Page 293 - NEIC_FINAL REPORT
P. 293

 ลําดับ ที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนด กําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกํารนํา ส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
 14 แจ้งรํายละเอียดกํารจําหน่ํายก๊ําซ โซลีนธรรมชําติ (NGL)
สนพ. D15 / next
หนังสือนําส่ง และ E-mail
 15
 รํายงํานกํารนํา เขํา้ และสง่ ออกนํา้ มนั ดิบและน้ํามันสําเร็จรูป ประจํา สัปดําห์
 ผอ.สํานัก บริกํารธุรกิจ และกํารสํารอง น้ํามันเชื้อเพลิง ธพ.
 Mon
  E-mail
   16
 ข้อมูลปริมําณกํารจําหน่ํายน้ํามัน เบนซิน 91, 95 เตํา 1, 2, 5, น้ํามัน ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลประมง รําย สัปดําห์
 ผอ.สํานัก บริกํารธุรกิจ และกํารสํารอง น้ํามันเชื้อเพลิง ธพ.
  Mon
 E-mail
   17
 รํายงํานแผนและผลกํารผลิต กํารนําเข้ํา กํารจําหน่ําย กํารส่งออก และปริมําณคงเหลือ LPG รํายสัปดําห์
(แบบรํายงํานที่ 4, 5)
 ผอ.สํานัก บริกํารธุรกิจ และกํารสํารอง น้ํามันเชื้อเพลิง ธพ.
  Tue
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 ประกําศกรมธุรกิจ พลังงําน เรื่อง กําหนด แบบและรํายกํารข้อมูล ปริมําณก๊ําซปิโตรเลียม เหลว (LPG) ที่ใช้ไป และ ที่จําหน่ํายในแต่ละเดือน พ.ศ. 2561 ประกําศ ณ วันที่ 29 มิ.ย.2561
 18 ข้อมูลปริมําณกํารจําหน่ํายน้ํามัน ดีเซลหมุนเร็ว บี10
19 ข้อมูลปริมําณกํารจําหน่ํายน้ํามัน ดีเซลหมุนเร็ว บี20
20 รํายงํานปริมําณสํารองน้ํามัน คงเหลือ (รํายวัน)
ธพ. Tue
ธพ. Tue
ธพ. 16.00 น.
E-mail
E-mail
W e b s i t e เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา DOEB นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
  21
 แบบแจ้งปริมําณผลิต และจําหน่ําย ก๊ําซธรรมชําติรํายวัน
 ผู้อํานวย กําร สํานักกํารค้ํา และกํารสํารอง น้ํามันเชื้อเพลิง ธพ.
 16.00 น.
  E-mail
   2-142
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   291   292   293   294   295