Page 290 - NEIC_FINAL REPORT
P. 290

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  2.2-107
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-139

   288   289   290   291   292