Page 137 - NEIC_FINAL REPORT
P. 137

• รวบรวม เชุอื มโยง บร้ ณากำาร และวเิ คราะหข้์ อ มล้ นาํา และภม้ อิ ากำาศทม่ ผู้่ ลกำระทบตอ่ นาํา จ้ากำหนว่ ยงานทเ่ กำย่ วข้อ ง เพื่อื พื่ฒั นาใหเ ปน็ ระบบคลงั ข้อ มล้ นาํา แหง่ ชุาติ รวมทงั ใหบ รกำิ ารข้อ มล้ เพื่อื สนบั สนนุ กำารพื่ฒั นาและบรหิ ารจ้ดั กำารนาํา ข้องประเทศ
• วิจ้ัยและพื่ัฒนาเทคโนโลย่และนวัตกำรรมดานกำารจ้ัดกำารสารสนเทศทรัพื่ยากำรนําาและระบบบริหารจ้ัดกำารนําา
• ส่งเสริมความร่วมมือทังในและต่างประเทศในกำารวิจ้ัยและพื่ัฒนาเทคโนโลย่และนวัตกำรรมดานกำารจ้ัดกำาร สารสนเทศทรัพื่ยากำรนําา
• นาํา เสนอและถา่ ยทอดผู้ลกำารวจ้ิ ยั และพื่ฒั นาเพื่อื ใหห นว่ ยงานนาํา ไปใชุป ระโยชุนใ์ นกำารเพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่ กำารบรหิ าร จ้ดั กำารทรพื่ั ยากำรนาํา และใหบ รกำิ ารถา่ ยทอดเทคโนโลยท่ เ่ ปน็ ผู้ลกำารวจ้ิ ยั และพื่ฒั นาข้องสถาบนั ใหภ าครฐั ภาคเอกำชุน ชุมุ ชุน และ ประชุาชุน ทังในประเทศและต่างประเทศนําาไปใชุประโยชุน์ไดโดยสะดวกำและเกำิดประสิทธิผู้ล โดยเร่ยกำเกำ็บค่าธรรมเน่ยมหรือ ไม่กำ็ได
• ดําาเนินกำารอืนเพื่ือพื่ัฒนาระบบคลังข้อม้ลนําาแห่งชุาติตามท่กำฎหมายกำําาหนดหรือคณะรัฐมนตร่มอบหมาย
9) กำารพื่ฒั นาเทคโนโลยส่ ารสนเทศ ปจ้ั จ้บุ นั ทาง สสน. ไดม กำ่ ารนาํา เทคโนโลยส่ ารสนเทศทนั สมยั มาสนบั สนนุ กำารทาํา งาน ตามภารกำจ้ิ และหนา ทข้่ อง สสน. ทงั ในสว่ นข้อง Hardware และ Software นอกำจ้ากำนท่ างฝา่ ยพื่ฒั นาเทคโนโลยแ่ ละดจ้ิ ทิ ลั สสน.
