Page 1005 - NEIC_FINAL REPORT
P. 1005

60
62 63
64 65
66 67
26 มิ.ย. 63
9 ก.ค. 63 20 ก.ค. 63
29 ก.ค. 63 3 ส.ค. 63
20 ส.ค. 63 3 ก.ย. 63
ประชุมติดตามการดําเนินงานและวางแผนการนําเสนองาน
รายละเอียดการจัดทํา Prototype: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม
นําเสนอร่างระบบต้นแบบสาธิต Prototype: การวิเคราะห์ข้อมูล ปิโตรเลียม
ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม
ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม ประชุมคณะทํางานศึกษาโครงการฯ คร้ังท่ี 4
12
25 17
18 (ประชุม Zoom)
19 41
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
 หัวข้อ
  จํานวนผู้เข้าร่วม ประชุม
 59
  9 มิ.ย. 63
 ประชุมติดตามการดําเนินงานและการเตรียมงานสัมมนา อบรม
 17
   61
  3 ก.ค. 63
 ผลการศึกษาด้านกระบวนการ Workflow และ การทวนสอบข้อมูล Quality Assurance
  27
             9.4.3 งานจัดประชุมสัมมนา (TOR ข้อ 3.25)
การจัดประชุมสัมมนา เป็นการประชาสัมพันธ์แนวคิดการดําเนินโครงการและรับฟังความคิดเห็น โดยการ เชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้าร่วมให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งตามขอบเขต การดําเนินงานระบุให้จัดการประชุมสัมมนาจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 300 คน ซึ่งที่ปรึกษาจึงได้จัดงานทั้ง 3 ครั้งให้มีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อสารถึงแนวคิดการดําเนินการศึกษาแผน ยุทธศาสตร์และออกแบบศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้เป็นที่เข้าใจแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดให้มี รูปแบบดังนี้
การจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1: Open and Share จะเป็นประชาสัมพันธ์เริ่มการดําเนินงานเพ่ือ ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ขอบเขตการดําเนินงานโครงการของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยการเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมงาน เพื่อนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพัฒนาโครงการต่อไป โดยคาดว่าจะดําเนินการช่วงเดือนที่ 1 ตามแผนการดําเนินงานโดยรวม โดยจัดสัมมนาในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว มีผู้เข้าร่วมงานทั้งส้ิน 184 คน
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
9.4-7
9 - 45
 
   1003   1004   1005   1006   1007