Page 185 - NEIC_FINAL REPORT
P. 185

ตํารําง 2.1-1 แสดงข้อดีข้อเสียของหน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษ (SDU)
ข้อดี ข้อเสีย
     1. หนว่ ยบรกิ ํารรปู แบบพเิ ศษสํามํารถกํา หนดระเบยี บวธิ กี ําร บรหิ ํารจดั กํารทจี่ ะทํา ใหก้ ํารทํา งํานเกดิ ควํามคลอ่ งตวั โดย ไม่ต้องยึดกับระเบียบที่ใช้อยู่ในส่วนรําชกํารตํามปกติ
2. บุคลํากรมีสถํานะเป็นพนักงํานของหน่วยบริกํารรูปแบบ พิเศษได้รับกํารยกเว้นหรือผ่อนคลํายกฎระเบียบ เพื่อให้ เกิดอิสระควํามคล่องตัวทํางกํารบริหํารจัดกําร
   1. หนว่ ยบรกิ ํารรปู แบบพเิ ศษมอี สิ ระในกํารบรหิ ํารงํานจํากสว่ น รําชกํารเจํา้ สงั กดั แตย่ งั คงเปน็ กจิ กํารและเปน็ สว่ นหนงึ่ ของ ส่วนรําชกํารเจ้ําสังกัด เนื่องจํากหน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษ ไม่มีสถํานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้นกํารดําเนินกํารของหน่วย บริกํารรูปแบบพิเศษจะต้องดําเนินกํารในอํานําจของปลัด กระทรวงหรืออธิบดีของส่วนรําชกํารเจ้ําสังกัด
2. สว่ นรําชกํารเจํา้ สงั กดั ไมส่ ํามํารถตงั้ งบประมําณเพอื่ อดุ หนนุ หนว่ ยบรกิ ํารรปู แบบพเิ ศษไดแ้ ตส่ ํามํารถตงั้ เปน็ งบประมําณ สําหรับค่ําตอบแทนหรือค่ําบริกํารในกํารใช้บริกํารของ หน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษได้
3. ห้ํามนําเงินรํายได้ที่เป็นเงินอุดหนุนจํากส่วนรําชกําร เจ้ําสังกัดมําจัดสรรเป็นเงินเพิ่มพิเศษหรือเงินรํางวัลให้แก่ ผู้ปฏิบัติงํานในหน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษ
 3) รูปแบบโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร Energy Information Agency (EIA)
ในปัจจุบัน Energy Information Agency (EIA) เป็นหน่วยงํานด้ํานสถิติและวิเครําะห์ข้อมูลพลังงํานภํายใต้ กระทรวงพลงั งํานของสหรฐั อเมรกิ ํา ทําหนํา้ ทรี่ วบรวมวเิ ครําะห์ และเผยแพรข่ อ้ มลู พลงั งานทเ่ี ปน็ อสิ ระและเปน็ กลาง เพอื่ สง่ เสรมิ กํารกําหนดนโยบํายทดี่ ี สง่ เสรมิ ควํามมปี ระสทิ ธภิ ําพของตลําดพลงั งําน และ สง่ เสรมิ ควํามเขํา้ ใจของประชําชนเกี่ยวกบั พลงั งําน และควํามเชื่อมโยงกับภําคเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม EIA เป็นแหล่งข้อมูลพลังงํานช้ันนําของประเทศ และตํามกฎหมํายแล้ว ข้อมูลกํารวิเครําะห์และกํารคําดกํารณ์ของEIAไมข่้ึนอยู่กับกํารอนุมัติของเจ้ําหนํา้ท่ีอนื่ ๆของรัฐบําลสหรัฐอเมริกํานอกจํากนี้ EIA มีหน้ําที่รวบรวมข้อมูลครบวงจรซึ่งครอบคลุมแหล่งพลังงําน กํารใช้พลังงํานข้ันสุดท้ําย และกํารไหลของพลังงําน EIA ยงั จดั เตรยี มกํารวเิ ครําะหค์ ําดกํารณแ์ นวโนม้ ตลําดพลงั งํานทงั้ ระยะสนั้ เปน็ รํายเดอื น และแนวโนม้ ระยะยําวทงั้ ของสหรฐั อเมรกิ ํา
และต่ํางประเทศ EIA เผยแพร่ข้อมูลกํารวิเครําะห์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ผํา่ นทํางเว็บไซต์เป็นหลัก EIA.gov
สํา หรบั โครงกํารตํา แหนง่ บรหิ ําร EIA มผี อู้ ํา นวยกําร 1 ตํา แหนง่ รองผอู้ ํา นวยกําร 1 ตํา แหนง่ และ มผี ชู้ ว่ ยผอู้ ํา นวยกํารฝํา่ ย
แบ่งออกเป็น 3 ฝ่ํายด้วยกัน (รูปที่ 2.1-24) โดยมีรํายละเอียดดังต่อไปนี้
1. Office of Energy Statistics สํานักงํานสถิติพลังงําน เป็นผู้นําและทิศทํางในกํารรวบรวมข้อมูล ดํา้ นอปุ สงคแ์ ละอปุ ทํานพลงั งํานของ EIA ซง่ึ ครอบคลมุ แหลง่ ขอ้ มลู ทหี่ ลํากหลํายเพอื่ สนบั สนนุ กํารวเิ ครําะหแ์ ละกํารเผยแพรข่ อ้ มลู ทเี่ กย่ี วขอ้ ง ทนี่ ํา่ เชอ่ื ถอื ไดแ้ ละทนั ตอ่ เหตกุ ํารณ์ ผํา่ นขอ้ มลู และ รํายงํานทเ่ี ปดิ เผยตอ่ สําธํารณะ รํายงํานเหลํา่ นนี้ ําเสนอประสทิ ธภิ ําพ ของบริษัทพลังงํานในสหรัฐอเมริกําและตลําดพลังงําน รวมถึงให้ข้อมูลพลังงํานเพ่ือสนับสนุนกํารวิเครําะห์นโยบํายสําธํารณะ รวมถงึ คําขอจํากสภําคองเกรสและฝํา่ ยบรหิ ําร สํานกั งํานสถติ พิ ลงั งํานดแู ลกํารวํางแผนและกํารใชง้ ํานดํา้ นสถติ แิ ละควํามตอ่ เนอื่ ง ของกํารดําเนินงํานรวมถึงเอกสํารของกระบวนกํารทํางธุรกิจ และควํามสมบูรณ์ของข้อมูล ภํายใต้ส่วนงํานนี้มีหน่วยงํานย่อย ดังต่อไปนี้
• Office of Statistical Methods & Research
• Office of Energy Demand & Integrated Statistics
• Office of Energy Production, Conversion, & Delivery
• Office of Survey Operations
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-43   183   184   185   186   187