ซึ่่งม่หนาท่ในกำารวิจ้ัยและพื่ัฒนาเทคโนโลย่สารสนเทศสามารถประยุกำต์ใชุไดจ้ริงทังในสถานกำารณ์ปกำติและภาวะฉุกำเฉิน
10) ปัญหาและอุปสรรค เนอื งจ้ากำ สสน. เป็นหน่วยงานท่รับส่งข้อม้ลดานกำารบริหารจ้ัดกำารนําาข้องประเทศ ร้ปแบบ ข้อม้ลท่ม่ความแตกำต่างข้องแต่ละหน่วยงานทําาใหทาง สสน. ตองม่กำารวางแผู้นกำารบริหารจ้ัดกำารร้ปแบบข้อม้ลโดยกำารกำําาหนด โครงสรา งมาตรฐานข้องข้อ มล้ สาํา หรบั หนว่ ยงานทม่ ค่ วามพื่รอ มในกำารปรบั ปรงุ ใหเ ปน็ มาตรฐานเดย่ วกำนั แตส่ าํา หรบั บางหนว่ ยงาน ทข้่ าดความพื่รอ มทงั ดา นงบประมาณ บคุ ลากำร และองคค์ วามร้ แตม่ ค่ วามรว่ มมอื ในกำารเชุอื มตอ่ ข้อ มล้ ทาง สสน. จ้ง่ ตอ งสนบั สนนุ ทรัพื่ยากำรในส่วนท่ข้าดและชุ่วยเหลือดําาเนินงานในแต่ละหน่วยงานเป็นกำรณ่ไป เรืองกำารนําาข้อม้ลออกำไปใชุงานปัจ้จุ้บันยังม่ บางชุุดข้อม้ลท่ยังไม่ไดนําาออกำมาใชุงานเนืองจ้ากำตองม่กำารสังเคราะห์ข้อม้ลกำ่อน เรืองกำารติดต่อประสานงาน บางหน่วยงานท่ม่
กำารปรับเปล่ยนโยกำยายผู้้รับผู้ิดชุอบในกำารเชุือมโยงข้อม้ลทําาใหข้าดความต่อเนืองในกำารดําาเนินงาน เป็นตน
จ้ากำกำารศ่กำษา ท่ปร่กำษาพื่บว่า สสน. เป็นหน่วยงานท่ม่ความใกำลเค่ยงกำับภารกำิจ้ข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติในกำาร บริหารจ้ัดกำารข้อม้ลระดับชุาติ ซึ่่งม่จุ้ดเริมตนมาจ้ากำหน่วยงานวิจ้ัยภายใตสําานักำงานพื่ัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่แห่งชุาติ และในปัจ้จุ้บันไดพื่ัฒนาข้่นมาเป็นร้ปแบบ องค์กำารมหาชุน ซึ่่งไดม่กำารพื่ัฒนามาเป็นลําาดับ
1.4.2 ศูนย์ข้อมูล INET IDC3
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ้ําากำัด (มหาชุน) หรือ INET เป็นองค์กำรเอกำชุนท่ใหบริกำารโครงสรางพื่ืนฐานดานไอซึ่่ท่ แบบครบวงจ้รตงั แตบ่ รกำิ ารเชุอื มตอ่ เครอื ข้า่ ยอนิ เทอรเ์ นต็ เตม็ รป้ แบบ กำารใหบ รกำิ ารศน้ ยข้์ อ มล้ พื่รอ มอปุ กำรณต์ า่ ง ๆ ทม่ ม่ าตรฐาน ในระดับสากำล และใหบริกำารระบบ Cloud Computing Solution โดยเริมกำ่อตังมาตังแต่วันท่ 1 ม่นาคม 2538 ในชุือข้อง ศ้นย์บริกำารอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ่่งไดใหบริกำารอินเทอร์เน็ตในเชุิงพื่าณิชุย์ ภายใตค วามรว่ มมอื ข้องสาํา นกำั งานพื่ฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแ่ หง่ ชุาติบรษิ ทั กำสทโทรคมนาคมจ้าํา กำดั (มหาชุน)และบรษิ ทั ท่โอท่ จ้ําากำัด (มหาชุน) ในวันท่ 14 พื่ฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตร่ไดม่มติใหดําาเนินกำารจ้ัดตังเป็นบริษัทและไดจ้ดทะเบ่ยน บริษัท จ้ากำนันเมือวันท่ 13 พื่ฤษภาคม 2540 และไดรับอนุมัติจ้ากำกำารสือสารแห่งประเทศไทย (ในข้ณะนัน) ให ดําาเนินกำารเป็น ผู้ใ้ หบ รกำิ ารเชุอื มตอ่ อนิ เทอรเ์ นต็ แกำล่ กำ้ คา ประเภทนติ บิ คุ คลหรอื องคกำ์ ร และประเภทบคุ คลโดยไมม่ กำ่ ารสนิ สดุ ข้องอายกำุ ารไดส ทิ ธิ ดําาเนินกำารดังกำล่าว ต่อมาในวันท่ 28 สิงหาคม 2544 บริษัทไดแปรสภาพื่เป็นบริษัทมหาชุน
ปัจ้จุ้บันบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ้ําากำัด (มหาชุน) หรือ INET ใหบริกำารโครงสรางพื่ืนฐานดานไอซึ่่ท่แบบครบวงจ้ร ธุรกำิจ้ข้องบริษัทแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-111   135   136   137   138   139