Page 375 - NEIC_FINAL REPORT
P. 375

 2-204
ตํามพระรําชบัญญัติธนําคํารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 1. ออกและจัดกํารธนบัตรของรัฐบําลและบัตรธนําคําร
เป็นผู้ออกธนบัตรของรัฐบําล ภํายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมํายว่ําด้วยเงินตรํา และมีสิทธิแต่ผู้เดียวท่ีจะออก บัตรธนําคํารในรําชอําณําจักร
2. กําหนดและดําเนินนโยบํายกํารเงิน
ดําเนินนโยบํายกํารเงินตํามที่คณะกรรมกํารนโยบํายกํารเงินกําหนด ได้แก่ รับเงินฝําก กําหนดอัตรําดอกเบี้ยในกํารให้
กู้ยืมเงินแก่สถําบันกํารเงิน ซื้อขํายเงินตรําต่ํางประเทศ และแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนําคต กู้ยืมเงินตรําต่ํางประเทศเพื่อ ดํา รงไวซ้ งึ่ เสถยี รภําพแหง่ คํา่ ของเงนิ ตรํา กยู้ มื เงนิ เพอื่ กํารดํา เนนิ นโยบํายกํารเงนิ ซอื้ ขํายหลกั ทรพั ยเ์ ทํา่ ทจี่ ํา เปน็ และแลกเปลยี่ น กระแสเงินสดในอนําคต เพื่อควบคุมปริมําณเงินในระบบกํารเงินของประเทศ รวมถึงยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตํามที่กําหนดโดย มีหรือไม่มีค่ําตอบแทน
3. บริหํารจัดกํารสินทรัพย์ของ ธปท.
บริหํารจัดกํารสินทรัพย์ของ ธปท. (ไม่รวมสินทรัพย์ในทุนสํารองเงินตรําตํามกฎหมํายว่ําด้วยเงินตรํา) กํารนําสินทรัพย์
ไปลงทุนหําประโยชน์ โดยคํานึงถึงควํามมั่นคง สภําพคล่อง ผลประโยชน์ ตอบแทนของสินทรัพย์ และควํามเสี่ยงในกํารบริหําร จัดกําร
4. เป็นนํายธนําคํารและนํายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบําล
เปน็ นํายธนําคํารของรฐั บําล โดยมอี ํา นําจหนํา้ ทใี่ นกํารรบั จํา่ ยเงนิ เพอื่ บญั ชฝี ํากของกระทรวงกํารคลงั กํารรบั เกบ็ รกั ษําเงนิ
หลักทรัพย์ หรือของมีค่ําอย่ํางอื่นเพ่ือประโยชน์ของรัฐบําล กํารเป็นตัวแทนของรัฐบําลในกํารซ้ือขํายโลหะทองคําและเงิน กําร ซื้อขํายและโอนตั๋วแลกเงิน หลักทรัพย์และใบหุ้น กํารควบคุมและกํารรวมไว้ในแหล่งกลํางซึ่งเงินปริวรรตต่ํางประเทศ หรืออําจ เป็นนํายธนําคํารของรัฐวิสําหกิจหรือหน่วยงํานอื่นของรัฐ นอกจํากนี้ อําจเป็นนํายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบําล โดยมีอํานําจ กระทํากํารจัดจําหน่ํายหลักทรัพย์ของรัฐบําล จ่ํายเงินต้นและดอกเบี้ย หรืออําจเป็นนํายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐวิสําหกิจ สถําบันกํารเงินท่ีมีกฎหมํายเฉพําะจัดต้ังขึ้นหรือหน่วยงํานอื่นของรัฐ
5. เป็นนํายธนําคํารของสถําบันกํารเงิน
เป็นนํายธนําคํารของสถําบันกํารเงิน โดยมีอํานําจหน้ําที่ในกํารให้กู้ยืมเงินหรือให้ควํามช่วยเหลือทํางกํารเงินแก่สถําบัน
กํารเงิน กํารรับเก็บรักษําเงิน หลักทรัพย์ หรือของมีค่ําอย่ํางอื่นของสถําบันกํารเงิน รวมถึงส่ังให้สถําบันกํารเงินส่งรํายงํานหรือ ช้ีแจงเพื่ออธิบํายเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน หรือภําระผูกพันได้
6. จัดต้ังหรือสนับสนุนกํารจัดต้ังระบบกํารชําระเงิน
จัดต้ังหรือสนับสนุนกํารจัดตั้งระบบกํารชําระเงิน ระบบกํารหักบัญชีระหว่ํางสถําบันกํารเงิน และบริหํารจัดกํารระบบ
ดังกล่ําวให้เกิดควํามปลอดภัยและมีประสิทธิภําพ 7. กํากับและตรวจสอบสถําบันกํารเงิน
กํา กบั ตรวจสอบ วเิ ครําะหฐ์ ํานะและกํารดํา เนนิ งําน ตลอดจนกํารบรหิ ํารควํามเสยี่ งของสถําบนั กํารเงนิ เพอื่ ใหม้ เี สถยี รภําพ 8. บริหํารจัดกํารอัตรําแลกเปลี่ยนเงินตรําภํายใต้ระบบกํารแลกเปลี่ยนเงินตรํา รวมทั้งบริหํารจัดกํารสินทรัพย์ใน
ทุนสํารองเงินตรํา ตํามกฎหมํายว่ําด้วยเงินตรํา
9. ควบคุมกํารแลกเปล่ียนเงินตํามกฎหมํายว่ําด้วยกํารควบคุมกํารแลกเปลี่ยนเงิน
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• ผู้อํานวยกํารอําวุโส ธปท. ชี้แจงว่ําข้อมูลของ ธปท. ได้รับมําจํากหลํายส่วนงําน โดยมีผู้อํานวยกํารฝ่ํายบริกํารข้อมูล และดําต้ําอนําลิติกส์ ดูแลเร่ืองกํารนําข้อมูลจํากหน่วยงํานต่ําง ๆ เข้ํามําในระบบและมี management มีอีกส่วนงํานดูแลเรื่อง analytics และกํารใช้ข้อมูลภํายใน
• ธปท. เป็น single point of data เกี่ยวกับข้อมูลกํารเงิน กํารกํากับ และจัดให้มีโครงสร้ํางทั้งส่วน regulator, ฝ่ําย นโยบําย และ IT infrastructures: software, network, cyber security
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   373   374   375   376   377