Page 130 - NEIC_FINAL REPORT
P. 130

ปริมาณกำารผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำ Solar Rooftop (GWh)
  Potential ใชุเอง ส่วนเกำิน (ข้าย)
2560 5,174 1,883 (36%) 3,291
2570 9,958 3,947 (39%) 6,011
2580 12,345 4,941 (40%) 7,404
   ดังนัน Solar Rooftop จ้่งม่ศักำยภาพื่ท่จ้ะผู้ลิตไฟฟ้าไดถ่ง 5,174 GWh ในปัจ้จุ้บัน เมือคําาน่งถ่งปัจ้จ้ัยแวดลอมต่าง ๆ แลว และอาจ้จ้ะม่เหลือข้ายเข้าระบบ 3,291 GWh หรือรอยละ 64 ข้องปริมาณกำระแสไฟฟ้าท่ผู้ลิตไดในปี 2580 ปริมาณกำารผู้ลิต ไฟฟา้ จ้ากำ Solar Rooftop มศ่ กำั ยภาพื่ทจ้่ ะเพื่มิ สง้ ข้น่ ถง่ 12,345 GWh ตอ่ ปี และมไ่ ฟฟา้ ทส่ ามารถข้ายเข้า ระบบไดถ ง่ 7,400 GWh
นอกำจ้ากำน่ สนพื่. ยังพื่บว่า ถาภาครัฐใหกำารสนับสนุนเงินลงทุนแกำ่ผู้้ติดตังแผู้งโซึ่ลาร์ และทําากำารเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลใหผู้้บริโภค ม่ความร้ความเข้าใจ้เกำ่ยวกำับแผู้งโซึ่ลาร์และประโยชุน์ท่จ้ะได จ้ะทําาใหกำารติดตังแผู้งเพื่ิมส้งข้่นกำว่ากำรณ่ข้างตนข้่นไปอ่กำโดยไดม่ กำารประเมินศักำยภาพื่แผู้งโซึ่ลาร์ท่ภาครัฐเพื่ิมกำารสนับสนุนไวดังน่
ปริมาณกำารผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำ Solar Rooftop (GWh)
กำรณ่ฐาน กำรณ่ใหเงินอุดหนุนกำารลงทุน กำรณ่ผู้้บริโภคม่ความร้ความเข้าใจ้
2560 3,884 3,880 3,884
2580 9,267 13,341 17,076
     ดังนันจ้่งเห็นไดว่าเป้าหมายข้องกำารผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำโซึ่ลาร์ดังท่ระบุไวในแผู้นพื่ัฒนากำําาลังไฟฟ้าฉบับ 2018 (Rev.1) ท่สรุปไว ข้างตน จ้่งอย่้ในศักำยภาพื่ท่สามารถทําาไดภายใตปัจ้จ้ัยแวดลอมต่าง ๆ
2) บทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า
ปจ้ั จ้บุ นั ภาคเอกำชุนมบ่ ทบาทในกำารผู้ลติ กำระแสไฟฟา้ เพื่มิ ข้น่ เปน็ อยา่ งมากำเมอื เทย่ บกำบั ในอดต่ ซึ่ง่ เปน็ ผู้ลจ้ากำนโยบายข้องภาครฐั ทจ้่ ะสนบั สนนุ ใหเ อกำชุนไดเ ข้า มามส่ ว่ นรว่ มในสาข้าพื่ลงั งาน เพื่อื เพื่มิ กำารแข้ง่ ข้นั และเปน็ กำารสง่ เสรมิ ใหม กำ่ ารนาํา วสั ดเุ หลอื ใชุแ ละ ความรอนมาผู้ลิตไฟฟ้า ซึ่่งเป็นกำารเพื่ิมประสิทธิภาพื่ข้องกำารผู้ลิตพื่ลังงาน โดยผู้้ผู้ลิตไฟฟ้าเอกำชุนสามารถแบ่งเป็นกำลุ่มต่างๆ ได 4 กำลุ่ม ดังน่
(1) IPP และ SPP ท่ม่สัญญาข้ายไฟฟ้าใหกำารไฟฟ้าฝ่ายผู้ลิตและ VSPP ท่ม่สัญญาข้ายไฟฟ้า ใหกำารไฟฟ้านครหลวง และ กำารไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค ซึ่่งสรุปไดดังน่
(1.1) ผู้้ผู้ลิตไฟฟ้า IPP จ้ากำข้อม้ล ณ 31 ธันวาคม 2560 ม่โรงไฟฟ้า IPP ดังน่ จ้ําานวนโรงไฟฟ้า 12 ราย กำําาลังกำารผู้ลิตตามสัญญา 14,943 MW
(1.2) ผู้้ผู้ลิตไฟฟ้า SPP ซึ่่งม่จ้ําานวนและกำําาลังกำารผู้ลิตดังน่
SPP - Firm จ้ําานวน กำําาลังกำารผู้ลิต
SPP – Non - Firm จ้ําานวน กำําาลังกำารผู้ลิต
รวม SPP รวมกำําาลังกำารผู้ลิตตามสัญญา
83 ราย 5,820 MW 43 ราย 1,716 MW
126 ราย 5,946 MW
 1-104
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   128   129   130   131   132