Page 378 - NEIC_FINAL REPORT
P. 378

โครงการศกษาการจดทําแผนยทธศาสตรและออกแบบการพฒนาศนยสารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
เอกสารท่ีได้จากการสัมภาษณ์
  2.2-188
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-207   376   377   378   379   380