Page 163 - NEIC_FINAL REPORT
P. 163

พลังงานทดแทน
2. ประสานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและความเช่ียวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน
3. ประสํานควํามร่วมมือเพื่อส่งเสริมกํารอนุรักษ์พลังงํานและพลังงํานทดแทนกับหน่วยงํานหรือองค์กรต่ําง ๆ
3. ประสานความร่วมมือเพอื่ สง่ เสริมการอนุรักษ์พลงั งานและพลงั งานทดแทนกับหน่วยงานหรอื
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ํางประเทศ
องค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ
4. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมําย
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
รูปที่ 2.1-11 Use case diagram สําหรับกองนโยบํายอนุรักษ์พลังงํานและพลังงํานทดแทน
 โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
รูปที่ 2.1-11 Use case diagram สําหรับกองนโยบายอนุรกั ษ์พลงั งานและพลงั งานทดแทน
รูปที่ 2.1-12 แสดงกระบวนกํารทํางํานของกองนโยบํายอนุรักษ์พลังงํานและพลังงํานทดแทน
 รูปที่ 2.1-12 แสดงกระบวนการทํางานของกองนโยบายอนรุ ักษ์พลงั งานและพลงั งานทดแทน
2.1-30
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-21


   161   162   163   164   165