Page 132 - NEIC_FINAL REPORT
P. 132

 โดย Prosumer ขายเข้าสู่ตลาดเพ่ือขายเขา้ ระบบของ กฟน. และกฟภ. โดยยังเป็นระบบ
Enhanced single buyer (ESB) เหมือนปัจจุบัน และตลาดรับซื้ออาจเป็นระบบประมูล โดยมีตัวแทนรับซ้ือ
(2) Prosumer Group (PG) หรือ Peer to peer (P2P) ซ่ึงเป็นระบบที่ผู้ผลิตและผู้ซื้อไฟจาก
เป็นผู้ดูแลสัญญาและติดตามตรวจสอบ
โดย Prosumer ข้ายเข้าส้่ตลาดเพื่ือข้ายเข้าระบบข้อง กำฟน. และกำฟภ. โดยยังเป็นระบบ Enhanced single buyer (ESB) เหมือนปัจ้จุ้บัน และตลาดรับซึ่ืออาจ้เป็นระบบประม้ล โดยม่ตัวแทนรับซึ่ือ เป็นผู้้ด้แลสัญญาและติดตามตรวจ้สอบ
(2) Prosumer Group (PG) หรือ Peer to peer (P2P) ซึ่่งเป็นระบบท่ผู้้ผู้ลิตและผู้้ซึ่ือไฟจ้ากำ prosumer สามารถเจ้รจ้า ซึ่ือข้ายกำันเองได prosumer สามารถเจรจาซื้อขายกันเองได้
   Prosumer
      Prosumer
 โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเท
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื น
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
ซึ่ง่ ระบบนจ้่ ะตอ งมกำ่ ารพื่ฒั นาระบบตลาดโดยอาจ้จ้ะเปน็ กำารประมล้ และกำารรบั ประกำนั กำารสง่ มอบตามสญั ญาและม่ บทปรับ อย่างไรกำ็ตาม ระบบ P2ซP่ึงรอะาบจ้บพื่นัฒ้ีจนะาตไป้อไงดมหีกลารยพรัฒ้ปแนบาบระแบตบ่เปต็นลกำาาดรโซึ่ดือยข้อายจโจดะยเตปร็นงกระาหรปว่ารงะมPูrลoแsลuะmกeาrรและผู้้ใชุไฟ
รับประกันการสง่มอบตามสญั ญาและมีบทปรบั อย่างไรก็ตามระบบP2Pอาจพัฒนาไปได้ (3) Hybrid ซึ่งเป็นระบบผสมผสานระหว่าง ระบบที่ (1) และ (2) โดยไฟฟ้าจาก prosumer
(3) Hybrid ซึ่่งเป็นระบบผู้สมผู้สานระหว่าง ระบบท่ (1) และ (2) โดยไฟฟ้าจ้ากำ prosumer ส่วนหน่งจ้ะซึ่ือข้ายโดยตรงกำับ
หลายรูปแบบ แต่เป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟ ส่วนหนึ่งจะซื้อขายโดยตรงกับผู้ใช้ไฟ และอีกส่วนหน่ึงขายเข้าระบบให้ กฟน. และ กฟภ.
ผู้้ใชุไฟ และอ่กำส่วนหน่งข้ายเข้าระบบให กำฟน. และ กำฟภ. ซึ่่งเป็นระบบท่ดําาเนินกำารไดง่าย และไม่ม่ผู้ลกำระทบต่อระบบปัจ้จุ้บัน
มากำนักำ
ซึ่งเป็นระบบท่ีดําเนินการได้ง่าย และไม่มีผลกระทบต่อระบบปัจจุบันมากนัก
1.3-54
  Prosumer
     Prosumer
Platform
ในปจ้ั จ้บุ นั สาํา นกำั งานคณะกำรรมกำารกำาํา กำบั กำจ้ิ กำารพื่ลงั งานกำาํา ลงั ดาํา เนนิ กำาร ERC Sandbox เพื่อื ทดสอบระบบกำารซึ่อื ข้ายข้อง
ในปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานกําลังดําเนินการ ERC Sandbox เพื่อทดสอบ
Prosumer เสมือนจ้ริง เพื่ือด้ว่าระบบกำารซึ่ือข้ายใดจ้ะม่ประสิทธิภาพื่ และระบบม่ข้อด่ข้อเส่ยอะไรกำ่อนจ้ะเปิดใหใชุจ้ริงต่อไป
ระบบการซอื้ ขายของProsumerเสมือนจรงิ เพื่อดูว่าระบบการซื้อขายใดจะมปี ระสิทธิภาพและระบบมีข้อดีข้อเสีย
และเตร่ยมเสนอ กำพื่ชุ. เพื่ือข้อยกำเวนนโยบาย ESB ท่กำําาหนดให กำฟผู้. เป็นผู้้รับซึ่ือไฟฟ้าเพื่่ยงรายเด่ยว
อะไรก่อนจะเปิดให้ใช้จริงต่อไป และเตรียมเสนอ กพช. เพื่อขอยกเว้นนโยบาย ESB ที่กําหนดให้ กฟผ. เป็นผู้รับซ้ือ
ไฟฟ้าเพียงรายเดียว
3.2) ตลาดกำารซึ่ือข้ายไฟฟ้าเสร่สําาหรับผู้้ผู้ลิตไฟฟ้ารายเล็กำ (SPP) ระบบ Cogeneration
สืบเนืองจ้ากำจ้ะม่ SPP (firm) 29 ราย ท่จ้ะหมดอายุสัญญาประมาณ 2,000 MW ภายใน 5-10 ปีข้างหนา และ
ประมาณ 73% ข้องกำําาลังกำารผู้ลิตจ้ะอย้่ในพื่ืนท่ EEC สนพื่. จ้่งม่แนวนโยบายท่จ้ะใหม่ตลาดซึ่ือข้ายไฟฟ้าจ้ากำ SPP ท่กำําาลังจ้ะ
ศ ่
 Platform
.
.
.
ESB SO
   1-106
5-10 ปีข้างหน้า และประมาณ 73% ของกําลังการผลิตจะอยู่ในพื้นที่ EEC สนพ. จึงมี
3.2) ตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration
หมดสัญญาเหล่าน่ โดยด้ว่าทางเลือกำข้องตลาดซึ่ือข้ายควรจ้ะม่ลักำษณะใด และไดใหท่ปร่กำษา (PTIT และ มจ้ธ.) ทําากำารศ่กำษา เพื่ือใหข้อเสนอแนะสซึ่ืบ่งเแนน่ือวงคจิดากคจือะจ้มะพื่ี SัฒPPนา(fตirลmาด) ซึ่2ือ9ข้ราายไฟทฟ่ีจ้าะเหสรม่ ด(pอoาwยุสeัญr pญoาoปlร) ะโดมยามณ่ลักำ2,ษ0ณ00ะข้MอWงตลภาดยโใดนยสรุปคือ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
แนวนโยบายที่จะใหม้ีตลาดซอ้ืขายไฟฟ้าจากSPPท่ีกําลังจะหมดสัญญาเหล่าน้ีโดยดูว่าทางเลือก
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ของตลาดซื้อขายควรจะมีลักษณะใด และได้ให้ที่ปรึกษา (PTIT และ มจธ.) ทําการศึกษาเพื่อให้
   130   131   132   133   134