Page 136 - NEIC_FINAL REPORT
P. 136

 1-110
3) กำารใหบริกำารข้อม้ลภาครัฐ (Open Data) สสน. เปิดใหบริกำารข้อม้ลจ้ากำคลังข้อม้ลนําาและภ้มิอากำาศแห่งชุาติผู้่าน ทาง Website บริกำารข้อม้ลจ้ากำโทรมาตรอัตโนมัติแจ้งเตือนภัยฝนตกำหนักำ พื่ายุ และระดับนําา ผู้่าน SMS บริกำารรายงานกำาร คาดกำารณ์และกำารวิเคราะห์ผู้่าน Website, E-mail, Application และ Line และบริกำารข้่าวสารผู้่าน Mobile Application
4) กำารเปิดเผู้ยข้อม้ลผู้่านระบบสารสนเทศ ทาง สสน. ใหความสําาคัญเป็นอย่างมากำในกำารเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ล กำารใหบริกำาร ระบบสารสนเทศเกำ่ยวกำับกำารจ้ัดกำารสารสนเทศทรัพื่ยากำรนําาและระบบบริหารจ้ัดกำารนําา โดยพื่ิจ้ารณาถ่งระเบ่ยบข้อบังคับ กำฎหมายท่สําาคัญคือ กำารเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลตามพื่ระราชุบัญญัติข้อม้ลข้่าวสารข้องราชุกำาร พื่.ศ.2540 ซึ่่งกำารเผู้ยแพื่ร่ดังกำล่าว จ้ะ ตองไม่เป็นข้อม้ลท่กำ่อใหเกำิดความเส่ยหายต่อสถาบันพื่ระมหากำษัตริย์ตาม มาตรา14 และไม่เป็นข้อม้ลท่ม่ผู้ลกำระทบต่อความ มันคงข้องประเทศตามมาตรา 15 รวมถ่งไม่เป็นข้อม้ลท่ละเมิดสิทธิในทรัพื่ย์สินทางปัญญาข้องผู้้อืนตามพื่ระราชุบัญญัติลิข้สิทธ์ิ พื่.ศ.2537 อ่กำทงั สสน. ยังคําาน่งถ่งกำารปฏิบัติตามข้อตกำลงหรือสัญญาท่จ้ัดทําากำับหน่วยงานอนื เกำย่ วกำับกำารใชุและกำารเปิดเผู้ย ข้อม้ลดวย
5) กำารรักำษาความปลอดภัยข้องข้อม้ล สสน. ใหความสําาคัญกำารเกำ็บรวบรวมและกำารรักำษาข้อม้ลในระบบสารสนเทศ โดยม่กำารศ่กำษาและปฏิบัติตามกำฎหมายท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
• พื่ระราชุบัญญัติว่าดวยธุรกำรรมทางอิเล็กำทรอนิกำส์ พื่.ศ. 2544
• พื่ระราชุกำฤษฎ่กำากำําาหนดหลักำเกำณฑ์และวิธ่กำารในกำารทําาธุรกำรรมทางอิเล็กำทรอนิกำส์ภาครัฐ พื่.ศ. 2549
• พื่ระราชุกำฤษฎ่กำาว่าดวยวิธ่กำารแบบปลอดภัยในกำารทําาธุรกำรรมทางอิเล็กำทรอนิกำส์ พื่.ศ. 2553
• พื่ระราชุบัญญัติว่าดวยกำารกำระทําาความผู้ิดเกำ่ยวกำับคอมพื่ิวเตอร์ พื่.ศ. 2560
• พื่ระราชุบัญญัติกำารรักำษาความมันคงปลอดภัยไซึ่เบอร์ พื่.ศ. 2562
• พื่ระราชุบัญญัติคุมครองข้อม้ลส่วนบุคคล พื่.ศ. 2562
