Page 11 - NEIC_FINAL REPORT
P. 11

รูปท่่ 5.3-17 รูปท่่ 5.3-18 รูปท่่ 5.3-19 รูปท่่ 5.3-20 รูปท่่ 5.3-21 รูปท่่ 5.3-22 รูปท่่ 5.3-23 รูปท่่ 5.3-24 รูปท่่ 5.3-25 รูปท่่ 5.4-1 รูปท่่ 5.4-2 รูปท่่ 5.4-3 รูปท่่ 5.4-4 รูปท่่ 5.4-5 รูปท่่ 5.4-6 รูปท่่ 5.4-7 รูปท่่ 5.4-8 รูปท่่ 5.4-9 รูปท่่ 5.4-10 รูปท่่ 6.3-1 รูปท่่ 6.3-2 รูปท่่ 6.5-1 รูปท่่ 6.5-2 รูปท่่ 6.5-3 รูปท่่ 7.1-1 รูปท่่ 7.1-2 รูปท่่ 7.1-3 รูปท่่ 7.2-1 รูปท่่ 7.2-2 รูปท่่ 7.2-3 รูปท่่ 7.2-4 รูปท่่ 7.2-5 รูปท่่ 7.2-6 รูปท่่ 7.2-7 รูปท่่ 7.2-8 รูปท่่ 7.3-1 รูปท่่ 7.3-2 รูปท่่ 7.3-3 รูปท่่ 8.1-1 รูปท่่ 8.1-2 รูปท่่ 9.1-1
สารบัญตาราง ตาราง 1.2-1 ตาราง 1.3-1 ตาราง 1.3-2 ตาราง 1.3-3
แผนผังกระบวนการทวนสอบข้อมูลเข้าฐานข้อมูลหลังจากออกรายงานแล้ว 5-77 แผนผังกระบวนการทวนสอบข้อมูลเข้า Data Lake 5-80 แผนผังกระบวนการทวนสอบข้อมูลเข้า Data Lake หลังจากออกรายงานแล้ว 5-81 ตัวอย่างแผนภาพแสดงตัวแบบเชิงบวกและตัวแบบเชิงคูณ 5-83 แผนผังกระบวนการการประมาณค่าข้อมูลท่่ยังไม่ได้รับ 5-87 ตัวอย่าง Box Plot 5-89 ตัวอย่าง Time Plot 5-89 ตัวอย่าง Overlay Time Plot 5-90 แผนผังกระบวนการการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล 5-91 โครงสร้างของระบบต้นแบบสาธิต 5-96 โครงสร้างการทําางาน ETL ภายใน Microsoft SSIS 5-99 กระบวนการแปลงข้อมูล 5-100 ระบบการตรวจสอบการทําางานภายใน Hadoop Cluster 5-102 Dashboard ระบบสาธิตแสดงห่วงโซึ่่อุปทานของนําามันเชือเพลิง 5-103 Dashboard ระบบสาธิตแสดงรายงานการนําาเข้าและผลิตนําามันดิบในประเทศ 5-104 Dashboard ระบบสาธิตแสดงโครงสร้างราคานําามัน 5-104 Dashboard ระบบสาธิตแสดงรายงานค่าการตลาดนําามันเชือเพลิง 5-105 Dashboard ระบบสาธิตแสดงต้นทุนการขนส่งพลังงาน 5-105 Dashboard ระบบสาธิตแสดงรายงานสถุานการณ์ราคานําามัน 5-106 สถุาปัตยกรรมในระดับตัวแบบอ้างอิงใน Logical 6-26 สถุาปัตยกรรมในระดับตัวแบบอ้างอิงทังในส่วน Physical 6-27 แสดงตัวอย่างการจัดการเครื่องให้บริการเสมือนเพื่อรองรับงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 6-40 ตัวอย่างการจัดการเครื่องให้บริการเสมือนเพื่อรองรับงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 6-46 แสดงการจัดระบบฐานข้อมูลในระบบทังใน Domain และ ข้าม Domain 6-51 สรุปผ ลการศึกษาทบทวนกฎหมายและระเบ่ยบท่่เก่่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและถุ่ายโอนข้อมูลด้านพลังงาน 7-47 ขันตอนการกําาหนด “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน” ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 7-51 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน 7-73 กระบวนการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลในภาพรวม 7-93 กระบวนการตามร่างนโนบายธรรมาภิบาลข้อมูล 7-103 วาระการประชุมคณะกรรมการท่่ปร้กษาด้านข้อมูล 7-110 ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูล 7-111 ตัวอย่างการร้องขอข้อมูลเพิมเติม 7-113 ตัวอย่างการจัดเก็บแคตตาล็อกข้อมูล 7-114 ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องขอแบ่งปันข้อมูล 7-116 กระบวนการประมวลผลข้อมูลผลิตภัณฑ์์ข้อมูล 7-118 ขันตอนและกระบวนการวงจรช่วิตของข้อมูลระดับหน่วยงาน 7-126 ระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลเปิด 7-134 จําานวนชุดข้อมูลในแต่ระดับการเปิดเผย 7-148 เมทริกซึ่์การจัดลําาดับความสําาคัญ (Prioritization Matrix) 8-2 หลักเกณฑ์์การให้คะแนนและการจัดลําาดับความสําาคัญ 8-3 ขันตอนการดําาเนินงาน 9-9
โครงการท่่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ 1-47 การใช้พลังงานขันสุดท้ายจําาแนกตามชนิดพลังงาน เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561P 1-75 การใช้พลังงานขันสุดท้ายจําาแนกตามสาขาเศรษฐกิจ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561P 1-76 ลักษณะการใช้พลังงานหมุนเวียน 1-78   9   10   11   12   13