Page 134 - NEIC_FINAL REPORT
P. 134

 1-108
1.4 หน่วยงานต้นแบบท่ีดี (Best Practices)
เพื่ือใหกำารจ้ัดทําาแผู้นยุทธศาสตร์และออกำแบบกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ เป็นไปตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ข้องโครงกำาร แนวทางและวิธ่กำารศ่กำษา สําารวจ้ วิเคราะห์ และถอดบทเร่ยน จ้ากำหน่วยงานท่เป็นตนแบบท่ด่หรือ Best Practices เป็นข้ันตอนหน่งท่ม่ความสําาคัญมากำ โดยม่วัตถุประสงค์คือ
1. เพื่ือถอดบทเร่ยนจ้ากำหน่วยงาน/องค์กำรท่ม่ประสบกำารณ์ในกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศและไดรับกำารยอมรับใน ระดับประเทศหรือระดับสากำล โดยพื่ิจ้ารณาตังแต่กำารบริหารจ้ัดกำารข้อม้ลภายใน กำารแลกำเปล่ยนเชุือมโยงข้อม้ล กำารบริหาร โครงสรางภายในองค์กำร กำารพื่ัฒนาดานเทคโนโลย่สารสนเทศ กำารเผู้ยแพื่ร่หรือกำารใหบริกำารข้อม้ลท่น่าเชุือถือ รวมทังม่กำารนําา ข้อม้ลสารสนเทศไปใชุในกำารวางแผู้น กำําาหนดนโยบาย และติดตามประเมินผู้ล
2. เพื่ือวิเคราะห์ กำระบวนกำารทําางาน โครงสรางองค์กำร กำารบริหารจ้ัดกำารข้อม้ล ปัญหาและอุปสรรคข้องหน่วย งานตนแบบท่ไดรับจ้นเป็นหน่วยงาน / องค์กำรท่ม่ความสามารถบริหารจ้ัดกำารไดด่ รวมทังวิเคราะห์ จุ้ดเด่น จุ้ดดอย และเสนอ แนะแนวทางกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติในอนาคต
ทางทป่ รกำ่ ษาไดท าํา กำารรวบรวมข้อ มล้ ข้องหลายหนว่ ยงาน / องคกำ์ ร ทม่ ค่ ณุ สมบตั ติ รงกำบั วตั ถปุ ระสงคใ์ นกำารศกำ่ ษา ทงั ใน ภาครัฐและภาคเอกำชุน จ้ากำนันประชุุมหารือร่วมกำันภายในระหว่างท่ปร่กำษาและศ้นย์เทคโนโลย่สารสนเทศและกำารสือสาร สําานักำงานนโยบายและแผู้นพื่ลังงาน เพื่ือดําาเนินกำารคัดเลือกำหน่วยงาน / องค์กำร ท่ม่ความเหมาะสมเป็นหน่วยงานตนแบบท่ด่ หรือ Best Practices โดยผู้ลกำารพื่ิจ้ารณาหน่วยงาน / องค์กำร ท่ม่ความเหมาะสม จ้ําานวน 2 แห่ง ประกำอบดวย
• หน่วยงานภาครัฐ – สถาบันสารสนเทศทรัพื่ยากำรนําา (องค์กำารมหาชุน) กำระทรวงกำารอุดมศ่กำษา วิทยาศาสตร์ วิจ้ัย และนวัตกำรรม
• หน่วยงานภาคเอกำชุน - ศ้นย์ข้อม้ล INET IDC3 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ้ําากำัด (มหาชุน)
1.4.1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ประวัติความเป็นมา
