Page 234 - NEIC_FINAL REPORT
P. 234

พลงงานแหงชาตเพอรองรบการใชขอมลขนาดใหญ (Big Data) ในการขบเคลอน
7) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
7) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
• หน้าท่ีและภารกิจ
แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ู
 1. บริหํารจัดกําร กํารให้สัญญําหรือสัมปทํานปิโตรเลียม กํารสํารวจ กํารผลิต กํารเก็บรักษํา กํารขนส่ง กํารขําย และ
• หน้าท่ีและภารกิจ
กํารจําหน่ํายปิโตรเลียม รวมถึงกํารรอื้ ถอนส่ิงติดตั้งท่ีใช้ในกิจกํารปิโตรเลียม
2. กําหนดแนวทํางกํารจัดหํา กํารพัฒนํา และกํารจัดกํารแหล่งปิโตรเลียม
1. บริหารจัดการการให้สัญญาหรือสัมปทานปิโตรเลียมการสํารวจการผลิตการเก็บรักษาการขนส่ง
3. วิเครําะห์ วิจัย และประเมินศักยภําพและปริมําณสํารอง และพัฒนําแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชําติ
การขาย และการจําหน่ายปิโตรเลียม รวมถึงการร้ือถอนส่ิงติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม
4. ศึกษําและเสนอแนะแนวทํางกํารนําเข้ําและกํารซื้อขํายก๊ําซธรรมชําติ และก๊ําซธรรมชําติท่ีถูกทําให้เหลว (Liquefied Natural Gas)
2. กําหนดแนวทางการจัดหาการพัฒนาและการจัดการแหล่งปิโตรเลียม
5. ศกึ ษําและสง่ เสรมิ กํารใชเ้ ชอื้ เพลงิ ธรรมชําตทิ ํางเลอื ก ศกึ ษําและสง่ เสรมิ กํารใชถ้ ํา่ นหนิ ทนี่ ํา เขํา้ มําเพอื่ ใชผ้ ลติ พลงั งํานไฟฟํา้ ให้ไ3ด.้ตํามวมิเคํารตารฐะําหน์สวําิจกัยลและประเมินศักยภาพและปริมาณสํารองและพัฒนาแหล่งเช้ือเพลิงธรรมชาติ
6. กําหนดและกํากับดูแลมําตรฐํานกํารดําเนินงํานด้ํานอําชีวอนํามัย ควํามปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับงํานเช้ือเพลิง
4. ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการนําเข้าและการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติท่ถี ูกทําให้เหลว
ธรรมชําติ
7. พ(Lิจiําqรuณeําfสieิทdธิ NปรaะtสuําrนalแGลaะsอ)ํานวยควํามสะดวกแก่ผู้ประกอบกํารให้เป็นไปตํามกฎหมํายและข้อผูกพัน ต่อรัฐ รวมทงั้
จัดเก็บค่ําภําคหลวงและผลประโยชน์อื่นใดจํากปิโตรเลียม
5. ศึกษาและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือกศึกษาและส่งเสริมการใช้ถ่านหินที่นําเข้ามาเพื่อใช้
8. ประสํานควํามร่วมมือในกํารสํารวจและพัฒนําแหล่งเช้ือเพลิงธรรมชําติในพื้นที่พัฒนําร่วม พ้ืนที่ทับซ้อนกับประเทศ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล
เพื่อนบ้ํานและประเทศอืน
 2-90
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
2.2-51


   232   233   234   235   236