Page 162 - NEIC_FINAL REPORT
P. 162

 2-20
2.1.2.2 กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
กองนโยบํายอนุรักษ์พลังงํานฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มงํานหลัก โดยมีภํารกิจเฉพําะ ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์พลังงําน กลุ่มพลังงํานทดแทน และกลุ่มส่งเสริมด้ํานอนุรักษ์พลังงํานและพลังงํานทดแทน โดยข้อมูลที่จัดเก็บปัจจุบัน ประกอบด้วย กํารใชพ้ ลงั งําน ไฟฟํา้ น้ํามนั ในหนว่ ยงํานของภําครฐั ทตี่ อ้ งดําเนนิ กํารตําม KPI ทกี่ ําหนดในกํารอนรุ กั ษพ์ ลงั งําน งํานวจิ ยั ท่ี สนพ. ให้กํารสนับสนุนรวมถึงกํารติดตํามประเมินผลกระบวนกํารทํางํานจะใช้ข้อมูลจํากหน่วยงํานอนื่ ๆทงั้ภํายในกระทรวงพลังงําน และภํายนอกกระทรวงพลังงําน โดยระบบท่ีใช้ในกํารจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน คือจะมี Folder กลํางเพื่อวัตถุประสงค์ในกํารแชร์ ข้อมูลระหวํา่ งกลุ่มงําน โดยแต่ละกลมุ่ งํานจะมี Folder ย่อย ที่เก็บรํายงํานหรือเอกสํารต่ําง ๆ ทใี่ ช้ภํายในแต่ละกลุ่มงําน
โดยข้อมูลที่จัดเก็บหลัก ๆ เช่น โครงกํารต่ําง ๆ ที่ สนพ. ให้กํารสนับสนุนกํารทําวิจัย โครงกํารสําธิตตํา่ ง ๆ ทใี่ ช้เงิน จํากกองทนุ เพอื่ สง่ เสรมิ กํารอนรุ กั ษพ์ ลงั งํานในกํารจํา้ งทป่ี รกึ ษํา เพอื่ ศกึ ษําและตดิ ตําม โดยกํารประเมนิ ผลในปจั จบุ นั ทที่ ําอยนู่ นั้ ในด้ํานอนุรักษ์พลังงําน และพลังงํานทดแทน จะเทียบกับต่ํางประเทศ เพื่อใช้เป็น benchmark โดยในปัจจบุ ัน benchmark จะใชค้ ํา่ กํารประหยดั พลงั งํานเทยี บกบั EI มกี ํารจดั ทําระบบ E-report ใหห้ นว่ ยงํานรําชกํารใหข้ อ้ มลู ผํา่ นแบบฟอรม์ ในดํา้ น ไฟฟํา้ น้ํามัน เพื่อส่ง ก.พ.ร ในกํารประเมินผบู้ ริหํารองค์กรของรัฐ
มีกํารเก็บข้อมูลในฐํานข้อมูล ด้ํานกํารรับทุนกํารศึกษําต้ังแต่ปี พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบันที่ประกอบด้วย ทุนในประเทศ ต่ํางประเทศ ทุนวิจัย บุคลํากรในหน่วยงํานรําชกําร นิสิต นักศึกษํา ระดับปริญญําตรี ปริญญําโท และปริญญําเอก ซึ่งจะจัดเก็บ ในระบบ intranet มีกํารติดตํามสถํานกํารณ์ให้ทุน มีเงื่อนไขต่ําง ๆ ผู้รับทุนต้องรํายงํานทุก 6 เดือน และมีรํายงํานวิทยํานิพนธ์ ส่งกลับมําเป็น CD ซึ่งผลลัพธ์จํากวิทยํานิพนธ์ได้มีกํารนําผลมําใช้เพื่อจัดทํานโยบําย และพิจํารณําให้ทุนในปีถัดไป โดยทะเบียน ข้อมูลทํางที่ปรึกษําได้จัดทํารํายละเอียดในหัวข้อ 2.2.2 ด้ํานข้อมูลพลังงํานที่จัดเก็บในปัจจุบัน
โดยภํารกจิ ของกองนโยบํายอนรุ กั ษพ์ ลงั งํานและพลงั งํานทดแทน ในปจั จบุ นั มรี ํายละเอยี ด โดยจดั ทําเปน็ use case diagram แสดงดังรูปท่ี 2.1-11 และกระบวนกํารกํารทํางํานและกระบวนกํารไหลของข้อมูลแสดงดัง รูปท่ี 2.1-12 และ รูปที่ 2.1-13
1) กลุ่มอนุรักษ์พลังงําน
1. ศึกษํา วิเครําะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อจัดทํา และเสนอแนะนโยบํายและยุทธศําสตร์ด้ํานกํารอนุรักษ์พลังงําน
ต่อคณะกรรมกํารนโยบํายพลังงํานแห่งชําติ และคณะรัฐมนตรี
2. ประสําน ติดตําม ประเมินผล และรํายงํานผลกํารดําเนินงํานตํามนโยบํายและยุทธศําสตร์ด้ํานกํารอนุรักษ์
พลังงําน
3. ประสํานควํามร่วมมือด้ํานนโยบํายและยุทธศําสตร์ด้ํานกํารอนุรักษ์พลังงํานกับหน่วยงํานหรือองค์กรต่ําง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ํางประเทศ
4. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมําย
2) กลุ่มพลังงํานทดแทน
1. ศึกษํา วิเครําะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อจัดทําและเสนอแนะนโยบํายและยุทธศําสตร์ด้ํานพลังงํานทดแทน
ต่อคณะกรรมกํารนโยบํายพลังงํานแห่งชําติ และคณะรัฐมนตรี
2. ประสําน ตดิ ตําม ประเมนิ ผล และรํายงํานผลกํารดํา เนนิ งํานตํามนโยบํายและยทุ ธศําสตรด์ ํา้ นพลงั งํานทดแทน 3. ประสํานควํามร่วมมือด้ํานโยบํายและยุทธศําสตร์ด้ํานพลังงํานทดแทนกับหน่วยงํานหรือองค์กรต่ําง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ํางประเทศ
4. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอื่นท่ีเก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมําย
3) กลุ่มส่งเสริมด้ํานอนุรักษ์พลังงํานและพลังงํานทดแทน
1. ส่งเสริมกํารวิจัย พัฒนํา นวัตกรรมและควํามเช่ียวชําญด้ํานกํารอนุรักษ์พลังงํานและด้ํานพลังงํานทดแทน
2. ประสําน ติดตําม ประเมินผล และรํายงํานผลกํารดําเนินงํานส่งเสริมกํารวิจัย พัฒนํา นวัตกรรมและ
ควํามเชี่ยวชําญด้ํานกํารอนุรักษ์พลังงํานและด้ํานพลังงํานทดแทน
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   160   161   162   163   164