Page 235 - NEIC_FINAL REPORT
P. 235

9. บริหํารจัดกํารข้อมูลสํารสนเทศปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชําติอื่น ๆ
10. ปฏบิ ตั กิ ํารอน่ื ใดตํามทกี่ ฎหมํายกํา หนดใหเ้ ปน็ หนํา้ ทแ่ี ละอํา นําจของกรม หรอื ตํามทรี่ ฐั มนตรี หรอื คณะรฐั มนตรมี อบหมําย
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
- ข้อมูลมีกํารแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลท่ีใช้ภํายในกรมเอง และ ส่วน open data ให้ภํายนอกใช้งําน พ.ร.บ. ใหม่ของ DGA เปิดช่องทํางให้หน่วยงํานเช่ือมต่อข้อมูลได้มํากขึ้น ซึ่งกําหนด 7 กลุ่มเป้ําหมํายหลัก ซึ่ง 1 ในน้ันคือ พลังงําน ให้สํามํารถ share ข้อมูลของหน่วยงํานภํายในกระทรวงพลังงํานภํายในธรรมําภิบําลข้อมูลด้ํานพลังงํานที่เป็นควํามตกลงกันระหว่ําง หนว่ ยงํานทเี่ กยี่ วขอ้ ง แลว้ สง่ นํา เสนอ DGA เพอื่ ขอ endorse ในกํารใชง้ ําน ซง่ึ รวมถงึ กํารเปดิ เผยขอ้ มลู ดว้ ยวํา่ มกี ํารจดั ทํา อยํา่ งไร มีกํารทําตํามกฎหมําย เช่น กฎหมําย cyber security อย่ํางไร
- เส้นทํางของข้อมูลของกระทรวงอยํากให้นํามํารวมกันท่ี สนพ. ซึ่งเดิมทีปฏิรูปให้ข้อมูลกลับมําท่ีศูนย์ของ สนพ. และทํา เป็น data standard และ catalogue กลําง
- กรมเชื้อเพลิงให้ข้อมูล ดังนี้
• กรมเชื้อเพลิง มีข้อมูล 7 ตัวที่เปิดเผยได้บนหน้ํา web site (1) ข้อมูลกํารสํารวจปิโตรเลียม (2) ข้อมูลสัมปทําน
ปโิ ตรเลยี ม (3) ผลติ และกํารขนถํา่ ยปโิ ตรเลยี ม (4) จดั หําปโิ ตรเลยี ม (5) กํารขํายและรํายได้ (6) ปรมิ ําณสํา รอง (7) รําคําปโิ ตรเลยี ม • ข้อมูลสัมปทําน เป็นแผนที่ (GIS based) ที่เปิดบริกํารเป็น web service ซึ่งเป็นข้อมูลระดับประเทศ ไม่ใช่รํายแหล่ง
ข้อมูลรํายแหล่งนั้นต้องขอข้อมูลต่ํางหําก
• ข้อมูลตัวเลขอ่ืน ๆ มีเปิดเป็น web services ไว้ให้แล้ว
• ขอ้ มลู สมั ปทํานแปลงทเ่ี ปน็ ศกั ยภําพรํายแหลง่ ทยี่ งั ไมไ่ ดเ้ ปดิ สมั ปทํานยงั ไมม่ เี ปดิ เผยอยบู่ น web แตจ่ ะมภี ําพรวมของ
ประเทศแสดงไว้ มิติของกํารแสดงข้อมูลจะเป็นภําพของสัมปทํานที่มี active อยู่ หํากไม่มี license จะ book เป็น reserve ไม่ได้ ซ่ึงต้องมีกํารเปิดสัมปทํานก่อน
• ตัวเลขที่เห็นปัจจุบันคือ block ที่มีกํารเปิดสัมปทํานแล้ว
• ส่วนท่ีสํามํารถผลิตได้จะเรียกว่ํา reserve หํากไม่สํามํารถผลิตได้จะอยู่ในฐําน resources ซึ่งข้อมูล resources จะไม่มีกํารนําขึ้นแสดงผลใน annual report
• ใน Thailand 3 มําตรํา 76 - ข้อมูล technic ที่ wave 1 ปี เช่น ข้อมูลสํารวจ seismic ต้องมีกํารเก็บซ่ึงไม่ได้ข้ึน web แต่ข้อมูลตัวเลขจะมีนําข้ึนทุกเดือน
• กํารแสดงศักยภําพของปิโตรเลียม หรือ LNG เป็นโจทย์หน่ึงของ สนพ.
• พลังงํานทดแทนต้องกํารให้โชว์ศักยภําพ และอยํากให้ทํางปิโตรเลียมน้ันสํามํารถแสดงข้อมูลเช่นกัน ใน BP Stat มีข้อมูล reserve เหมือนกัน
• ข้อมูลกํารสํารวจ ข้อมูลหลุมนั้นเป็นข้อมูลท่ีได้จํากบริษัท เพรําะเค้ําได้สัมปทํานไปขุดก่อนให้สัมปทํานนั้น ไม่มีสิทธิ ในกํารสํารวจเอง
• หําก focus ทศี่ กั ยภําพ จะไดแ้ คต่ วั เลข resource เทํา่ นนั้ ตอ้ งเจําะเทํา่ นน้ั จงึ ไดต้ วั เลข reserve ซงึ่ ตอ้ งไดร้ บั สมั ปทําน เท่ํานั้นจึงจะเจําะได้
• กํารผลิตน้ํามันในทะเลต้องใส่เรือไว้ พอได้ปริมําณเพียงพอจึงจะติดต่อเพ่ือมํารับซ้ือไปซึ่งจะเป็นกํารขนถ่ําย อันน้ี สําหรับน้ํามันดิบเท่ําน้ัน จึงมีกํารรํายงํานกิจกรรมกํารขนถ่ําย
• รํายงํานแก๊สน้ันจะมีข้อมูลตัวเลขอยู่ในกํารขําย ซึ่งสํามํารถวัดปริมําณได้เป็นวินําที
• ในกํารขนถ่ํายจะต้องมีกํารกรอกเอกสํารจํานวนมําก lag time ในกํารส่งเอกสํารน้ันใช้เวลําหลํายวันเพรําะต้องมีกําร ตรวจสอบและอนุมัติเอกสํารก่อนส่งออก
• บนแท่นผลิตต้องมีกําร process น้ํามันให้ได้ spec พร้อมขําย ข้อมูลท่ีปรํากฏจึงเป็นข้อมูลของผลผลิตพร้อมขําย เป็นแบบ process แล้ว
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-91

   233   234   235   236   237