Page 311 - NEIC_FINAL REPORT
P. 311

 2-160
ข้อเสนอแนะจําก สนง. กกพ.
o กํารไดร้ บั ขอ้ มลู มํา ควรมรี ะบบทงี่ ํา่ ยตอ่ กํารกรอก และนํา่ เชอื่ ถอื วํา่ ขอ้ มลู ทใี่ หน้ นั้ จะเปน็ ประโยชน์ และไมไ่ ดถ้ กู หลอกถําม o เสนอให้จัดทําตัวติดตงั้ (monitoring)ไฟฟ้ํารํายงํานผลตรงเป็นrealtimeในระบบโรงไฟฟ้ําโดยอําจเสนอผ่ํานเพื่อ
ขอเงินกองทุน สนง. กกพ. จะเป็นประโยชน์มําก
o ข้อมูลบํางตัวจํากกฟผ.ยังมีไม่ครบถ้วนเช่นข้อมูลVSPPซึ่งกฟผ.กฟน.ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงเสนอให้จัดเก็บ
หําแนวทํางในกํารกํา หนดวนั และระยะเวลํากํารใหข้ อ้ มลู ของเจํา้ ของขอ้ มลู เนอื่ งดว้ ยวํา่ กํารรํายงํานขอ้ มลู มคี วํามชํา้ เรว็ ไมเ่ ทํา่ กนั ยังคง lag กันอยู่ ซึ่งจะทําให้ข้อมูลไม่น่ําเชื่อถือ
o สนง. กกพ. ฝํากขอข้อมูลเพิ่มเติม อยํากได้ข้อมูลแหล่งสัมปทําน/ ปริมําณกํารใช้ไฟฟ้ําให้กับตัวลูกค้ํา shipper / กํารจําหน่ํายก๊ําซ
- ลักษณะข้อมูลรํายละเอียดใบอนุญําต SPP หรือ VSPP มีรํายละเอียดของโรงไฟฟ้ํา ต้องขอผ่ํานผู้บริหํารก่อนว่ําสํามํารถ ให้ข้อมูลได้หรือไม่
- สนง. กกพ. เก็บข้อมูลตํามที่กฎหมํายกําหนด ซ่ึงบํางตัวมีกํารเก็บแต่ยังไม่ได้นํามําเข้ําระบบ ยังเป็นเอกสําร
• ข้อมูลทะเบียนใบอนุญําต ข้อมูล SPP และ VSPP ที่ได้รับรํายงํานจํากทั้ง 3 กํารไฟฟ้ําดูจํากหน้ําเว็บไซต์ได้ เพรําะเป็นข้อมูล ที่เปิดเผยแล้ว มีรํายละเอียด บํางข้อมูลมีกําร update ทุกเดือน
- ข้อมูลกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ที่มีนั้นมีเพียงบํางส่วน และไม่แน่ใจว่ําข้อมูลท่ีได้รับรํายงํานมําจะถูกต้องหรือไม่
• ข้อมูลที่ สนง. กกพ. ได้ให้กับหน่วยงํานอื่นเรื่อง SPP และ VSPP จะมีหลําย format เช่น Excel และ web service และมี โครงกํารในปีหน้ํา (64) ที่จะมีกํารเช่ือมต่อข้อมูลเป็น API
- กํารใช้ข้อมูลภํายใน สนง. กกพ. จะใช้ระบบ Cloud และ drive กลําง ใช้สําหรับแชร์ข้อมูล
- ฐํานทะเบียนของผู้ได้รับอนุญําต จะเรียกว่ํา E-License กํารออกใบอนุญําตทั้งไฟฟ้ําและก๊ําซจะอยู่ในฐํานเดียวกัน แต่แยกประเภทในฐํานขอ้ มลู MSSQLและเปน็ webappยังไม่ได้เชื่อมตอ่ ไปกับหนว่ ยงํานอนื่ หรือwebอนื่ จะอยู่ในสว่ นของ warehouse ของ สนง. กกพ. เทํา่ นนั้ กําร provide ขอ้ มลู จะเปน็ day-1 มี web service ปลอ่ ยใบอนญุ ําตใหก้ บั หนว่ ยงํานอนื่ ๆ ดว้ ย
- ขอ้ มลู SPP และ VSPP จะเปน็ กํารรํายงํานขอ้ มลู จําก 3 กํารไฟฟํา้ รํายเดอื น กํารนํา เขํา้ ขอ้ มลู ของทงั้ 3 แหง่ มหี ลําย format และมีกํารตรวจสอบ re-check กลับไปยังต้นทําง ทําให้ข้อมูลมีควํามน่ําเชื่อถือ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีค่อนข้ํางเยอะ หํากต้องกําร ต้องกําหนดกรอบมําสอบถําม
- ข้อมูลของ สนง. กกพ. จะมีกํารอัพเดททุกเดือน ตั้งแต่ปี 2016
- กํารจัดทําชุดข้อมูล ของ สนง. กกพ. จะมี 3 ข้ันตอนหลังจํากที่รับข้อมูลจํากกํารไฟฟ้ํา โดยทํากําร reformat cleansing transforming ใช้เวลําประมําณ 1 สัปดําห์ และค่ําไฟฐําน 3-5 ปี จะมีกําร revise ครั้งนึง จะเป็นตัวเลขเดิมที่ใช้
- IPS มีข้อมูลอยู่แล้วเป็นของ กฟน. แต่ไม่มีเก็บตําม TSIC
- อุตสําหกรรมใหญ่ท่ีทําโรงไฟฟ้ําด้วย จะมีโรงปูน โรงน้ําตําล โรงงํานกระดําษ ตอนขอใบอนุญําต จะดูกระบวนกํารผลิต นําไปใช้อะไร แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนที่เขําไปขํายไฟต่อว่ําเป็นธุรกิจประเภทใด
- สนง. กกพ. มี history ของโรงงํานไฟฟ้ํา SPP กับ VSPP ท่ีมีกํารเปล่ียนแปลงลักษณะของโรงไฟฟ้ํา โดยดูจําก license เพ่ือมําเปรียบเทียบ code
- ก ํา ร ส ง่ ข อ้ ม ลู ก ํา ร ไ ฟ ฟ ํา้ ใ ห ้ ส น ง . ก ก พ . จ ะ เ ป น็ ฝ ํา่ ย ส ญั ญ ํา ไ ม ใ่ ช ฝ่ ํา่ ย I T ข อ ง ก ํา ร ไ ฟ ฟ ํา้ จ งึ ท ํา ใ ห ก้ ํา ร เ ป ร ยี บ เ ท ยี บ ข อ้ ม ลู ค อ่ น ข ํา้ ง ย ง่ ุ ย ํา ก
- สนง. กกพ. มีระบบร้องเรียน/งบประมําณ/ฝ่ํายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับด้ํานพลังงําน คงจะไม่ได้ให้ เพรําะเป็นเร่ืองภํายใน
- ข้อมูลพัฒนํารอบโรงไฟฟ้ํา เป็นส่วนของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง มีควํามเกี่ยวข้องกับเงิน จะแบ่งเป็น 13 เขต ของท่ีต้ัง สกพ.เขต แบ่งเป็นรํายเขต
- ข้อมูลทที่ ําง EGAT ส่งให้จะเป็น near real time ฝ่ํายวิศวะ ของ สนง. กกพ. จะดูแล มีข้อมูล load profile จะมี คณะทํางํานที่ตั้งขึ้นมําเพอ่ื ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งออก
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   309   310   311   312   313