Page 376 - NEIC_FINAL REPORT
P. 376

• ข้อมูลที่ใช้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน secondary data ที่ได้รับจํากหน่วยงํานอื่น และ ข้อมูลจํากส่วนงํานท่ี ธปท. เป็น ผู้กํากับดูแล และมีข้อมูล internal ของ ธปท. เองท่ีได้รับข้อมูลจํากภํายนอก วิธีกํารได้มําก็ได้จํากหลํายแหล่ง เช่น กํารเป็น regulator และกํารสํารวจ
• ทําง ธปท. ได้ให้เอกสํารรวบรวมแหล่งข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่ ธปท. ได้รับมําซึ่ง สนพ. สํามํารถพิจํารณําเพื่อขอควําม ร่วมมือในกํารขอข้อมูลจํากหน่วยงําน
• กํารได้มําซึ่งข้อมูลจํากแหล่งต่ําง ๆ สํามํารถสรุปได้ดังน้ี
o กํารไดม้ ํานนั้ ขนึ้ อยกู่ บั ควํามพรอ้ มของหนว่ ยงํานเชน่ กํารไฟฟํา้ เปน็ webserviceหรอื APIหรอื emailโดยพยํายําม
ขอให้เป็นกํารเชื่อมต่อแบบ API; บน web site ของ ธปท. เองจะเป็น API ให้หน่วยงํานสํามํารถเรียกดึงข้อมูลได้
o ข้อมูลท่ีได้เป็นภําคบังคับตํามกฎหมํายธปท.สํามํารถบังคับให้ส่งข้อมูลตํามเง่ือนเวลําที่กําหนดและขอควํามร่วมมือ สถําบนั กํารเงนิ ตํา่ ง ๆ ใหส้ ง่ ขอ้ มลู มํา ซงึ่ เมอื่ ไดร้ บั ขอ้ มลู และจะเผยแพร่ ธปท. จะสํามํารถทํา ไดเ้ พยี งแสดงขอ้ มลู ภําพรวมเทํา่ นน้ั
ไม่สํามํารถระบุถึงรํายละเอียดได้เพรําะเป็นข้อมูลสําคัญ
o APIมี27K++dataseries
o มีข้อมูลเช่นfinancialmarketdata,moneyexchangebytransaction
o ในเชิง Data governance ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ให้ได้นั้นอยู่บน web site ของ ธปท. แล้ว หํากต้องกํารข้อมูลที่นําไป
หมุนได้ เช่น ข้อมูลท่ีสํารวจเอง หรือ ข้อมูล consumption ทําเป็นดัชนีของ ธปท. เอง สํามํารถเข้ํามําคุยได้ในรํายกํารท่ีสนใจ และไม่มีอยู่บน web site หํากเป็นข้อมูลท่ีเป็นชั้นควํามลับก็จะมีกํารปกปิดชื่อ
o ข้อมูลบํางส่วนทํางธปท.นํามําทําเป็นดัชนีเพื่อให้หน่วยงํานอื่นๆสํามํารถนําไปใช้ได้
• ธปท. ตอ้ งกํารขอ้ มลู บํางอยํา่ งจํากทําง สนพ. คอื ขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งํานทท่ี ําง ธปท. ไดร้ บั กํารรอ้ งขอมําซงึ่ คดิ วํา่ หลํายรํายกําร นั้นอยํากให้ทําง สนพ. เป็นศูนย์กลํางในกํารรวบรวมข้อมูลและส่งให้หน่วยงํานต่ําง ๆ เช่น ข้อมูลกํารผลิตปิโตรเลียม import -
export
• สนพ. เองมีกํารทํา forecast เช่น ด้ํานไฟฟ้ํา จะทําแบบ short term ปีละครั้ง และ long term 20 ปีซ่ึงจะใช้ข้อมูล
GDP จํากสภําพัฒน์ฯ เมื่อมีกํารปรับ GDP และไม่ได้นําไปเผยแพร่ • กํารทํา Forecast
o ธปท.มีหน่วยงํานในกํารทําforecastไว้ใช้ภํายในเองซ่ึงจะทําforecastภํายใน8ไตรมําสเช่นข้อมูลกํารส่งออก เงินเฟ้อ และมีบํางเรื่องที่ต้องกํารตัดสินใจเป็นพิเศษก็จะทํากํารวิเครําะห์เป็นกํารภํายใน เป็นข้อมูลให้กรรมกํารนโยบํายกํารเงิน เป็น internal use โดยเฉพําะกําร forecast ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงํานอ่ืน เช่น ภําคอุตสําหกรรม
o ฝ่ําย forecast ของ ธปท. ทํา GDP trend ใช้ในกํารเสนอภํายในเพื่อประเมินสภําวะเศรษฐกิจของคณะกรรมกําร นโยบํายกํารเงินซึ่งประชุมทุก 6-8 สัปดําห์ ข้อมูล forecast ที่เผยแพร่จะอยู่ในรํายงํานนโยบํายกํารเงินท่ีออกทุกไตรมําส ที่เป็น ภําพ macro และมีว่ํา consumption เท่ําไหร่ แต่กําร break down เป็น sectors นั้นมีกํารทําใช้เป็นกํารภํายใน ซึ่ง update ตํามสถํานกํารณ์ปัจจุบัน
o ข้อมูลอ่ืนที่ทําเช่นGDPรํายจ่ํายภําครัฐเงินเฟ้อประมําณกํารรําคําน้ํามันรําคําสินค้ําเกษตรรํายได้เกษตรเป็นต้น • กํารเชื่อมต่อข้อมูลกับ ธปท.
o ข้อมูลที่ใช้ประจําเช่น อัตรําแลกเปล่ียนที่มักมีกํารขอข้อมูลเป็น daily จะมีเป็น API ไว้ให้บน web site ของ ธปท. มี 13 หมื่น data series
o ข้อมูลด้ํานเศรฐกิจและกํารเงินทุกอย่ํางบน web site ของ ธปท. นั้นมี API ให้เชื่อมต่ออยู่แล้ว หน่วยงํานสํามํารถ ใช้งํานได้ มีกํารจัดหมวดหมู่ไว้ซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะมีตํารํางที่เกี่ยวข้องเป็นร้อยตํารําง
o กํารรับข้อมูลขําเข้ําจํากหน่วยงํานต่ํางๆนั้นยังมีข้อจํากัดทํางเทคโนโลยีของหน่วยงําน
o Datacatalogueและmetadataที่เผยแพร่อยู่บนwebsite
• ข้อมูลสถิติท่ีทําง ธปท. เผยแพร่จะเป็นตัวเลขที่ทําง ธปท. น้ันคํานวณเอง หํากเป็นข้อมูลของหน่วยงํานอื่นจะไม่ได้
เผยแพร่ไว้
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-205   374   375   376   377   378