Page 183 - NEIC_FINAL REPORT
P. 183

• กํารพัฒนําโครงสร้ํางพ้ืนฐํานเพ่ือรองรับระบบ Big Data มีควํามแตกตํา่ งจํากกํารบริหํารจัดกํารระบบ ICT ขององค์กร ตัวอย่ํางเช่น สนพ. จะมที ั้ง Corporate Data และ Energy Data ซง่ึ ถ้ํามีภํารกิจกํารพัฒนําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ โครงสรํา้ งพนื้ ฐํานทรี่ องรบั จะตอ้ งมกี ํารบรหิ ํารจดั กํารทมี่ คี วํามมนั่ คง ปลอดภยั มําตรฐําน สํามํารถเชอ่ื มโยงกบั ขอ้ มลู ภําครฐั ดํา้ นอน่ื ๆ
2) รปู แบบโครงสรา้ งองคก์ ร การพฒั นาบคุ ลากร ศนู ยส์ ารสนเทศพลงั งานแหง่ ชาตติ ามแนวทางปฏริ ปู ประเทศดา้ นพลงั งาน
ทํางคณะกรรมําธกิ ํารขบั เคลื่อนกํารปฏริ ปู ประเทศดํา้ นพลงั งําน ไดก้ ําหนดแนวทํางและรปู แบบองคก์ รที่เหมําะสมใน กํารพัฒนําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ รํายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะกรรมําธกิ ํารขบั เคลอื่ นกํารปฏริ ปู ดํา้ นพลงั งํานไดท้ ํากํารศกึ ษําระบบขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งํานของสหรฐั อเมรกิ ําญป่ี นุ่ และ มําเลเซีย จํากกํารศึกษํารูปแบบกํารจัดตงั้ ศูนย์ข้อมูลกลําง และกํารบริหํารจัดกํารข้อมูลดํา้ นพลังงํานของประเทศในระดับสํากล ได้แก่ U.S. Energy Information Administration (US-EIA) ของประเทศสหรัฐอเมริกํา Agency for Natural Resources and Energy (ARNE) ของประเทศญ่ีปุ่น และ Malaysia Energy Information Hub (MEIH) ของประเทศมําเลเซีย พบว่ํา รูปแบบกํารจัดตั้งของ US-EIA เป็นรูปแบบท่ีมีควํามเหมําะสมที่สุด ที่ควรจะใช้เป็นต้นแบบในกํารวํางระบบโครงสร้ํางหน่วยงําน บรหิ ํารจดั กํารขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งํานของประเทศไทยทมี่ ชี อื่ วํา่ “ศนู ยส์ ํารสนเทศพลงั งํานแหง่ ชําติ (National Energy Information Center : NEIC)”
US-EIA มีควํามเป็นอิสระในกํารดําเนินงําน ถึงแม้จะเป็นหน่วยงํานของรัฐภํายใต้ Department of Energy (DOE) กล่ําวคือ มีกํารกําหนดพันธกิจในกํารให้บริกํารแก่กลมุ่ เป้ําหมํายที่ชัดเจน มรี ูปแบบกํารนําเสนอข้อมูลทเ่ี ข้ําใจไดง้ ่ําย สอดคล้อง ต่อควํามต้องกํารของกลุ่มเปํา้ หมําย มีควํามทันสมัย อีกทั้งเป็นแหล่งให้ควํามรู้ด้ํานพลังงํานแก่เยําวชนและประชําชนทั่วไป
