Page 1004 - NEIC_FINAL REPORT
P. 1004

45 46
48
52
53
54
55
56
57
58
19 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63
20 มี.ค. 63 2 เม.ย. 63 3 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 10 เม.ย. 63 14 เม.ย. 63 14 พ.ค. 63
สํารวจกระบวนการจัดเก็บข้อมูลใน ศท.สนพ. - น้ํามัน 20 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมสรรพสามิต 26
การออกแบบ IT Infrastructure ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 26
ประชุมติดตามการดําเนินงาน 16
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
 วันที่
 หัวข้อ
  จํานวนผู้เข้าร่วม ประชุม
 41
  14 ก.พ. 63
  ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 26
   42
 17 ก.พ. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ (ชธ.)
  20
  43
 17 ก.พ. 63
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมธุรกิจ พลังงาน (ธพ.)
 46
  44
  18 ก.พ. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สํานักงาน คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)
  25
    47
  21 ก.พ. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (กฟภ.)
  39
  49
  27 ก.พ. 63
 ประชุมติดตามการดําเนินงานและนําเสนอผลการศึกษา – SWOT, บุคลากร, แผนยุทธศาสตร์, Roadmap
  23
  50
 27 ก.พ. 63
นําเสนอโครงสร้าง IT Infrastructure สําหรับศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
 14
  51
  12 มี.ค. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สํานักงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน
  23
   รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.5 รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (2), (4) รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.6, 3.7, 3.8(1) (2) (3) รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (1) รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (1) (2) (4) ประชุมคณะทํางานศึกษาโครงการฯ คร้ังที่ 3
9.4-6
(ประชุม Zoom) (ประชุม Zoom) (ประชุม Zoom) (ประชุม Zoom) (ประชุม Zoom) 22
             9 - 44
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   1002   1003   1004   1005   1006