Page 310 - NEIC_FINAL REPORT
P. 310

11.ออกคําสั่งและกําหนดค่ําปรับทํางปกครองตํามหมวด 8 กํารบังคับทํางปกครอง
12.เสนอควํามเหน็ หรอื ใหค้ ํา แนะนํา ตอ่ รฐั มนตรวี ํา่ กํารกระทรวงพลงั งํานและคณะรฐั มนตรเี กย่ี วกบั กํารประกอบกจิ กํารพลงั งําน 13. ส่งเสริมสนับสนุนกํารศึกษําวิจัยด้ํานกํารประกอบกิจกํารพลังงําน
14. ส่งเสริมสังคมและประชําชนให้มีควํามรู้และควํามตระหนักทํางด้ํานพลังงําน
15. ส่งเสริมสนับสนุนกํารพัฒนําบุคลํากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภําพในกํารประกอบกิจกํารพลังงําน
16.สง่ เสรมิ กํารใชพ้ ลงั งํานอยํา่ งประหยดั และมปี ระสทิ ธภิ ําพพลงั งํานหมนุ เวยี นและพลงั งํานทม่ี ผี ลกระทบตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม
น้อย โดยคํานึงถึงประสิทธิภําพในกํารประกอบกิจกํารไฟฟ้ําและควํามสมดุลของทรัพยํากรธรรมชําติ
17. ประสํานงํานกับหน่วยงํานอื่นในส่วนที่เก่ียวเน่ืองกับกํารปฏิบัติกํารตํามท่ีกําหนดไว้ในพระรําชบัญญัติฯ
18.ปฏบิ ตั กิ ํารอนื่ ใดตํามทกี่ ําหนดไวใ้ นพระรําชบญั ญตั ฯิ หรอื ทก่ี ฎหมํายอนื่ กําหนดใหเ้ ปน็ อํานําจหนํา้ ทข่ี องคณะกรรมกําร
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
- สนง. กกพ. แจ้งว่ํา แต่ละฝ่ํายงํานจะมีข้อมูลท่ีเก็บไว้ในส่วนของตัวเอง
- กํารดําเนินงํานของ สนง. กกพ.
o ทําหน้ําที่กํากับกิจกํารพลังงํานภํายใต้กํารออกใบอนุญําตซึ่งมีกํารออกใบอนุญําต9ประเภทไฟฟ้ํา5ประเภทและ ก๊ําซ 4 ประเภท
o เรอื่ งกํารผลติ ไฟฟํา้ จะเรมิ่ ดว้ ยกระบวนกํารรบั ซอื้ กอ่ น เปน็ กระบวนกํารของกํารผลติ ไฟฟํา้ กํารทํา สญั ญํากบั กํารไฟฟํา้ จะมีเลขท่ีสัญญําที่จะมีสิทธิในกํารขํายไฟฟ้ําให้กับกํารไฟฟ้ํา ภํายใต้อัตรํารับซื้อที่กําหนดในแต่ละรอบ
o IPP จะเป็นกํารเปิดประมูลถ้ําเป็น SPP จะทําสัญญํากับ EGAT ส่วน VSPP จะไปทําสัญญํากับ กฟภ. หรือ กฟน. ตํามพ.ร.บ.โดยมีพ.ร.ก.ยกเว้นคือหํากกําลังไฟฟํา้ต่ํากว่ํา1000KVAไม่ต้องขอใบอนุญําตแต่เป็นกํารจดแจ้งเท่ํานนั้ ซง่ึไม่มี สถิติกํารใช้งําน จะมีชื่อท่ีอยู่ กํารติดตั้งเชื้อเพลิงในเบื้องต้น เมื่อเข้ําสู่กระบวนกํารรับซื้อขํายไฟ ก็ต้องเข้ําสู่กํารขอใบอนุญําต เ ป ็ น บ ร ิ ษ ั ท อ ะ ไ ร ก ็ ไ ด ้ ส ่ ว น ท เ ่ ี ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ก ั บ ก ร ม อ นื ่ จ ะ ม ี ร ง . 