Page 128 - NEIC_FINAL REPORT
P. 128

14) Microgrid (กำฟภ. และ กำฟน.)
15) Asset Management (กำฟภ. และ กำฟน.) 16) GIS (กำฟภ.)
1.3.5 Solar Roof
เนอื งจ้ากำนโยบายSolarRooftopเกำย่ วพื่นั กำบั นโยบายข้องกำารข้ยายบทบาทเอกำชุนในกำารผู้ลติ ไฟฟา้ และกำารเปดิ ตลาด เสร่กำารซึ่ือข้ายไฟฟ้า จ้่งจ้ะนําาหัวข้อน่ไปรวมไวในกำารศ่กำษาข้อ 1.3.7 ข้างล่าง
1.36 การขยายตัวของบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า
เนอื งจ้ากำนโยบายข้ยายบทบาทภาคเอกำชุนในกำารผู้ลติ ไฟฟา้ มค่ วามเกำย่ วพื่นั กำบั นโยบายกำารสง่ เสรมิ Solar Rooftop และ กำารเปิดตลาดเสร่กำารซึ่ือข้ายไฟฟ้าในอนาคต จ้่งจ้ะนําาหัวข้อน่ไปรวมไวในกำารศ่กำษาข้อ 1.3.7 ข้างล่าง
1.3.7 แนวโน้มการเปิดตลาดเสรีการซ้ือขายไฟฟ้าในอนาคต
จ้ากำกำารวเิ คราะหใ์ นสว่ นตน ๆ ทผู้่ า่ นมาจ้ะเหน็ ไดว า่ ภาครฐั ไดม น่ โยบายสง่ เสรมิ ใหภ าคเอกำชุนเข้า มามบ่ ทบาทในกำารผู้ลติ กำระแสไฟฟ้ามากำยิงข้่น ซึ่่งผู้้ผู้ลิตเอกำชุนเหล่าน่แต่เดิมม่ลักำษณะดังน่
- เปน็ ผู้ผู้้ ลติ ในกำลมุ่ โรงงานอตุ สาหกำรรมทม่ กำ่ ารผู้ลติ กำระแสไฟฟา้ ใชุเ องอยแ่้ ลว ในกำจ้ิ กำารข้องตน แตไ่ ดข้ ายกำาํา ลงั กำารผู้ลติ ส่วนเกำินเข้าระบบ
- เป็นผู้้ทําาธุรกำิจ้ผู้ลิตกำระแสไฟฟ้าเพื่ือข้ายเข้าส้่ระบบบางส่วน และอาจ้ข้ายตรงใหแกำ่ผู้้ใชุไฟภาคอุตสาหกำรรมบางส่วน ในนิคมอุตสาหกำรรม
แต่ต่อมานโยบายข้องภาครัฐไดเปิดกำวางใหผู้้บริโภค (consumer) กำ็สามารถเข้ามาเป็นผู้้ผู้ลิตไฟฟ้าไดดวยโดยอาจ้ผู้ลิต เพื่ือใชุเองหรือข้ายปริมาณกำารผู้ลิตบางส่วนเข้าระบบซึ่่งทําาใหผู้้บริโภคเหล่าน่กำลายเป็นผู้้ผู้ลิตไฟฟ้า ไปในตัว (producer) ซึ่่ง ปกำติกำ็จ้ะเป็นลักำษณะ Solar Rooftop เป็นส่วนใหญ่ ซึ่่งเร่ยกำกำว่า Prosumer ซึ่่งทังหมดน่เป็นส่วนหน่งข้องนโยบายเปิดเสร่ ข้องกำจ้ิ กำารผู้ลติ ไฟฟา้ ทเ่ ปดิ โอกำาสใหภ าคเอกำชุนไดเ ข้า มามบ่ ทบาทมากำยิง ข้น่ ในกำารผู้ลติ ไฟฟา้ เข้า สร่้ ะบบนอกำเหนอื ไปจ้ากำผู้ผู้้ ลติ ในส่วนข้องภาครัฐ
1) Solar Rooftop
จ้ากำรายงานกำารเตรย่ มความพื่รอ มเพื่อื รองรบั Prosumer สาํา หรบั กำารไฟฟา้ ทจ้่ ดั ทาํา โดย สนพื่. ไดม กำ่ ารประเมนิ ศกำั ยภาพื่ข้อง Solar Rooftop ข้องประเทศ โดยกำารสุ่มตัวอย่างจ้ากำพื่ืนท่หลังคาแลวคําานวณหา population โดยวิธ่ทางสถิติข้องพื่ืนท่หลังคา ทัวประเทศโดยแยกำเป็นพื่ืนท่ในเข้ต กำฟน. และ กำฟภ. ซึ่่งพื่บว่าพื่ืนท่หลังคาม่ประมาณ 2,383 ตารางกำิโลเมตร ซึ่่งสามารถจ้ะ ติดตังแผู้งโซึ่ลาร์ไดถ่ง 381,000 MW แต่เมือคําาน่งถ่งความเป็นไปไดข้องศักำยภาพื่กำารติดตังพื่บว่า ศักำยภาพื่ส้งสุดท่เป็นไปไดคือ 38,100 MW
อย่างไรกำ็ตามเมือคําาน่งถ่งปัจ้จ้ัยอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้องกำับกำารตัดสินใจ้ติดตังแผู้งโซึ่ลาร์ เชุ่น ราคาข้องแผู้งโซึ่ลาร์ในปัจ้จุ้บัน และ ทิศทางข้องราคาแผู้งในอนาคต ประกำอบกำับราคารับซึ่ือไฟฟ้าท่ผู้ลิตจ้ากำ Solar Rooftop ดวยแลว ไดม่กำารประเมินศักำยภาพื่ ข้องโซึ่ลาร์ในประเทศในปี 2579 ไวดังน่
 1-102
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   126   127   128   129   130