Page 182 - NEIC_FINAL REPORT
P. 182

  3. กลุ่มพัฒนําระบบคอมพิวเตอร์
ภําระหน้ําที่ ตําแหน่ง
    1. จัดทําแผนบริหํารจัดกํารระบบสํารสนเทศและกํารสื่อสํารของหน่วยงําน 2. พัฒนําระบบฐํานข้อมูลและโปรแกรมในกํารจัดกํารฐํานข้อมูลด้ําน พลังงํานของหน่วยงํานและที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่ํางประเทศ
ให้สํามํารถเชื่อมโยง และใช้ในกํารปฏิบัติงํานได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ
3. พัฒนําและส่งเสริมกํารประยุกต์ใช้ระบบสํารสนเทศเพื่อสนับสนุนกําร ปฏิบัติงํานภํายใน (Back office) รวมถึงระบบสํารสนเทศและระบบ
เครือข่ํายที่เชื่อมโยงกับหน่วยงํานภําครัฐ
4. ศึกษํา ออกแบบและวํางระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ํายระบบฐําน
ข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนําระบบรักษําควํามปลอดภัยให้เป็นไปตํามมําตรฐําน กฎหมํายด้ํานคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับแผนบริหํารจัดกํารระบบ สํารสนเทศและกํารสื่อสํารของประเทศ
5. จัดทํางบประมําณและให้ข้อเสนอแนะ กํารจัดตั้ง และจัดสรรงบประมําณ ด้ําน ICT ของหน่วยงําน
6. พัฒนําและปรับปรุง Website ของหน่วยงําน และศูนย์ปฏิบัติกําร สนพ. (DOC) ให้ทันสมัยเพื่อเป็นที่เผยแพร่ควํามรู้ต่ําง ๆ ด้ํานพลังงําน
7. จดั ฝกึ อบรมเจํา้ หนํา้ ทขี่ องสนพ.ใหม้ คี วํามรดู้ ํา้ นคอมพวิ เตอร์เพอื่ สํามํารถ นําไปใช้งํานได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ
8. พัฒนําด้ํานICTกํารจัดกํารข้อมูลและกํารเชื่อมโยงกับหน่วยงํานอื่นๆให้ สอดคลอ้ งกบั เทคโนโลยใี นปจั จบุ นั และรองรบั กํารเปลยี่ นแปลงในอนําคต 9. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมําย
    1. นักวิเครําะห์นโยบํายและแผน
1.1 ระดับชํานําญกํารพิเศษ 1 ตําแหน่ง 1.2 ระดับชํานําญกําร/ปฏิบัติกําร
2 ตําแหน่ง
2. เจ้ําหน้ําที่บริหํารงํานทั่วไป 3 ตําแหน่ง
  2-40
จํากตํารํางสรุปภํารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ. จะเห็นได้ว่ํา
• ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ. มีภํารกิจที่หลํากหลําย ทั้งด้ํานกํารจัดทําข้อมูลสํารสนเทศ
งํานวิเครําะห์ วจิ ัย และงํานควํามร่วมมือระหว่ํางประเทศ บุคลํากรในแต่ละสํายงํานมจี ํานวนจํากัด ดังจะเห็นไดว้ ่ํา กลุ่มงํานด้ําน สํารสนเทศพลังงํานมีเจ้ําหน้ําที่เพียง 2 ท่ําน ในขณะที่กลุ่มงํานวิเครําะห์และประมําณกํารณ์เศรษฐกิจมีเพียง 5 ท่ํานเท่ํานั้น เมอื่ เทยี บกบั ภํารกจิ และควํามสําคญั ของสํารสนเทศขอ้ มลู พลงั งํานทมี่ คี วํามจําเปน็ ตอ่ ควํามมนั่ คงทํางเศรษฐกจิ และควํามมนั่ คงทําง พลังงํานนของประเทศ
• งํานจัดหํารวบรวมข้อมูล เป็นกํารขอควํามร่วมมือ ขําดเครื่องมือ หรือกลยุทธ์กํารได้มําซึ่งข้อมูลจํากหน่วยงํานเจ้ําของ ข้อมูลที่ทันสมัย ทําให้ข้อมูลท่ีได้มําไม่มีควํามพร้อมใช้งํานในกลุ่มงํานวิเครําะห์ฯ และงํานจ้ํางท่ีปรึกษํามําช่วยในกํารพัฒนํา มขี อ้ จํากดั เรอื่ งงบประมําณและบคุ ลํากรทม่ี คี วํามเชยี่ วชําญเฉพําะ รวมทงั้ มภี ํารกจิ ดํา้ นอนื่ ทตี่ อ้ งรบั ผดิ ชอบแตบ่ คุ ลํากรมไี มเ่ พยี งพอ ต่อภําระงํานที่จะเกิดขึน้ ในอนําคต เช่น ธรรมําภิบําลข้อมูลภําครัฐ
• ในปัจจุบันกํารวิเครําะห์และประมวลผลด้วยข้อมูลสถิติอําจจะไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงหรือพัฒนําแบบจําลองให้มี ประสิทธิภําพมํากขึ้น รวมทั้งกํารได้มําซึ่งข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้กํารวิเครําะห์เพ่ือจัดทํานโยบํายมีข้อจํากัดและเป็น อุปสรรคในกํารพัฒนํา
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   180   181   182   183   184