Page 159 - NEIC_FINAL REPORT
P. 159

ปัญหําที่พบ
กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานข้อมูลเร่ืองกํารผลิตและกํารใช้ลิกไนต์
- ยังไม่ได้นําข้อมูลจํากกรมศุลกํากร เรื่องกํารนําเข้ําและส่งออกลิกไนต์เข้ําสู่ระบบ
- กํารนํา เขํา้ ขอ้ มลู ตอ้ งมกี ํารคํา นวณโดยแยกประเภทระหวํา่ งลกิ ไนตท์ ผี่ ลติ และใชใ้ น กฟผ. แยกกนั กบั ทอี่ นื่ ๆ
โดยจะต้องคํานวณผลรวม และนําเข้ําระบบ สนพ. เอง
- บํางคร้ังไม่ได้ข้อมูลจํากแหล่งต้นทํางทําให้ต้องมีกํารส่งอีเมล์ติดตํามด้วยตนเอง
- ยังไม่มีกํารเก็บข้อมูลกํารใช้ปริมําณลิกไนต์เทียบกับปริมําณไฟฟ้ําท่ีผลิตได้
- กํารใช้ลิกไนต์ของโรงผลิตไฟฟ้ําแม่เมําะของ กฟผ. ที่ได้รํายงํานจําก กพร. ไม่สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จําก
กฟผ. โดยตรง เนื่องจํากอําจมีกํารเก็บสํารองลิกไนต์ ซ่ึงยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้ กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําด้ํานข้อมูลเรื่องกํารนําเข้ําถ่ํานหิน
- ควรใส่ code ที่ตั้งโดยกรมศุลกํากรสําหรับเลือกประเภทถ่ํานหินจํากเว็บไซต์กรมศุลกํากร โดย code
จะทรําบเฉพําะผู้ปฏิบัติงํานเท่ําน้ัน
- Code ทก่ี รมศลุ กํากรและ สนพ. ใชใ้ นกํารเกบ็ ถํา่ นหนิ ไมต่ รงกนั ทํา ใหผ้ นู้ ํา เขํา้ ขอ้ มลู จะตอ้ งเชอ่ื มโยงขอ้ มลู
ด้วยตัวเอง
- ยังใช้กําร key in เพื่อนําข้อมูลเข้ําระบบของ สนพ.
- มีกํารเปลี่ยนแปลงข้อมูลกํารจัดเก็บ เช่น ในอนําคตจะไม่จัดเก็บข้อมูลท่ีเป็น peat
- มีกํารเก็บปริมําณถ่ํานหินรวม เข่น
• Peat, agglomerated lignite, และ Briquettes
• Coke และ retort
- ไม่มีข้อมูลกํารส่งออกถ่ํานหิน
- กํารกรอกข้อมูลกํารนําเข้ําถ่ํานหินน้ัน ทําได้ยํากและใช้เวลํา ต้องอําศัยกํารเข้ําเว็บไซต์ ทํากํารกรอกรหัส
HS-Code และนําข้อมูลมําคีย์ด้วยระบบ Manual รวมถึงในบํางรํายกํารผู้นําเข้ําข้อมูลต้องเข้ําใจและ ทํากํารรวมชนิดถ่ํานหินเป็นค่ําเดียว เช่น กํารรวมข้อมูล Peat, Agglomerated lignite และ Briquettes เข้ําด้วยกัน โดยที่ในอนําคตอําจจะมีกํารปรับกํารรวมข้อมูล ทําให้เกิดควํามลําบํากในกํารจัดกํารข้อมูล ที่เก็บแล้วในอดีต
- ข้อมูลจํากกรมศุลกํากรนั้นไม่สํามํารถแยกระบุได้ว่ํา สิ่งท่ีนําเข้ําชนิดใดเป็นเชื้อเพลิงหรือไม่ใช่ ในขณะที่ กํารกําหนดนั้นอําจมีควํามแตกต่ํางกันในระหว่ํางกรมอื่น ๆ เช่น พพ. หรือ=T”
- ระบบกํารเกบ็ ขอ้ มลู กํารนํา เขํา้ ถํา่ นหนิ ยงั ไมเ่ กบ็ ขอ้ มลู แยกยอ่ ยในระดบั รํายประเทศซงึ่ มแี ผนในกํารจดั เกบ็ รํายประเทศและข้อมูลกํารส่งออกในอนําคต
ปัญหําที่พบ
5) กํารนําเข้ํา NG และ LNG
ภําพรวมข้อมูลกํารนําเข้ํา Natural Gas (NG) โดยมีกํารนําเข้ําจําก 3 แหล่งในประเทศพม่ํา ได้แก่ Yandana Zawtika และ
Yetagun โดยมีรํายละเอียดคือปริมําณและมูลค่ํา โดยได้รับข้อมูลจําก ปตท. ส่วนข้อมูลกํารนําเข้ํา LNG จะได้ข้อมูลมําจําก กรมธรุ กจิ พลงั งําน โดยจะเกบ็ ขอ้ มลู ปรมิ ําณและมลู คํา่ เชน่ เดยี วกนั กบั Natural Gas และมรี ํายละเอยี ดเพมิ่ เตมิ คอื กํารนําเขํา้ จําก ประเทศใดโดยข้อมูลNGกรมธุรกิจกํารคํา้ จะส่งข้อมูลมําเหมือนกันแต่เนื่องจํากไม่มีข้อมูลแยกรํายแหล่งจึงใช้ข้อมูลที่ได้จําก ปตท. แทน โดยทะเบียนข้อมูลทํางทปี่ รึกษําได้จัดทํารํายละเอียดในหัวข้อ 2.2.2 ด้ํานข้อมูลพลังงํานที่จัดเก็บในปัจจบุ ันและมี รํายละเอียดเพิ่มเติมในภําคผนวก ข และกระบวนกํารไหลของข้อมูลแสดงดังรูปท่ี 2.1-9
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-17

   157   158   159   160   161