Page 292 - NEIC_FINAL REPORT
P. 292

 ลําดับ ที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนด กําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกํารนํา ส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
  6
นพ. 206 แบบแจ้งปริมําณกําร จําหน่ํายน้ํามันเชื้อเพลิงให้กลุ่ม ลูกค้ําทั่วไปภํายในรําชอําณําจักร จําแนกตํามประเภทธุรกิจในจังหวัด ต่ําง ๆ
 ธพ.
 D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ.2543
 7
 นพ. 207 แบบแจ้งปริมําณกําร จําหน่ํายน้ํามันเชื้อเพลิงให้กลุ่ม ลูกค้ําทั่วไปภํายในรําชอําณําจักร จําแนกตํามประเภทอุตสําหกรรม
 ธพ.
 D15 / next
  หนังสือนําส่ง และ E-mail
  เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ.2543
  8
 นพ.208 แบบแจ้งปริมําณกําร จําหน่ํายน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท วัตถุดิบในอุตสําหกรรมให้ผู้ผลิต อื่น ๆ
 ธพ.
  D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ.2543
 9 นพ. 209 แบบแจง้ ปรมิ ําณนํา้ มนั เชอื้ ธพ. D15 / next เพลิงที่ส่งออกนอกรําชอําณําจักร
ห นั ง สื อ น ํา ส ่ ง เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา และ E-mail นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
 10
 นพ. 210 แจ้งปริมําณและสถํานที่ เก็บน้ํามันสํารองตํามกฎหมําย คงเหลือรํายวัน
 ธพ.
 D15 / next
  หนังสือนําส่ง และ E-mail
  เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ.2543
  11
 รํายงํานข้อมูลกํารจัดหํา จําหน่ําย ยอดคงเหลือของน้ํามันเช้ือเพลิง เฉพําะส่วนที่ไม่เป็นไปตํามที่ ธพ.กําหนด (ธพ.ค 413)
 ธพ.
  Quater/ D15/
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ.2543
  12
 แบบแจ้งแผนกํารนําเข้ํามําในรําช อําณําจักร ซื้อ กลั่น ผลิต และ จําหน่ํายซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิง ล่วงหน้ํา 3 เดือน (นพ.211-212)
 ธพ.
  D20 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ.2543
  13
 แจ้งแผนจัดหํา/จําหน่ําย LPG
ลว่ งหนํา้ 6เดอื น–(แบบรํายงํานท1ี่ )
 ธพ.
  D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 ประกําศกรมธุรกิจ พลังงํานเรื่อง กําหนด แบบและรํายกํารข้อมูล ปริมําณก๊ําซปิโตรเลียม เหลว (LPG) ที่ใช้ไป และ ที่จําหน่ํายในแต่ละเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกําศ ณ วันที่ 29 มิ.ย.2561
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-141

   290   291   292   293   294