สถาบนั สารสนเทศทรพื่ั ยากำรนาํา (องคกำ์ ารมหาชุน) หรอื สสน. เปน็ หนว่ ยงานในสงั กำดั กำระทรวงกำารอดุ มศกำ่ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจ้ิ ยั และนวตั กำรรม เริม ตน จ้ากำโครงกำารพื่ระราชุดาํา รใิ นพื่ระบาทสมเดจ้็ พื่ระปรมนิ ทรมหาภม้ พื่ิ ลอดลุ ยเดชุฯ พื่ระองคท์ รงหว่ งใย สถานกำารณน์ าํา มาโดยตลอด ทรงใหค วามสาํา คญั กำบั กำารใชุข้ อ มล้ ประกำอบกำารตดั สนิ ใจ้บรหิ ารจ้ดั กำารนาํา หลงั จ้ากำเหตกำุ ารณน์ าํา ทว่ ม ครังใหญ่ในปี 2538
ปี 2541 เรมิ ตน พื่ฒั นาระบบเครอื ข้า่ ยภายใตส าํา นกำั งานพื่ฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแ่ หง่ ชุาติ เพื่อื เชุอื มตอ่ ข้อ มล้ จ้ากำ หนว่ ยงานทเ่ กำย่ วข้อ ง 5 หนว่ ยงาน ไดแ กำ่ กำรมชุลประทาน กำรมอตุ นุ ยิ มวทิ ยา กำารไฟฟา้ ฝา่ ยผู้ลติ แหง่ ประเทศไทย กำรงุ เทพื่มหานคร และสําานักำงานคณะกำรรมกำารทรัพื่ยากำรนําาแห่งชุาติ แลวเสร็จ้ในปี พื่.ศ. 2545 และไดใชุข้อม้ลประกำอบกำารตัดสินใจ้พื่ัฒนา และบริหารจ้ัดกำารนําา นับเป็นจุ้ดเริมตนท่สําาคัญในกำารพื่ัฒนาและนําาเทคโนโลย่สารสนเทศมาใชุในกำารบริหารจ้ัดกำารนําาข้อง ประเทศไทย
ปี 2546 เริมงานวิจ้ัยโทรมาตร ร่วมกำับ National Agriculture Research Organization (NARO) ประเทศญ่ปุ่น โดยนําา อุปกำรณ์ระบบโทรมาตร ท่เร่ยกำว่า Field Server ซึ่่งเป็นเทคโนโลย่โทรมาตรท่ม่ประสิทธิภาพื่ และราคาถ้กำ มาปรับใชุในสภาพื่ แวดลอมข้องประเทศไทย ภายใตโครงกำารเครือข้่ายสารสนเทศกำารเกำษตร และความร่วมมือในกำลุ่ม Agriculture Working Group ข้อง APAN และม่กำารจ้ัดตังกำลุ่มความร่วมมือท่เร่ยกำว่า Field Server Forum ข้่นระหว่างหน่วยงานภายในประเทศท่ สนใจ้จ้ะนําาไปใชุประโยชุน์
ปี 2547 จ้ัดตัง “สถาบันสารสนเทศทรัพื่ยากำรนําาและกำารเกำษตร” ภายใต สวทชุ. กำระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่ 1. เพื่ือกำารจ้ัดกำารสารสนเทศทรัพื่ยากำรนําาและกำารเกำษตร 2. เพื่ือรวบรวม ประมวลผู้ลข้อม้ล ความร้ และนําาเสนอผู้ลกำารวิจ้ัยไป ใชุและพื่ัฒนากำารจ้ัดกำารทรัพื่ยากำรนําาและกำารเกำษตร 3. เพื่ือใหเกำิดเครือข้่ายกำารพื่ัฒนาและใชุงานระบบสารสนเทศสําาหรับกำาร จ้ัดกำารทรัพื่ยากำรนําาและกำารเกำษตร ดําาเนินกำารเชุือมโยงความร่วมมือทังดานงานพื่ัฒนาและระบบสนับสนุนข้อม้ล เพื่ือนําาผู้ลท่ ไดไปใชุประโยชุน์กำับหน่วยงานข้องรัฐ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   132   133   134   135   136