Page 309 - NEIC_FINAL REPORT
P. 309

 ลําดับที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ภํายนอก ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนดกําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกําร นําส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
 82
83
ข้อมูลสรุปปริมําณก๊ําซธรรมชําติ จําแนก รํายจังหวัด
งบเดือนแสดงรํายกํารเกี่ยวกับวัตถุดิบ กํารผลิต กํารจ่ําย และยอดคงเหลือ
สศช.
กรมสรรพ สํามิต
รํายปี
รํายเดือน
หนังสือนําส่ง
หนังสือนําส่ง
 84
 รํายงํานข้อมูลกํารผลิตประจําปี (รง.9)
 สํานักงําน
เศรษฐกิจ อุตสําหกรรม (กรมโรงงําน อตุ สําหกรรม)
 รํายปี
 หนังสือนําส่ง
  85
 รํายงํานกํารสํารวจข้อมูลกํารผลิต (รง. 8)
 สํานักงําน
เศรษฐกิจ อุตสําหกรรม (กรมโรงงําน อตุ สําหกรรม)
 รํายเดือน
 E-mail
  86
 ข้อมูลโครงกํารสําคัญตํามแผนแม่บท กระทรวงพลังงําน (เช่น LNG Hub, LNG Satellite และโครงกํารระบบท่อฯ)
 สศช.
 รํายไตรมําส
  Update เข้ําระบบ EMENSCR
  เป็นไปตํามพ.ร.บ. กําร จัดทยุทธศําสตร์ชําติ พ.ศ. 2560
 12)
• หน้าที่และภารกิจ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สนง. กกพ.)
 2-158
มําตรํา 10 แหง่ พระรําชบญั ญตั กิ ํารประกอบกจิ กํารพลงั งําน พ.ศ. 2550 กํา หนดใหม้ คี ณะกรรมกํารกํา กบั กจิ กํารพลงั งําน และให้คณะกรรมกํารมีอํานําจหน้ําที่ ตํามที่กําหนดไว้ในมําตรํา 11 ดังนี้
1. กํา กบั ดแู ลกํารประกอบกจิ กํารพลงั งําน เพอื่ ใหเ้ ปน็ ไปตํามวตั ถปุ ระสงคข์ องพระรําชบญั ญตั ภิ ํายใตก้ รอบนโยบํายของรฐั
2. ออกประกําศกํา หนดประเภทใบอนญุ ําตกํารประกอบกจิ กํารพลงั งําน และเสนอกํารตรําพระรําชกฤษฎกี ําเพอื่ กํา หนด ประเภทขนําด และลักษณะของกิจกํารพลังงํานที่ได้รับกํารยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญําต
3. กําหนดมําตรกํารเพ่ือให้เกิดควํามมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ํา
4. กําหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในกํารจัดหําไฟฟ้ํา และกํารออกประกําศเชิญชวนกํารรับซ้ือไฟฟ้ํา รวมทั้งกํากับดูแล ข้ันตอนกํารคัดเลือกให้เกิดควํามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ําย
5. เสนอควํามเหน็ ตอ่ แผนพฒั นํากํารผลติ ไฟฟํา้ แผนกํารลงทนุ ในกจิ กํารไฟฟํา้ แผนกํารจดั หํากํา๊ ซธรรมชําติ และแผนกําร ขยํายระบบโครงข่ํายพลังงํานเพื่อนําเสนอรัฐมนตรี
6. ตรวจสอบกํารประกอบกิจกํารพลังงํานของผู้รับใบอนุญําตให้เป็นไปอย่ํางมีประสิทธิภําพและโปร่งใส
7. ออกระเบียบหรือประกําศ และกํากับดูแลมําตรฐํานและคุณภําพในกํารให้บริกําร รวมทั้งมําตรกํารในกํารคุ้มครอง ผู้ใช้พลังงํานจํากกํารประกอบกิจกํารพลังงําน
8. เสนอขอ้ บงั คบั และจรรยําบรรณในกํารปฏบิ ตั งิ ํานของกรรมกํารและพนกั งํานเจํา้ หนํา้ ทต่ี อ่ รฐั มนตรวี ํา่ กํารกระทรวงพลงั งําน
9. ออกระเบยี บหรอื ประกําศกํา หนดนโยบําย และแนวทํางในกํารปฏบิ ตั เิ กยี่ วกบั กํารมสี ว่ นไดเ้ สยี หรอื ผลประโยชนท์ บั ซอ้ น ของกรรมกํารและพนักงํานเจ้ําหน้ําที่
10.ออกระเบยี บหรอื ประกําศกํา หนดหลกั เกณฑ์วธิ กี ํารและเงอ่ื นไขกํารนํา สง่ เงนิ เขํา้ กองทนุ พฒั นําไฟฟํา้ และกํารใชจ้ ํา่ ยเงนิ กองทุนให้สอดคล้องกับนโยบํายของคณะกรรมกํารนโยบํายพลังงํานแห่งชําติ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   307   308   309   310   311