Page 117 - NEIC_FINAL REPORT
P. 117

ตาราง 1.3-8 (ต่อ) แผู้นกำารพื่ัฒนาระบบรถไฟฟ้าภายใตแผู้น M – Map และสถานะโครงกำารในปัจ้จุ้บัน
 แผู้นงาน/โครงกำารท่สําาคัญ
หน่วยงาน รับผู้ิดชุอบ
มติ ครม.
วงเงินลงทุน (ลานบาท)
ระยะเวลา ดาํา เนนิ งาน
สถานะปัจ้จุ้บัน
ผู้ลกำาร ประเมนิ
 3. สายส่เข้่ยวอ่อน ชุ่วงหมอชุิต– สะพื่านใหม–่ คค้ ตระยะทาง19กำม.
 รฟม. (อย้่ระหว่าง โอนทรัพื่ย์สิน ให กำทม. ตาม มติ คจ้ร.)
 15 ต.ค. 51
 58,384.45
 เริม กำ่อสราง มิ.ย. 58
 คาดว่าจ้ะเปิดให บริกำารปี 64
 ล่าชุา
 4. สายส่ม่วง ชุ่วงเตาป้น– ราษฎร์บ้รณะ (วงแหวนกำาญจ้นา ภิเษกำ) ระยะทาง 23.6 กำม.
 รฟม.
 25 กำ.ค. 60
 101,112.00
 เตร่ยม ประกำวด ราคาปี 62
 คาดว่าจ้ะเปิดให บริกำารเม.ย. 69
 ล่าชุา
 โครงกำารท่กำําาหนดเปิดใหบริกำาร ในปี 2559
 5. สายส่นําาเงิน ชุ่วงหัวลําาโพื่ง– บางแค และบางซึ่ือ–ท่าพื่ระ
ระยะทาง 27 กำม.
 รฟม.
 27 พื่.ค. 51
 82,369.17
 เริม กำ่อสราง เม.ย. 54
 คาดว่าจ้ะเปิดให บริกำารเดือน ม่.ค. 63
 ล่าชุา
 6. สายส่แดงอ่อน ชุ่วงบางซึ่ือ– พื่ญาไท–มักำกำะสัน–หัวหมากำ และ สายสแ่ ดงเข้ม ชุว่ งหวั ลาํา โพื่ง–บางซึ่อื ระยะทาง 25.9 กำม.
 รฟท.
  26 กำ.ค. 59
 44,157.76
  เริม กำ่อสราง ปี 62
 คาดว่าจ้ะเปิดให บริกำารปี 67
  ล่าชุา
 โครงกำารท่กำําาหนดเปิดใหบริกำาร ในปี 2562
 7. สายส่ชุมพื่้ ชุ่วงแคราย–ม่นบุร่ ระยะทาง 34.5 กำม.
 รฟม.
 26 ม่.ค. 59
 53,490.00
 เริม กำ่อสราง มิ.ย. 61
 คาดว่าจ้ะเปิดให บริกำารต.ค. 64
 ล่าชุา
 8. สายส่สม ชุ่วงศ้นย์วัฒนธรรม- ม่นบุร่ ระยะทาง 20 กำม.
 รฟม.
  19 เม.ย. 59
 107,540.86
  เริม กำ่อสราง พื่.ค. 60
 คาดว่าจ้ะเปิดให บริกำารกำ.ย. 68
  ล่าชุา
 9. สายส่แดงอ่อน ชุ่วงตลิงชุัน- ศาลายา ระยะทาง 14.7 กำม.
 รฟท.
 26 กำ.พื่. 62
10,202.00
 อย้่ ระหว่าง ประกำวด ราคา
คาดว่าจ้ะเปิดให บริกำารปี 65
 ล่าชุา
 10. สายส่แดงอ่อน ชุ่วงตลิงชุัน- ศิริราชุ ระยะทาง 5.7 กำม.
 รฟท.
 5 ม่.ค. 62
 6,645.00
 อย้่ ระหว่าง ประกำวด ราคา
 คาดว่าจ้ะเปิดให บริกำารปี 65
 ล่าชุา
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-91

   115   116   117   118   119