Page 131 - NEIC_FINAL REPORT
P. 131

(1.3) รวมกำําาลังกำารผู้ลิตข้อง IPP และ SPP ท่ข้ายเข้าระบบ กำฟผู้. รวม IPP และ SPP 138 ราย รวมกำําาลังกำารผู้ลิตตามสัญญา 20,895 MW
(2) VSPP คือผู้้ผู้ลิตไฟฟ้าเอกำชุนรายเล็กำท่ม่กำําาลังกำารผู้ลิตไม่เกำิน 10 MW และข้ายไฟฟ้าเข้าระบบข้อง กำฟภ. และ กำฟน. ซึ่่ง กำําาลังกำารผู้ลิตข้อง VSPP ณ 31 ธันวาคม 2560 คือ
จ้ําานวนราย (ประมาณ) 918 ราย กำําาลังกำารผู้ลิตตามสัญญา 3,573 MW
(ไม่รวมข้อง พื่พื่. ประมาณ 37 MW และ PEA ประมาณ 46 MW)
(3) IPS และ SPP – Direct ไดแกำ่ ผู้้ผู้ลิตไฟฟ้าเอกำชุน ณ ท่ผู้ลิตไฟฟ้าใชุเองเกำิน 1 MW หรือข้ายตรงใหแกำ่ล้กำคาข้องตน ซึ่่ง ข้อม้ล ณ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังน่ คือ
  IPS จ้ําานวนราย 120
กำําาลังกำารผู้ลิตติดตัง 2,574 MW
SPP - Direct 128
4,957 MW
      (4) ผู้้ผู้ลิตไฟฟ้าเอกำชุนท่ม่กำําาลังกำารผู้ลิตติดตังนอยกำว่า 1 MW และข้อข้นานเครืองกำําาเนิดไฟฟ้าเข้าระบบข้องกำารไฟฟ้า ส่วนภ้มิภาค และกำารไฟฟ้านครหลวง ซึ่่งกำว่ารอยละ 98 ข้องกำําาลังกำารผู้ลิตมาจ้ากำ Solar Rooftop โดยม่กำําาลังกำารผู้ลิตคือ
กำฟภ. 128.3 MW กำฟน. 10.3 MW รวม 138.3 MW
ดังนัน โดยรวมแลวกำําาลังกำารผู้ลิตตามสัญญาข้องผู้้ผู้ลิตไฟฟ้าเอกำชุนทุกำกำลุ่มม่กำําาลังกำารผู้ลิตรวมกำันเท่ากำับ 29,563 MW ณ 31 ธันวาคม 2560 และในอนาคต บทบาทข้องกำารผู้ลิตไฟฟ้าจ้ะส้งข้่นไปจ้ากำน่อ่กำมากำตามรายละเอ่ยดท่แสดงไวแลวข้างตน
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
ตามแผู้น PDP2018 (Rev.1)
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
3) การเปิดตลาดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
ในปัจ้จุ้บัน สนพื่. ม่กำารศ่กำษาเพื่ือกำําาหนดนโยบายกำารเปิดเสร่กำารซึ่ือข้ายไฟฟ้าในอนาคตอย้่สองร้ปแบบ เพื่ือรองรับกำาร เปลย่ นแปลงข้องกำจ้ิ กำารไฟฟา้ ทจ้่ ะเพื่มิ บทบาทข้องผู้ผู้้ ลติ ไฟฟา้ เอกำชุนใหม ากำข้น่ ในอนาคตซึ่ง่ แนวทางท่สนพื่.คาดวา่ จ้ะดาํา เนนิ กำาร
3.1) ตลาดซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer จากการศึกษาของบริษัท Full Advantage ได้มีการ
จ้ะเป็นร้ปตลาดกำารซึ่ือข้ายไฟฟ้าเสร่ ท่ใหผู้้ซึ่ือและผู้้ข้ายสามารถเจ้รจ้าซึ่ือข้ายไฟกำันไดโดยตรง ผู้่านตลาดกำารซึ่ือข้ายท่จ้ะม่กำาร
เสนอสามแนวทางของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer คือ
จ้ัดตังข้่น ซึ่่งร้ปแบบข้องแนวทางกำารเปิดตลาดเสร่ซึ่ือข้ายไฟฟ้าสรุปไดดังน่
(1) Prosumer to Grid (P2G) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สร้าง platform การซื้อขายในตลาด
3.1) ตลาดซึ่ือข้ายไฟฟ้าข้อง Prosumer จ้ากำกำารศ่กำษาข้องบริษัท Full Advantage ไดม่กำารเสนอสามแนวทางข้อง กำารซึ่ือข้ายไฟฟ้าข้องprPorosusummeer rในคลือักษณะดังนี้
(1) Prosumer to Grid (P2G) ซึ่่งเป็นแนวคิดท่สราง platform กำารซึ่ือข้ายในตลาด prosumer ในลักำษณะดังน่
 Prosumer
    Platform
.
.
.
ESB SO
    Prosumer
 โดย Prosumer ขายเข้าสู่ตลาดเพื่อขายเขา้ ระบบของ กฟน. และกฟภ. โดยยังเป็นระบบ
1-105
 Enhanced single buyer (ESB) เหมือนปัจจุบัน และตลาดรับซ้ืออาจเป็นระบบประมูล โดยมีตัวแทนรับซ้ือ
เป็นผ้ดแลสัญญาและติดตามตรวจสอบ
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
ูู
   129   130   131   132   133