Page 323 - NEIC_FINAL REPORT
P. 323

13) การไฟฟ้านครหลวง • หน้าท่ีและภารกิจ
กํารไฟฟ้ํานครหลวง มีเขตดําเนินกํารในกรุงเทพมหํานคร สมุทรปรํากําร และนนทบุรี มีหน้ําท่ีและควํามรับผิดชอบ ดังนี้ 1. ให้บริกํารและควํามสะดวกต่ําง ๆ แก่ประชําชน ในกํารขอติดตั้งไฟฟ้ํา ฯลฯ
2. จัดสร้ําง และบํารุงรักษํา ระบบกํารจ่ํายพลังไฟฟ้ําให้ประชําชนอย่ํางม่ันคง และมีประสิทธิภําพ
3. ขยํายกํารจ่ํายไฟฟ้ํา เพื่อให้ประชําชนมีไฟฟ้ําใช้อย่ํางท่ัวถึง
4. จัดนํารํายได้ท่ีเหลือจํากกํารขยํายงํานส่งกระทรวงกํารคลัง
5. กําหนดรํายได้ที่เป็นธรรม และจัดสวัสดิกํารต่ําง ๆ ให้พนักงําน
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
กํารจัดตั้งศูนย์ข้อมูลท่ี สนพ. ต้องกํารได้จําก กฟน. ซ่ึงประกอบด้วย
- แบบสอบถําม ข้อ 3.4 - ข้อมูล Load Profile ที่ได้รับในปัจจุบันนั้นยังไม่เพียงพอ ต้องกํารข้อมูล metering และ
sampling ที่ละเอียดขึ้น เช่น ข้อมูลมํารําย 15 นําที โดยทําง สนพ. ไมจ่ ําเป็นต้องทรําบถึงรํายละเอียดลูกคํา้ แต่ละรําย
- ต้องกํารทรําบว่ําปัจจุบันนั้นมีกํารจัดเก็บข้อมูลต่ําง ๆ เช่น billing, load profile ท่ีเป็นรํายลูกค้ํา รํายเดือน ท่ีอยู่ นั้นมี
รูปแบบกํารจัดเก็บอย่ํางไร เพื่อให้สํามํารถนําไปสร้ํางโจทย์ในอนําคตได้
- Billing ขอรํายลูกค้ํา; load profile ต้องกํารละเอียด เช่น ทุก 15 นําที, VSPP ต้องกํารข้อมูลรํายโรง
กฟน. มีความเห็นว่า
- ในปัจจุบันกํารให้ข้อมูลนั้น กฟน. ได้จัดส่งข้อมูลให้หลํายส่วนในกระทรวงพลังงําน หํากมีกํารจัดทําศูนย์น้ีแล้ว กฟน. จําเป็นต้องให้ข้อมูลแต่ละหน่วยงํานอีกหรือไม่
- กรอบกํารตอบคํา ถํามนนั้ คอ่ นขํา้ งยํากเนอ่ื งจํากมหี ลํายมมุ ในกํารตอบคํา ถําม ตอ้ งกํารทรําบกรอบวํา่ ตอ้ งกํารอะไร มี use cases ที่จะนําไปใช้อะไรบ้ําง เช่น เรื่อง billing กํารจําหน่ําย เป็นต้น
- กรอบคําถํามนั้นค่อนข้ํางกว้ําง จึงไม่สํามํารถระบุได้ว่ําหน่วยใดจะเป็นคนตอบคําถํามให้ จึงต้องกํารขอ use cases ว่ํา สนพ. ต้องกํารนําข้อมูลไปใช้อะไรบ้ําง เช่น เร่ือง billing กํารจําหน่ําย หรือหํากมี requirements ใหม่ ๆ สํามํารถที่จะส่งมําให้ ทําง กฟน. เพื่อจัดหําข้อมูลให้ได้
- ข้อมูลส่วน Intranet ของ กฟน. เป็นกํารบริหํารภํายในองค์กร จึงไม่สํามํารถให้ข้อมูลต่อได้
• ศูนย์ฯ ใหม่นี้จะมีการจัดตั้ง ณ ที่ใด
- เรื่องโรงไฟฟํา้ ปจั จบุ นั มกี ํารระบุ grid code วํา่ โรงไฟฟํา้ ทจี่ ะเชื่อมนน้ั ใหไ้ มเ่ กนิ 15% ของหมอ้ แปลงจําหนํา่ ย หํากสงู กวํา่
จะเกิดผลกระทบต่อระบบเนอ่ื งด้วย design ที่มีอยู่ ณ ปัจจบุ ัน และ capacity นน้ั มีกํารเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลําขึ้นอยู่กับ ขีดควํามสํามํารถของกํารจ่ํายโหลดที่ sub station จะมีข้อมูลหม้อแปลงจําหน่ําย แต่ทําง กฟน. ไมม่ ีข้อมูล
- ข้อมูลจําหน่ํายนั้นมีอยู่ 4 levels ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ที่ต่ํางหน่วยงํานกัน และหํากต้องกํารจริงนั้นต้องระบุมําให้ชัดเจนว่ํา ต้องกํารข้อมูล level ไหน
สรุปประเด็น
- ท่ีปรึกษําขอ data catalogue ข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น ปริมําณกํารใช้ไฟ จํานวนเงิน และรวบรวมแบบสอบถํามจําก กฟน. ในเบ้ืองต้น หลังจํากกํารศึกษําข้อมูลแล้วจะขอเข้ําสัมภําษณ์ข้อมูลในกลุ่มย่อยอีกครั้ง เพ่ือเจําะถึงรํายละเอียดในแต่ละส่วน
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-167
   321   322   323   324   325