Page 135 - NEIC_FINAL REPORT
P. 135

ปี2553ทางสถาบนั ฯไดพื่ ฒั นาระบบคอมพื่วิ เตอรส์ มรรถนะสง้ (HighPerformanceComputing)เปน็ ระบบโครงสรา งพื่นื ฐาน สาํา หรบั รองรบั ระบบกำารทาํา งานข้องคลงั ข้อ มล้ นาํา และภม้ อิ ากำาศแหง่ ชุาติ ซึ่ง่ ระบบดงั กำลา่ วจ้ะชุว่ ยเรง่ ระยะเวลาในกำารประมวลผู้ล ทังในส่วนข้องกำารด่งข้อม้ล กำารสําารองและกำ้คืนข้อม้ล รวมถ่งกำารคําานวณท่ซึ่ับซึ่อนจ้ากำแบบจ้ําาลองทางคณิตศาสตร์ ทําาใหได ปริมาณผู้ลลัพื่ธ์มากำข้่นในชุ่วงเวลาเท่าเดิม ซึ่่งจ้ะชุ่วยเพื่ิมประสิทธิภาพื่ในกำารจ้ัดกำารข้อม้ลข้นาดใหญ่ไดทังในกำารปฏิบัติงาน ปกำติและในสถานกำารณ์ฉุกำเฉิน
ปี 2555 ทางสถาบนั พื่ฒั นาตอ่ ยอดกำารวเิ คราะหแ์ ละประมวลผู้ลข้อ มล้ ดา นกำารจ้ดั กำารทรพื่ั ยากำรนาํา เชุอื มโยงและแลกำเปลย่ น ข้อม้ลจ้ากำหน่วยงานท่เกำ่ยวข้องและพื่ัฒนาเรือยมาจ้นจ้ัดตังเป็นองค์กำรมหาชุนตามพื่ระราชุกำฤษฎ่กำาจ้ัดตังสถาบันสารสนเทศ ทรัพื่ยากำรนําาม่ผู้ลบังคับใชุวันท่ 22 ม่นาคม 2562 เพื่ือเชุือมโยงข้อม้ลและเชุือมต่อกำับหน่วยงานต่าง ๆ รวม 42 หน่วยงาน ใน กำารใหบริกำารข้อม้ลนําาท่เป็นประโยชุน์ต่อกำารวางแผู้น กำารใชุงานนําาต่อองค์กำรภาครัฐและเอกำชุนรวมถ่งประชุาชุนท่สนใจ้
ท่ปร่กำษาไดดําาเนินกำารติดต่อประสานงานทางหน่วยงานเพื่ือข้อเข้าสําารวจ้ข้อม้ลจ้ําานวน 2 ครัง โดยครังท่ 1 วันท่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นกำารศ่กำษาด้งานและรับฟังกำารบรรยายข้อม้ลท่ทางท่ปร่กำษาไดกำําาหนดกำรอบในกำารข้อเข้าพื่บจ้ากำ สสน. และครังท่ 2 ในวันท่ 11 กำุมภาพื่ันธ์ 2563 เป็นกำารสัมภาษณ์เชุิงล่กำระหว่างท่มท่ปร่กำษากำับผู้้บริหารหน่วยงาน สสน. โดยรายละเอ่ยดผู้ลกำาร สําารวจ้และวิเคราะห์ข้อม้ลทัง 2 ครังในแต่ละประเด็นตามกำรอบกำารพื่ิจ้ารณา ม่รายละเอ่ยดดังต่อไปน่
1) กำารบริหารจ้ัดกำารข้อม้ล ทาง สสน. พื่ัฒนากำลยุทธ์กำารบริหารจ้ัดกำารข้อม้ลเป็นไปตามกำรอบกำารพื่ัฒนาธรรมาภิบาล ข้อม้ลภาครัฐและกำารใชุข้อม้ลสารสนเทศอย่างม่ประสิทธิภาพื่ส้งสุด โดยพื่ิจ้ารณาในหลายมิติ โดยเริมตังแต่กำารบริหารจ้ัดกำาร ข้อม้ลเชุิงกำลยุทธ์ผู้่านกำารกำําาหนดโครงสรางองค์กำรท่ม่กำําาหนดกำลุ่มงานท่รับผู้ิดชุอบในกำารบริหารจ้ัดกำารข้อม้ลในหลายกำลุ่มงาน แตล่ ะกำลมุ่ งานมข้่ อบเข้ตกำารดาํา เนนิ งานทไ่ มซึ่่ บั ซึ่อ นแตส่ นบั สนนุ ซึ่ง่ กำนั และกำนั ตวั อยา่ งเชุน่ ฝา่ ยนวตั กำรรมสารสนเทศทรพื่ั ยากำรนาํา จ้ะมห่ นา ทใ่ นกำารเกำบ็ รวบรวม ข้อความรว่ มมอื และวเิ คราะหข้์ อ มล้ ตามแบบจ้าํา ลองเพื่อื สง่ ตอ่ ข้อ มล้ สารสนเทศทไ่ ดผู้ ลออกำมาไป ใหทางฝ่ายจ้ัดกำารนําาชุุมชุนดําาเนินกำารส่งเสริมกำารเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลไปส้่เครือข้่ายจ้ัดกำารนําาชุุมชุน และฝ่ายพื่ัฒนาเทคโนโลย่และ ดจ้ิ ทิ ลั ทาํา หนา ทกำ่ ารพื่ฒั นาระบบโครงสรา งพื่นื ฐานสารสนเทศใหม กำ่ ารเชุอื มโยงข้อ มล้ จ้ากำหนว่ ยงานภายนอกำ ตดิ ตอ่ ประสานงาน สนับสนุนกำารเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ล และกำารวิจ้ัยพื่ัฒนาเทคโนโลย่สารสนเทศใหทันสมัย ทันสถานกำารณ์