4 จ ํา ก ก ร ม โ ร ง ง ํา น อ ุ ต ส ํา ห ก ร ร ม ใ บ อ . 1 ท ี ่ ต ้ อ ง ข อ ค ว ํา ม เ ห ็ น จ ํา ก ท ้ อ ง ถ น่ ิ เรื่องของกํารก่อสรํา้ งอําคําร ต้องประสําน พพ. ในบํางส่วนของใบผลิต ซึ่งมีข้ันตอนอีกมํากมําย
o ระบบส่งและจําหน่ํายไฟฟ้ําเป็นลักษณะเช่นเดียวกับกฟภ.และกฟน.ที่แยกประเภท
o ระบบสง่ ไฟฟํา้ ผไู้ ดร้ บั อนญุ ําตรํายเดยี ว คอื EGAT ดว้ ยสํายสง่ ทงั้ หมดเปน็ ของ EGAT ซงึ่ มกี ํารออกใบอนญุ ําตทงั้ หมด ให้ 5 ใบ o ระบบจําหน่ํายไฟฟ้ําจะมีหน้ําที่ส่งเงินเข้ําระบบกองทุนตํามมําตรํา97(1)97(45)เพ่ือใช้ในภํารกิจของกองทุนและ
ต้องมีกํารรํายงํานข้อมูลจําหน่ํายไฟฟ้ํา
o ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ สนง. กกพ. ได้รับจะเป็นข้อมูลประเภท secondary จํากผู้ประกอบกํารทั้งหมด โดยส่งมําตําม
ระเบียบท่ีทําง สนง. กกพ. กําหนดไว้
o ระบบก๊ําซ แต่ก่อน ปตท. เป็นเจ้ําแรกและเจ้ําเดียว เพื่อควํามสะดวกในกํารประกอบกิจกํารประเภท SPP ปตท.
จึงได้อนุญําตบริษัทให้สร้ํางท่อมําต่อกับ ปตท. ภํายใต้ควํามปลอดภัยที่ ปตท. กําหนด ในสัญญําซอื้ ขํายก๊ําซธรรมชําติ เม่ือสรํา้ ง ท่อเสร็จแล้วจะต้องโอนสิทธิให้ ปตท. เพ่ือจะได้มีสิทธิในกํารดูแลบํารุงรักษําท่อ ยกเว้นท่อไทย-มําเลย์ ท่ีเกิดข้ึนก่อน พ.ร.บ. กําหนด ซงึ่ ก่อนจะขอใบอนุญําต ต้องสํารวจแนววํางท่อ เข้ําสู่ข้ันตอนกระบวนกํารที่ สนง. กกพ. กําหนด โดยมี พพ. ดูแลเรื่อง ควํามปลอดภัยของท่อ
o มําตรํา63ให้ผู้ได้รับใบอนุญําตเสนออัตรําให้กกพ.พิจํารณําอนุญําต รํายละเอียดของผู้ขอรับใบอนุญําตอําจจะไม่ได้เก็บทั้งหมด เนื่องจํากเน้ืองํานบํางส่วน เช่น พิมพ์เขียว น้ันไม่สํามํารถเก็บได้ โดย ตอ่ ไปจะมี 1 stop service ทจี่ ะเปน็ แหลง่ เกบ็ ขอ้ มลู ไวท้ งั้ หมด จํากกรมโรงงําน รง.4 ระดบั ที่ 88 อําจจะหํายไป อําจจะถกู ยกเลกิ (กรมโรงงํานจะไม่ดูข้อมูลท่ีเป็นโรงไฟฟ้ํา)
o ทํางกํารไฟฟ้ําจะรํายงํานข้อมูลมํายังสนง.กกพ.แต่ไม่ทรําบว่ําข้อมูลจะเป็นชุดเดียวกันหรือไม่
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-159
 
   308   309   310   311   312