Page 139 - NEIC_FINAL REPORT
P. 139

ึีี
หลกการ การจดตงศูนย Data Center ซงบรษทมความเชยวชาญในการออกแบบ Data Center ขนาดใหญให
เหมาะกับบริบทการทํางานและความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน รวมถึงด้านความปลอดภัย ด้านความเร็ว
(Network Bandwidth) และการรองรับปริมาณงาน (Throughput)
ร้ปท่ 1.4-1 ภาพื่โครงสรางกำารเชุือมต่อโครงข้่ายระหว่างศ้นย์ IDC ทัง 3 แห่ง
 รูปที่1.4-1ภาพโครงสร้างการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างศนูย์IDCทั้ง3แห่ง ดานสาธารณ้ปโภคพื่ืนฐาน ศ้นย์ INET IDC3 ม่ระบบสาธารณ้ปโภครองรับดังน่
4 เสนทาง -
ไฟฟ้า
• เชุือมต่อไฟมาจ้ากำสถาน่ไฟฟ้าแรงส้งสระบุร่ 2 (Sub-station) ท่ต่อเข้ามารองรับไฟข้นาด 115 kV
• เครือง UPS ท่ออกำแบบเป็น 2N คือระบบจ้่ายท่เป็นอิสระกำันสองระบบ
• ม่ถังนําามันสําารองข้นาด 10,000 ลิตรสําาหรับเครืองกำําาเนิดไฟฟ้า (Generator) ใหสามารถทําางานไดถ่ง 32 ชุัวโมง
-
-
-
-
-
ศ้นย์ปฏิบัติกำารข้อม้ล INET IDC3 ม่เจ้าหนาท่และบุคลากำรด้แลศ้นย์ตลอด 24 ชุัวโมง ซึ่่งแบ่งเป็น
- ผู้้จ้ัดกำารศ้นย์ – 1 คน – ม่หนาท่บริหาร จ้ัดกำาร และด้แลศ้นย์
- เจ้าหนาท่ศ้นย์ – 25 คน – ด้แล รับผู้ิดชุอบระบบต่าง ๆ ภายในศ้นย์ฯ ตลอด 24 ชุัวโมง โดยทําางานเป็นกำะ กำะละ
12 ชุัวโมง โดยทําางาน 4 วัน หยุด 3 วัน
- วิศวกำรไฟฟ้า – 7 คน –ด้แลระบบไฟฟ้าทังหมดข้องศ้นย์ฯ
- วิศวกำรคอม – 1 คน –ด้แลระบบคอมพื่ิวเตอร์ท่ใชุภายในสําานักำงานข้องศ้นย์ฯ
- ชุ่างอาคาร – 1 คน – ด้แลความเร่ยบรอยข้องระบบอาคาร
นอกำจ้ากำเจ้า หนา ทป่ ระจ้าํา แลว ยงั คงมเ่ จ้า หนา ทบ่ รกำิ ารดแ้ ลระบบคอมพื่วิ เตอร์ และเนต็ เวริ ค์ ตามข้อ ตกำลงใน maintenance contracts ท่ม่กำับล้กำคาท่ใชุบริกำารศ้นย์ INET IDC3
1.4-10
ระบบทําาความเย็นควบคุมอุณหภ้มิท่ 22 องศาเซึ่ลเซึ่่ยส (+/- 3) และ ความชุืนท่ 50% (+/- 20%)
นําาประปา
ระบบดับเพื่ลิงและตรวจ้สอบเพื่ลิงไหม
กำารเชุือมต่อสายสัญญาณ internet และ network ความเร็วส้ง เชุือมดวย Dark Fiber ข้นาด 10 Gbps. จ้ําานวน (Fiber Routes)
ระบบรักำษาความปลอดภัยและกำลองวงจ้รปิดตลอด 24 ชุัวโมง 2) โครงสรางกำารบริหารจ้ัดกำารองค์กำร
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-113


   137   138   139   140   141