Page 291 - NEIC_FINAL REPORT
P. 291

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 ลําดับ ที่
 ั
รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน
ท่ีขอข้อมูล
หน่ว
 ควํามถี่/ กําหนด กําร
ย ความ ี
นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกํารนํา
ส่งข้อมูล
่/
่
  หมํายเหตุ
  1
 รายการข้อมูล
ทน ี ่ พ . 2 0 1 แ บ บ แ จ ง้ ป ร มิ ํา ณ แ ล ะ ส ถ ํา น
ท่ีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ที่นําเข้ํามําใน
1 นพ. 201 แบบแจ้งปริมาณและ รําชอําณําจักร ซื้อ กล่ัน ผลิต ได้มํา
เก็บน้ํามันเช้ือเพลิง ที่นําเข้ามาใ
จําหน่ําย และที่เหลืออยู่
ราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ไ
 งา ธพ. ท่ีขอข้
ถานที่ ธพ. น
้มา
 กําหนด
 D15 / next
อมูล นําส่งข้อ
D15/n
 การ
ห นั ง สื อนนํา สํา่งสข่ ง้อ
 มูล
และ E-mail
ext หนังสือน และ E-m
 หมายเหตุ มเูลป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา
 นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ.2543
ําส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ. ail การค้าน้ํามันเช้ือเพลิง
พ.ศ. 2543
 ลําดบ
น ถ
ชองทางการ
ด
2 นพ.20จ2ําหแนบ่าบยแแจล้งะกทํา่ีเรหนลําือนอ้ํายมู่ันเชื้อ ธพ.
2 นพ. 202 แบบแจ้งการนําน้ํามัน เพลิงเข้ํามําในรําชอําณําจักร
D15/next หนังสือนําส่ง เป็นไปตํามพ.ร.บ.กํารค้ํา
เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร
และ E-mail นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
และ E-mail การค้าน้ํามันเช้ือเพลิง
ส
ธพ. D15 / next หนังสือนําส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
 3 นพ. 203 แบบแจ้งปริมําณกํารจัด ธพ. ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงในรําชอําณําจักร
D15 / next หนังสือนําส่ง เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา
3 นพ 203 แบบแจ้งปริมาณการจัดซ้ือ
ธพ
และ E-mail นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
2.2-108
D15 / next หนังสือนําส่ง เป็นไปตาม พ ร บ
พ.ศ. 2543
 4
 .
นพ. 204 แบบแจ้งปริมําณกําร
น้ํามันเชื้อเพลิงในราชอาณาจักร
จําหน่ํายน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ํา น4้ํามันตนําพม.ม2ํา0ต4รําแบ7บแแลจะ้งปมรําิมตารณําก1า0รจ
 ธพ.
ําหน่าย ธพ.
 .
D15 / next
D15/n
  หนังสือนําส่ง
และ E-mail
ext หนังสือน
และ E-m
  เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา
ail การค้าน้ํามันเช้ือเพลิง
นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ.2543
พ.ศ. 2543
ําส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
...
  5
 น้ํามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ํามัน
นพ. 205 แบบแจ้งปริมําณกําร
มาตรา 7 และ มาตรา 10
จําหน่ํายน้ํามันเชื้อเพลิงให้กลุ่ม ลูกค้ําทั่วไปภํายในรําชอําณําจักร จําแนกตํามประเภทธุรกิจ
 ตาม
ธพ.
  D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
และ E-m
 ail การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ํา
พ.ศ. 2543
นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ.2543
 2-140
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   289   290   291   292   293