Page 184 - NEIC_FINAL REPORT
P. 184

• พัฒนําและปรับปรุงให้ระบบข้อมูลสํารสนเทศคอมพิวเตอร์ด้ํานพลังงํานมีควํามทันสมัยอยเู่ สมอ
ในปี พ.ศ. 2553 ในกํารประชุมเมอื่ วันที่ 20 ตุลําคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับกํารจําแนกประเภทของ รัฐในกํากับของฝ่ํายบริหําร ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ส่วนรําชกําร (2) รัฐวิสําหกิจ (3) องค์กํารมหําชน และ (4) หน่วยงําน ของรัฐรูปแบบใหม่ มี 3 รูปแบบคือ (4.1) หน่วยธุรกํารขององค์กํารของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent Administrative
Organization) (4.2) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล และ (4.3) หน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
หนว่ ยบรกิ ํารรปู แบบพเิ ศษ(ServiceDeliveryUnit:SDU)เปน็ หนว่ ยงํานใหบ้ รกิ ํารภํายในระบบรําชกํารโดยมลี กั ษณะ กงึ่ อสิ ระ แตไ่ มม่ สี ถํานะเปน็ นติ บิ คุ คล เปน็ สว่ นหนงึ่ ของสว่ นรําชกํารเจํา้ สงั กดั แตไ่ มใ่ ชส่ ว่ นรําชกําร กลํา่ วคอื ไมใ่ ชก่ ระทรวง ทบวง กรม กอง หรอื สํา นกั แตอ่ ยภู่ ํายใตก้ ํารบงั คบั บญั ชําของหวั หนํา้ สว่ นรําชกํารระดบั กรม สว่ นรําชกํารเจํา้ สงั กดั มอี ํา นําจบรหิ ํารจดั กําร (ผํา่ นกํารแตง่ ตง้ั คณะกรรมกํารและผอู้ ํา นวยกํารและกํารใหน้้ โยบําย) กํารดํา เนนิ งํานใด ๆ ของหนว่ ยบรกิ ํารรปู แบบพเิ ศษตอ้ งไดร้ บั กํารมอบอํา นําจจํากหวั หนํา้ สว่ นรําชกํารหนว่ ยงํานเจํา้ สงั กดั มเี ปํา้ หมํายเพอื่ ใหบ้ รกิ ํารหนว่ ยงํานเจํา้ สงั กดั เปน็ หลกั และหํากมกี ํา ลงั กํารผลติ สว่ นเกนิ จะใหบ้ รกิ ํารหนว่ ยงํานอนื่ และประชําชนได้ (ซงึ่ จะแตกตํา่ งจํากรฐั วสิ ําหกจิ ทมี่ ไิ ดเ้ ปน็ นติ บิ คุ คล เชน่ โรงงํานยําสบู ที่ให้บริกํารสําธํารณะทํางพําณิชยกรรมแก่ประชําชนเป็นหลัก) มีสถํานะพิเศษอยู่ท่ีหน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษสํามํารถกําหนด ระเบียบวิธีกํารบริหํารจัดกํารที่จะทําให้กํารทํางํานเกิดควํามคล่องตัว โดยไม่ต้องยึดกับระเบียบท่ีใช้อยู่ในส่วนรําชกํารตํามปกติ ทําให้มีควํามคล่องตัวในกํารบริหํารงํานอย่ํางเพียงพอ เพื่อส่งมอบบริกํารให้ส่วนรําชกํารต้นสังกัดอย่ํางมีประสิทธิภําพและ
มีคุณภําพ
หนว่ ยบรกิ ํารรปู แบบพเิ ศษสํามํารถจะเรยี กเกบ็ คํา่ บรกิ ํารจํากหนว่ ยงํานตน้ สงั กดั หรอื ผรู้ บั กํารใหบ้ รกิ ํารได้ แตไ่ มม่ ี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหํากําไร ส่วนรําชกํารเจ้ําสังกัดสํามํารถต้ังงบประมําณอุดหนุนหน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษในลักษณะ คํา่ ตอบแทนหรอื คํา่ บรกิ ํารในกํารใชบ้ รกิ ํารของหนว่ ยบรกิ ํารรปู แบบพเิ ศษ หรอื คํา่ ใชจ้ ํา่ ยในกํารลงทนุ เรมิ่ แรก แตจ่ ะตงั้ งบประมําณ เพื่ออุดหนุนหน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษไม่ได้ ดังนั้นรํายได้ของหน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษจึงมําจํากค่ําตอบแทนหรือค่ําบริกําร ในกํารใชบ้ รกิ ํารของหนว่ ยบรกิ ํารรปู แบบพเิ ศษจํากสว่ นรําชกํารตน้ สงั กดั เปน็ หลกั รํายไดอ้ นื่ ๆ อําจมําจํากหนว่ ยงํานอนื่ ภําคเอกชน และประชําชน บุคลํากรมีสถํานะเป็นพนักงํานของหน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษได้รับกํารยกเว้นหรือผ่อนคลํายกฎระเบียบ เพ่ือให้เกิดอิสระควํามคล่องตัวทํางกํารบริหํารจัดกําร ตาราง 2.1-1 แสดงข้อดีข้อเสียของหน่วยงํานบริกํารรูปแบบพิเศษ
ประเภทของหน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษสํามํารถจําแนกตํามลักษณะภํารกิจของหน่วยงําน ได้ดังนี้คือ
1) หนว่ ยบรกิ ํารรปู แบบพเิ ศษทมี่ ลี กั ษณะภํารกจิ ในกํารใหบ้ รกิ ํารดํา้ นพําณชิ ยกรรม หรอื อตุ สําหกรรมแกส่ ว่ นรําชกําร เจ้ําสังกัด เช่น สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และรําชกิจจํานุเบกษํา สํานักเลขําธิกํารคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
2) หน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภํารกิจในกํารให้บริกํารด้ํานบริกํารสําธํารณะทํางสังคมและวัฒนธรรม ยกตัวอย่ําง เช่น สถําบันส่งเสริมกํารบริหํารกิจกํารบ้ํานเมืองที่ดี สํานักงํานคณะกรรมกํารพัฒนําระบบรําชกําร หน่วยงําน ทํางด้ํานศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ําที่ผ่ํานมําหน่วยงํานรูปแบบพิเศษที่จัดตง้ั ขึ้นมีภํารกิจค่อนขํา้ งน้อย เมื่อเทียบกับภํารกิจและวัตถุประสงค์ ในกํารจัดตั้ง ศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ ซึ่งมีภํารกิจหลักในกํารจัดทําและวิเครําะห์ฐํานข้อมูลสํารสนเทศขนําดใหญ่ ด้ํานพลังงําน
 2-42
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   182   183   184   185   186