วตั ถปุ ระสงคข์ องศนู ยส์ ํารสนเทศพลงั งํานแหง่ ชําติ ไดก้ ําหนดแนวทํางไวว้ ํา่ คณะกรรมําธกิ ํารขบั เคลอื่ นกํารปฏริ ปู ดํา้ น พลงั งําน เสนอใหม้ กี ํารปฏริ ปู ระบบโครงสรํา้ งหนว่ ยงํานบรหิ ํารจดั กํารขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งํานของประเทศ โดยจดั ตงั้ เปน็ หนว่ ยงํานใหม่ ทเี่ ปน็ “หนว่ ยบรกิ ํารรปู แบบพเิ ศษ (Service Delivery Unit : SDU)” ทเี่ ปน็ หนว่ ยงํานของรฐั ภํายใตก้ ํารกํากบั ของกระทรวงพลงั งําน แตม่ คี วํามเปน็ อสิ ระในกํารบรหิ ํารจดั กําร โดยใชช้ อื่ วํา่ “ศนู ยส์ ํารสนเทศพลงั งํานแหง่ ชําติ (National Energy Information Center : NEIC)” เพ่ือทําหน้ําที่เป็นหน่วยงํานกลํางด้ํานพลังงํานในกํารจัดเก็บ รวบรวม วิเครําะห์คําดกํารณ์อย่ํางเป็นระบบ น่ําเชื่อถือ มี มําตรฐํานระดบั สํากล และมคี วํามเปน็ อสิ ระในกํารเผยแพรข่ อ้ มลู เพอ่ื ตอบสนองควํามตอ้ งกํารของทกุ ภําคสว่ นทตี่ อ้ งกํารใชข้ อ้ มลู พลังงําน นอกจํากน้ี NEIC จะเป็นกลไกสําคัญในกํารสื่อสํารด้ํานพลังงํานที่ทันต่อสถํานกํารณ์ สร้ํางควํามเข้ําใจด้ํานพลังงําน ทถี่ กู ตอ้ งใหก้ บั ประชําชน (Energy Literacy) ทกุ ภําคสว่ นเขํา้ ถงึ ขอ้ มลู ไดง้ ํา่ ยและเทํา่ เทยี มกนั ทง้ั ยงั สง่ เสรมิ กํารแขง่ ขนั ในกจิ กําร พลงั งําน (Market Efficiency) ซงึ่ ไดจ้ ํากกํารทบทวน และวเิ ครําะหป์ ระเดน็ ปญั หําทเี่ กดิ ขน้ึ โดยมกี รอบโครงสรํา้ งและกระบวนกําร ดําเนินงํานของ NEIC ประกอบไปด้วย เพื่อให้ข้อมูลด้ํานพลังงํานทั้งหมดของประเทศถูกรวบรวมและจัดเก็บแบบรวมศูนย์ และ เพื่อควํามสะดวกในกํารเรียกใช้ และเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่มีควํามเป็นเอกภําพ มีควํามน่ําเช่ือถือ และทันต่อสถํานกํารณ์ โดย NEIC มีบทบําทหน้ําที่ ดังนี้
• เป็นศูนย์กลํางข้อมูลสถิติด้ํานพลังงํานแบบ “One-stop service” สํามํารถตอบข้อซักถํามจํากประชําชนและ เอกชนในเร่ืองของพลังงําน
• จดั ทําระบบจําลองสถํานกํารณด์ ้ํานพลงั งําน (Energy forecast and modeling) ทงั้ แบบระยะสนั้ และระยะยําว พยํากรณ์กํารใช้พลังงําน กํารวํางแผนและพัฒนําเพื่อรองรับอุปสงค์และอุปทํานด้ํานพลังงํานและให้กํารสนับสนุนหน่วยงําน ทั้งภําครัฐและเอกชน
• ประสํานงําน และรวบรวมข้อมูลสถิติด้ํานพลังงํานเพื่อนํามําศึกษําและวิเครําะห์ (โดย NEIC เองหรือดําเนินกําร ร่วมกับหน่วยงํานอ่ืน)
• พัฒนํากลไกท่ีทําให้ข้อมูลและสํารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับกํารวํางแผนพลังงํานและตัวชี้วัดต่ําง ๆ สํามํารถนํามํา เผยแพร่บนฐํานข้อมูลอย่ํางสม่ําเสมอ
• พฒั นําศกั ยภําพของบคุ ลํากรภํายใน NEIC ในกํารพยํากรณด์ ํา้ นพลงั งําน รวมถงึ กํารจดั ทําระบบจําลองสถํานกํารณ์ ด้ํานพลังงํานท้ังแบบระยะสนั้ และระยะยําว
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-41

   181   182   183   184   185