Page 236 - NEIC_FINAL REPORT
P. 236

 2-92
• พวก waste และ slush นั้นจะเป็น hydro carbon เช่น น้ํานี้จะให้ส่งกลับลงไปชั้นหิน หรือ ฉุกเฉินต้องจ้ํางเรือส่ง ไปให้โรงปูนเพื่อทําลําย
• กํารกรอกเอกสํารของน้ํามันดิบนั้นใช้ meter แบบ online และ gas จะเป็น meter ที่ติดที่ท่อ ของกรมฯ จะเก็บ ข้อมูลตรงหัวหลุม หรือแท่นผลิตเท่ํานั้น ซึ่งดูปริมําณ และรําคําซ้ือขําย
• ปริมําณซื้อขํายนั้นวัดเป็นรําคําต่อค่ําควํามร้อน แต่ในระบบสํามํารถวัดได้ท้ังค่ําควํามร้อนและ volume
• น้ํามัน off spec น้ันจะมีกํารเก็บข้อมูลด้วย
• ของแก๊สนั้นก็มีกํารเก็บข้อมูล off spec ด้วย ซึ่งของ gas จะต้องมีกํารคํานวณหักลบกัน
• กรมฯ ไม่ได้ดูพลังงําน solid เช่น lignite ซ่ึงอยู่ท่ี กพร.
• กํารนําเข้ํา LNG นําเข้ําไม่ได้รํายงํานมําที่กรมฯ เพรําะกรมฯ จะดูฐําน LNG แค่แหล่งผลิตในประเทศ
• กํารจัดหําปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชําติ ต้องดูแลพื้นที่พัฒนําร่วมไทย-มําเลย์ ท่ีผลิตแก๊สและปิโตรเลียมในพื้นที่ นั้น และแยกกลุ่มไว้ว่ําผลิตได้เท่ําไหร่
• กํารขํายนั้นดูว่ําปริมําณขํายแต่ละเดือนได้เท่ําไหร่ ซ่ึงจะดูแลแค่ค่ําภําพรวม ซึ่งไม่รวมถึงภําษี ข้อมูลจะมําทุก 15 วัน
• ตัวเลขสํารองบนหน้ํา web จะให้กระชับเป็นรวมๆ ข้อมูลที่เป็น annual report นั้นมีเป็นรํายแปลง
• ปริมําณสํารองนั้นแยกออกมําเป็นภูมิภําค แหล่งปิโตรเลียมมีทั้งบนบกและทะเล-กลํางอ่ําว จึงเรียกว่ําแปลง
แหล่งปิโตรเลียมเป็นโครงสร้ํางใต้ดิน ซ่ึงอําจคําบเกี่ยวกับแปลง และจังหวัด ชื่อแหล่งเป็นชื่อของโครงสร้ําง บนบกมีเขตกําร ปกครองเข้ํามําเกี่ยวข้องจึงควรมีควํามระวังในกํารนําข้อมูลไปใช้งําน
• ข้อมูลกํารผลิตระดับล่ํางสุดน้ันมีข้อมูล รํายแท่น รํายแปลงและรํายวัน ซึ่งกํารเปิดเผยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูล
• ข้อมูลท่ีนําขึ้นบน web site ทเี่ ปิดเผยได้นั้นจะมีกองที่เป็นเจ้ําของข้อมูล ศทส. จะเป็นทีร่ วบรวมอีกที ซงึ่ ไม่ได้ดูแล ฐํานขอ้ มลู ของกอง หํากตอ้ งกําร data dictionary หรอื data catalogue ตอ้ งขอจํากทํางกองซงึ่ เปน็ เจํา้ ของขอ้ มลู ซงึ่ แตล่ ะกอง จะมีที่ปรึกษําของกองเอง
• ในกํารนํา ขอ้ มลู ไปใชข้ องศนู ยฯ์ สนพ. จะมกี ํารขอควํามรว่ มมอื ในกํารรวบรวมขอ้ มลู โดยมคี ณะทํา งํานทจี่ ดั ตงั้ ขนึ้ ตําม MOU ดูรํายละเอียดอีกคร้ัง เพ่ือตกลงข้อมูลท่ีเป็น standard กลําง หรือ code กลํางให้ใช้งํานร่วมกัน และข้อมูลใดสํามํารถเป็น open data ระหว่ํางกันได้
• ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ที่สํามํารถเปิดเผยได้นั้นจะต้องมีกํารพูดคุยกับกองเจ้ําของข้อมูลอีกครั้ง
• ข้อมูลที่ ศทส. ได้จะมีกํารเช่ือมต่อบํางส่วน ส่วนมํากจะมําเป็น Excel เช่น ข้อมูลกํารผลิต ต้องมีกํารตรวจสอบก่อน ที่จะนําส่งให้กับทําง ศทส. ซ่ึงช่วงเวลําที่ได้รับข้อมูลขึ้นอยู่กับกํารตกลง
• ข้อมูลภํายใน Intranet จะเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยอยู่แล้ว เป็นข้อมูลที่สรุปมําแล้วเพียงอยู่ในอีกรูปแบบเพ่ือนําเสนอ ผู้บริหํารให้สํามํารถใช้งํานได้ง่ําย หํากต้องกํารข้อมูลเชิงลึกต้องขอในแต่ละกอง
• BP และ EIA นั้นนําตัวเลขที่รํายงํานมําจําก ชธ.
• กรมฯ ยงั ไมม่ โี ครงกํารในกํารรวบรวมขอ้ มลู ภํายในกรมฯ มําเปน็ ศนู ยก์ ลําง แตล่ ะสว่ นงํานจะมบี รษิ ทั ทด่ี แู ลฐํานขอ้ มลู ของเค้ําเอง และยังไม่มีตัวชี้วัดให้นําข้อมูลมําเชื่อมโยงกัน
• ข้อมูลกํารสํารวจ เป็นข้อมูลหลุมเจําะ ที่กองจัดกํารจะนําส่งให้กับ ศทส. ทุกเดือน
• ข้อมูลรํายเดือนท่ีได้รับจะเป็นข้อมูลเดือนต่อเดือน ซึ่งเมื่อมีกํารรํายงํานมํา ศทส. จะเปิดเผยเลย
• ข้อมูลกํารผลิตและกํารขนถ่ํายบนเว็บจะเป็นรํายแหล่ง และได้รับมําเป็นรํายเดือน
• ข้อมูลกํารผลิตมีรํายแหล่ง หรือรําย block - 1 แหล่ง อําจมีหลํายแท่นผลิต และ 1 แหล่งมีได้หลํายแปลง
• ขอ้ มลู จดั หํามําจํากหลํายกอง แยกตํามประเภทของ resources ซงึ่ ไดม้ ําเปน็ ตวั เลขรวมมําแลว้ เพยี งดงึ ขน้ึ มําเพอื่ แสดง
• Annual report กองแผนเป็นคนทํา
• ข้อมูลกํารขํายภําพรวมเป็นรํายงํานแบบรํายแหล่ง รํายงํานเป็นรํายเดือน และกํารจัดสรรให้ส่วนท้องถิ่น
• มีกํารบันทึกข้อมูลผู้ซื้อ gas
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   234   235   236   237   238