Page 237 - NEIC_FINAL REPORT
P. 237

• แก๊สท่ีวิ่งเข้ําไปโรงแยก กรมไม่สํามํารถทรําบได้ว่ําจะมีเท่ําไหร่ท่ีหํายไป แต่สํามํารถบอกได้ว่ําแก๊สไปที่โรงแยกนั้น มีเท่ําไหร่เท่ํานั้น ซ่ึงกรมฯ อําจสํามํารถบอกได้ว่ําปริมําณที่จะเข้ําไปท่ีโรงแยกนั้นจะลดลงในอนําคต
• ข้อมูลกํารจัดซ้ือค่ําภําครวม จะลงระดับ อบต. อําเภอ จังหวัด เป็นข้อมูลทุก 3 เดือน ซ่ึงจะมี อบต. หลํายประเภท
• ปริมําณสํารองจะเป็นข้อมูลระดับรํายแหล่ง
• ข้อมูลรําคําปิโตรเลียม เป็นข้อมูลรํายเดือน ตํามแหล่ง
• ขอ้ มลู ทไ่ี ดม้ ําเปน็ Excel จะมกี ํารจดั format ใหก้ บั ผรู้ บั ปลํายทําง หํากเปน็ กํารเชอื่ มตอ่ ตรง ศทส. มรี อบกํารดงึ ขอ้ มลู
จํากฐํานของแต่ละกองทุกวันที่ 15 จะมีกําร key มือบ้ํางในบํางตัว
• รําคําปิโตรเลียม ศทส. เชื่อมกับฐํานข้อมูลของกองแล้วดึงตัวเลขมํา
• สิ่งท่ี สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติมน้ันเป็นระดับรํายแหล่ง
• ค่ําควํามร้อนของแหล่งก๊ําซไม่ได้เก็บโดยตรงซึ่งสํามํารถคํานวนได้ ค่ําควํามร้อนนั้นจะเปลี่ยนแปลงตํามปัจจัยจึงไม่มี
กํารเปิดเผย
• ทํางกรมฯ ต้องกํารขอข้อมูลมําในหน้ํา web ของ สนพ. ในรูปแบบ web service ซ่ึงจะมีกํารประสํานมําอีกคร้ัง
• ภํายใต้มําตรํา 76 มีประกําศกรมฯ ว่ํา ข้อมูลที่กรมฯ จัดเก็บน้ันมีอะไรบ้ําง หํากต้องกํารข้อมูลต้องมีกํารทําหนังสือ
มําขอเพือ่ พิจํารณําว่ําข้อมูลที่ขอนั้นสํามํารถให้นํามําใช้ได้หรือไม่ ซง่ึ ภํายใต้มําตรํานี้มีเนอ้ื หําค่อนขํา้ งกว้ําง ข้อมูลผู้ประกอบกําร ภํายใต้ Thailand 1 บํางอย่ํางจะมีกํารเปิดเผยได้ Thailand 1 บ้ํางจะต้องรอจนหมดสัมปทําน 2 ปี ผู้ประกอบกําร Thailand 3 คือส่วนทสี่ ํามํารถเปิดเผยข้อมูลได้ หลังหมดสัมปทําน 1 ปี
• โครงสร้ําง ศทส. - มี จนท. อยู่ 30 คน ข้ํารําชกํารและพนักงําน เป็น IT อยู่ 3-4 คน
• ระบบ infrastructure
- Servers ส่วนใหญ่จะฝํากให้ศูนย์ดูแล โดยมีเจ้ําหน้ําที่ MA ของแต่ละกองเอง
- พวก internet และ mail จะไปอยู่ที่ CS Loxinfo
- มีกํารให้บริกํารข้อมูลผ่ําน web service ให้กับหน่วยงําน เช่น พพ.
- Internet มีใช้ CS Loxinfo และ GIN (1 active, 1 backup)
- Database ที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นเก็บไว้ท่ี data center ของกรมฯ
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
ข้อมูลท่ี สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน
ช่ือข้อมูล Production of Crude
Production of NG
Production of Condensate
Sales , Values and Royalty of Crude Sales , Values and Royalty of NG
Sales , Values and Royalty of Condensate
รอบระยะเวลําที่ได้รับ Monthly
Monthly
Monthly
Monthly Monthly Monthly
แหลง่ ทมี่ ําของขอ้ มลู Internet
Internet
Internet
Internet Internet Internet
รูปแบบข้อมูลท่ีได้รับ Webpage Webpage Webpage Webpage Webpage Webpage
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
                 2-93
   235   236   237   238   239