สสน. ไดดําาเนินกำารตามท่พื่ระราชุบัญญัติว่าดวยธุรกำรรมทางอิเล็กำทรอนิกำส์ พื่.ศ. 2544 และกำฎหมาย ท่เกำ่ยวข้องดังกำล่าวกำําาหนด โดยกำารออกำระเบ่ยบสถาบันสารสนเทศทรัพื่ยากำรนําาและกำารเกำษตร (องค์กำารมหาชุน) ว่าดวย นโยบายและแนวปฏิบัติในกำารรักำษาความมันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ พื่.ศ. 2556 ซึ่่งผู้่านความเห็นชุอบจ้ากำคณะ กำรรมกำารธุรกำรรมทางอิเล็กำทรอนิกำส์แลว เพื่ือเป็นแนวทางในเกำ็บรักำษาข้อม้ลและกำารใชุระบบสารสนเทศข้อง สสน. โดยท่ ในปัจ้จุ้บัน สสน. อย้่ระหว่างกำารทบทวนระเบ่ยบดังกำล่าว เพื่ือใหสอดคลองกำับพื่ระราชุบัญญัติกำารรักำษาความมันคง ปลอดภัยไซึ่เบอร์ พื่.ศ. 2562 และพื่ระราชุบัญญัติคุมครองข้อม้ลส่วนบุคคล พื่.ศ. 2562 ท่ประกำาศบังคับใชุเมือวันท่ 23 พื่ฤษภาคม 2562 ดวย นอกำจ้ากำน่ทาง สสน. ดําาเนินกำารจ้ัดเกำ็บรักำษาข้อม้ลจ้ราจ้รทางคอมพื่ิวเตอร์หรือ LOG ตามท่ พื่ระราชุบัญญัติว่าดวยกำารกำระทําาความผู้ิดเกำ่ยวกำับคอมพื่ิวเตอร์ พื่.ศ. 2560 กำําาหนดเป็นหน่งในมาตรกำารรักำษาความมันคง ปลอดภัยดานสารสนเทศข้อง สสน.
6) กำารบรหิ ารจ้ดั กำารโครงสรา งภายในองคกำ์ ร ทาง สสน. มกำ่ ารบรหิ ารจ้ดั กำารในรป้ แบบองคกำ์ ารมหาชุน ซึ่ง่ มข้่ อ ดใ่ นเรอื ง ความเป็นอิสระในกำารบริหารจ้ัดกำารองค์กำร และกำารจ้ัดสรรงบประมาณ โดยม่คณะกำรรมกำาร ผู้้บริหาร ท่ปร่กำษา ผู้้เชุ่ยวชุาญ และเจ้าหนาท่ในกำารข้ับเคลือนองค์กำร โดยไดม่กำารคัดเลือกำบุคลากำรในทุกำระดับจ้ากำผู้้ท่ม่คุณสมบัติและประสบกำารณ์โดยตรง ดานกำารบริหารจ้ัดกำารนําาทังในอด่ตและปัจ้จุ้บันมาร่วมงาน
7) แผู้นกำารพื่ฒั นาบคุ ลากำร สสน. มกำ่ ารสง่ เสรมิ และกำารจ้ดั ทาํา แผู้นกำารพื่ฒั นาบคุ ลากำรอยา่ งตอ่ เนอื ง โดยคาํา นง่ ถง่ นโยบาย องคกำ์ รทส่ ามารถสง่ เสรมิ คา่ นยิ มหลกำั ข้ององคกำ์ รตามความสามารถข้องแตล่ ะบคุ คล ซึ่ง่ จ้ะมกำ่ ารวเิ คราะหแ์ ละจ้ดั ทาํา แผู้นฝกำึ อบรม หลักำส้ตรฝึกำอบรมประจ้ําาปี ใหสอดคลองกำับกำารดําาเนินงานข้ององค์กำร นอกำจ้ากำน่แลว สสน. ยังม่กำารใหทุนกำารศ่กำษาในระดับ ปริญญาตร่ถ่งปริญญาเอกำ และกำารฝึกำงานระหว่างปิดภาคเร่ยนเพื่ือสรางบุคลากำรท่ม่ความร้ความสามารถและม่ประสบกำารณ์ กำารทําางานหลังจ้ากำเร่ยนจ้บ
8) กำารใชุกำฎหมายและข้อบังคับ สสน. จ้ัดตังข้่นตามพื่ระราชุกำฤษฎ่กำาจ้ัดตังสถาบันสารสนเทศทรัพื่ยากำรนําา (องค์กำาร มหาชุน) พื่.ศ. 2562 เป็นหน่วยงานภาครัฐม่ฐานะเป็นนิติบุคคลตามท่กำําาหนดในมาตรา 6 แห่งพื่ระราชุบัญญัติองค์กำารมหาชุน พื่.ศ. 2540 โดยม่อําานาจ้หนาท่ท่กำําาหนดตามประกำาศราชุกำิจ้จ้านุเบกำษา รายละเอ่ยดโดยย่อดังต่อไปน่
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   134   135   136   137   138