นอกำจ้ากำนท่ างสสน.ไดร บั กำารยอมรบั และความเชุอื มนั ดา นกำารบรหิ ารจ้ดั กำารข้อ มล้ ทม่ ม่ าตรฐานเชุอื ถอื ไดอ ยา่ งตอ่ เนอื ง จ้ากำหน่วยงานท่เป็นเครือข้่ายข้อม้ลท่เกำ่ยวข้องดานกำารบริหารจ้ัดกำารนําาทังภาครัฐและเอกำชุน ในกำารอางอิงข้อม้ลจ้ากำ สสน. เพื่อื เอาไปใชุป ระโยชุน์ เผู้ยแพื่ร่ ตลอดจ้นกำารวางแผู้นกำาํา หนดนโยบายไปสภ่้ าคปฏบิ ตั ิ และสามารถสรา งรายไดจ้ ากำกำารใหบ รกำิ าร ข้อม้ลสารสนเทศท่ไดพื่ัฒนาข้่นเองจ้ากำเจ้าหนาท่ สสน. รวมทังในปัจ้จุ้บันทาง สสน. พื่ัฒนาเครืองมือและอุปกำรณ์ Internet of Things (IoT) เพื่ือใชุในกำารเกำ็บรวบรวมข้อม้ลเองท่บางหน่วยงานไม่สามารถดําาเนินกำารได
2) กำารเชุือมโยงและบ้รณากำารข้อม้ล สสน. บริหารงานคลังข้อม้ลนําาและภ้มิอากำาศแห่งชุาติโดยรวบรวมและเชุือมโยง ข้อม้ลมากำกำว่า 400 รายกำารจ้ากำหน่วยงานท่เกำ่ยวข้องทังหมด 42 หน่วยงาน กำารบริกำารข้อม้ลผู้่าน Website และ Mobile Application และกำารวจ้ิ ยั เรอื ง Big Data ข้อ มล้ ตา่ ง ๆ จ้ะนาํา ไปเชุอื มตอ่ กำบั ศน้ ยป์ ฏบิ ตั กำิ ารนายกำรฐั มนตร่ สาํา นกำั งานทรพื่ั ยากำรนาํา แห่งชุาติ ศ้นย์บริหารจ้ัดกำารนําาระดับภาคและระดับจ้ังหวัด และหน่วยงานอืนท่เกำ่ยวข้อง โดยกำารเชุือมโยงข้อม้ลนันม่กำาร ศ่กำษาและปฏิบัติตามกำฎหมายท่เกำ่ยวข้อง คือ พื่ระราชุบัญญัติข้อม้ลข้่าวสารข้องราชุกำาร พื่.ศ. 2540 มาตรา 24 กำารดําาเนิน กำารเชุือมโยงข้อม้ลข้อง สสน. กำับหน่วยงานภาครัฐ เพื่ือกำารวิจ้ัยและพื่ัฒนาระบบสารสนเทศเกำ่ยวกำับกำารจ้ัดกำารสารสนเทศ ทรัพื่ยากำรนําา และระบบบริหารจ้ัดกำารนําา ไม่เข้าข้่ายข้อยกำเวนในมาตรา 24 ทาง สสน. จ้่งไดเข้าหารือกำับหน่วยงานภาครัฐ ต่าง ๆ เพื่ือข้อความร่วมมือและกำารอนุญาตในกำารเชุือมโยงข้อม้ลโดยจ้ัดทําาเป็นบันท่กำข้อตกำลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง หนว่ ยงาน หรอื จ้ดั ทาํา เปน็ หนงั สอื เพื่อื ข้อความยนิ ยอม โดยในปี พื่.ศ. 2555 สสน. ไดร บั มอบหมายใหด าํา เนนิ กำารเรอื งคลงั ข้อ มล้ นาํา และภ้มิอากำาศแห่งชุาติ และในปี พื่.ศ. 2558 สสน. อาศัยกำารทําางานภายใตคณะกำรรมกำารบ้รณากำารฐานข้อม้ลนําาและ ภ้มิอากำาศแห่งชุาติ ในปัจ้จุ้บันม่กำารประกำาศใชุพื่ระราชุบัญญัติกำารบริหารงานและกำารใหบริกำารผู้่านระบบดิจ้ิทัล พื่.ศ. 2562 เมือวันท่ 22 พื่ฤษภาคม 2562 ซึ่่งม่กำารกำําาหนดใหหน่วยงานภาครัฐสามารถบ้รณากำารข้อม้ลร่วมกำันผู้่านระบบดิจ้ิทัลได โดยจ้ะ ตองเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำําาหนด และ หลักำเกำณฑ์ท่คณะกำรรมกำารพื่ัฒนารัฐบาลดิจ้ิทัลกำําาหนด ในส่วนน่ สสน. อย้่ระหว่าง กำารศ่กำษาความเป็นไปไดเพื่ือปฏิบัติตามกำฎหมายดังกำล่าว
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-109


   133   134   135   136   137