Page 161 - NEIC_FINAL REPORT
P. 161

ขอมลการนําเขา LNG เปนไฟลชนด Excel และตองมการ key in เพอนําเขาขอมลเขา
-ูู สู่ระบบ
6) ข้อมูลภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม
6) ข้อมูลภําคเศรษฐกิจและภําคสังคม
ภําพรวมข้อมูลภําคเศรษฐกิจและภําคสังคมท่ีทําง สนพ. จัดเก็บ เก่ียวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์รวมในประเทศของประเทศ
ภาพรวมข้อมูลภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมที่ทาง สนพ. จัดเก็บ เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์รวม
หรือ Gross Domestic Product (GDP) ซงึ่ ข้อมูลนเี้ ป็นส่วนสําคัญในกํารนํามําวิเครําะห์เปรียบเทียบกํารใช้ กํารผลิต กํารขําย
ในประเทศของประเทศหรือ Gross Domestic Product (GDP) ซึ่งข้อมูลนี้เป็นส่วนสําคัญในการนํามาวิเคราะห์
และกํารสง่ ออกของพลงั งํานในประเทศเปน็ อยํา่ งมําก โดยสํามํารถนํามําวเิ ครําะหร์ วมกบั ขอ้ มลู เชงิ ประชํากรศําสตร์ โดยทะเบยี น
เปรียบเทียบการใช้ การผลิต การขายและการส่งออกของพลังงานในประเทศเป็นอย่างมาก โดยสามารถนํามา
ขอ้ มลู ทํางที่ปรกึ ษําไดจ้ ดั ทําในรํายละเอยี ดไวท้ หี่ วั ขอ้ 2.2.2 และมรี ํายละเอยี ดเพิ่มเตมิ ในภําคผนวก ข โดยกระบวนกํารไหลของ ข้อมูลแสดงดังรูปที่ 2.1-10
วิเคราะห์รวมกับข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ โดยทะเบียนข้อมูลทางท่ีปรึกษาได้จัดทําในรายละเอียดไว้ที่หัวข้อ 2.2.2 และมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ข โดยกระบวนการไหลของข้อมูลแสดงดังรูปที่ 2.1-10
รูปที่ 2.1-10 กระบวนกํารไหลของข้อมูล (data flow) สําหรับข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
รูปที่ 2.1-10 กระบวนการไหลของข้อมลู (data flow) สําหรบั ข้อมูลเศรษฐกจิ และสังคม ปัญหําท่ีพบ กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานข้อมูลภําคเศรษฐกิจและสังคม
- กํารแบง่ กลมุ่ ประเภทขอ้ มลู GDP ณ ปจั จบุ นั นนั้ สภําพฒั นําเศรษฐกจิ แบง่ กลมุ่ ไมต่ รงกบั ทําง สนพ. กํา หนด ทําให้ต้องใช้ควํามเข้ําใจในกํารจัดกลุ่มเพื่อวิเครําะห์ข้อมูล ปัจจุบันได้มีกํารนําข้อมูลเข้ําระบบฐํานข้อมูล อัตโนมัติและจัดกลุ่มเรียบร้อย แต่ท้ังนี้เมื่อมีกํารจัดฐํานข้อมูลใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับฐํานข้อมูลของ สภําพัฒนําเศรษฐกิจฯ จะต้องทําควํามเข้ําใจในกํารจัดกลุ่มในส่วนนี้ใหม่
- ข้อมูล GDP นั้นสํามํารถเพิ่มควํามละเอียดของข้อมูลได้ ณ ปัจจุบันนั้น สนพ. ทํากํารเก็บข้อมูลในระดับ รํายปี ซ่ึงข้อมูลต้นทํางนั้นเป็นข้อมูลลึกในระดับไตรมําส
- ควํามละเอียดของข้อมูล GDP ในส่วนของ Manufacturing สํามํารถแบ่งเพิ่มขึ้นได้อีก 10 ประเภท เพรําะเป็นกลุ่มข้อมูลชุดใหญ่และนํามําวิเครําะห์ต่อได้ในหลํากหลํายมิติ ซึ่งต้นทํางของข้อมูลจําก สภําพฒั นําเศรษฐกจิ ฯมกี ํารเปลยี่ นรปู แบบของขอ้ มลู อยบู่ อ่ ยครงั้ ทํา ใหม้ ปี ญั หําในกํารนํา เขํา้ ขอ้ มลู ในระบบ ฐํานข้อมูลแบบอัตโนมัติ
- ควํามละเอียดของข้อมูลจํานวนประชํากรนั้นไม่ครอบคลุมมิติที่สําคัญ เช่น จํานวนประชํากรรํายจังหวัด หรือรํายอําเภอ เป็นต้น
- กํารนํา เขํา้ ขอ้ มลู ยงั เปน็ แบบ key in ทํา ใหม้ โี อกําสเกดิ ควํามผดิ พลําดระหวํา่ งถํา่ ยโอนขอ้ มลู สรู่ ะบบฐํานขอ้ มลู
- ข้อมูลประชํากรศําสตร์ส่วนอื่น ๆ ท่ีน่ําสนใจสํามํารถนําเข้ํามําเป็นข้อมูลในระบบฐํานข้อมูลเพิ่มเติม อําทิเช่น ข้อมูลรํายได้ของประชํากรตํามกลุม่ อําชีพ ช่วงอํายุ หรือภูมิภําค ระดับกํารศึกษําของประชํากร
 ภํายในประเทศ เป็นต้น
2.1-27
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-19


   159   160   161   162   163