก่อนหน้ํา เช่น กํารใช้ไฟฟ้ําภําคอุตสําหกรรม นั้นต้องใช้วิธีกําร forecast จํากข้อมูลเก่ํา
o ปัญหําคือสนพ.ต้องรอข้อมูลจํากแหล่งอื่นเช่นกัน
- รูปแบบกํารนําเสนอข้อมูล เช่น โครงสร้ํางรําคําน้ํามันขํายปลีก เป็น Excel วันต่อวันต้องกํารข้อมูลเป็นลักษณะ
series ยําวๆ ซึ่งอยู่ระหว่ํางกํารของบจัดทํา
- ข้อมูลบํางอย่ําง เช่น รําคําค่ําไฟฟ้ําแยกตํามโครงสร้ําง เช่น ค่ําไฟหลัก สนพ. ขอให้ทําง ธปท. แจ้งรํายกํารว่ํา
ต้องกํารข้อมูลตัวใดบ้ําง
- โครงสร้ํางรําคําค่ําไฟ จะเป็น uniform tariff ที่เท่ํากันทั่วประเทศ
- ข้อมูลบํางตัวอยํากให้ลงรํายละเอียดมํากกว่ํานี้ เช่น กํารนําเข้ําน้ํามันมําจํากที่ใดบ้ําง แยกออกมําเป็นประเทศ
ไม่ใช่เป็น group รวม
• ทําง ธปท. จะรวบรวม requirements ของข้อมูลที่ต้องกํารส่งให้กับ สนพ. เพื่อดูว่ําส่วนใดจะสํามํารถทําให้ได้เลย
• ต้องกํารข้อมูล part น้ํามัน ADB จะส่งให้ว่ําต้องกํารอะไร
o กํารจัดกํารทํางด้ํานITinfrastructure
o ไม่มีกํารเช่ําใช้datacenterและกําลังจะมีกํารใช้cloudภํายในองค์กร
o มีกํารตั้งpolicyในกํารsetpasswordเป็นมําตรฐําน
o มีเข้ํารหัสตั้งแต่network,storageและdatabase
o Data at rest จะมีกํารเข้ํารหัสเป็นส่วนใหญ่ data in transit มีกํารเข้ํารหัส ทํา PKI + digital signature เพื่อให้
มั่นใจว่ําข้อมูลถูกต้อง คนเปิดข้อมูลนั้นจะเป็น BOT เท่ําน้ันเพรําะจะเป็นผู้เดียวที่มีรหัส o ด้ํานกํารส่งemailจะมีกํารblockหํากส่งข้อมูลID
o Datacenter(zerotrust-servertoservercannottalktoeachother),campus(อําคําร),Intranetและ
internet
o มีtier124x7monitorhackers;tier2–จะรับงํานต่อมําตรวจสอบเน้นกํารตรวจจับเร็วและresponseเร็ว
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
: กรอกแบบสอบถํามเฉพําะหัวข้อ ข้อมูลที่หน่วยงํานที่ถูกสอบถํามต้องกํารใช้งําน หัวข้ออื่น ๆให้ไปสรุปข้อมูลที่เผยแพร่ ในหน้ํา Website
เอกสารที่ได้จากการสัมภาษณ์
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   375   376   377   378   379