Page 1006 - NEIC_FINAL REPORT
P. 1006

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
การจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2: Behind and Beyond เป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการอื่น ๆ ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และกล่าวถึงภาพ ยุทธศาสตร์ และการเชื่อมต่อกันของส่วนงานต่าง ๆ ของแผนงานจัดต้ังศูนย์ฯ โดยการเชิญผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน มาร่วมงาน เพื่อนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพัฒนาโครงการต่อไป โดยจัดสัมมนา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 93 คน
การจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 3: Move and Go เป็นการสัมมนาสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานโครงการทั้งหมดโดยการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมงานเพื่อนํา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพัฒนาโครงการต่อไป โดยกําหนดการสัมมนา โดยจัดสัมมนา ในวันท่ี 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซน็ ทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 109 คน
ในการสัมมนาทุกครั้งมีการเชิญวิทยากรเข้าบรรยาย และ/หรือ สนธนาเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล Big Data การดําเนินงานและโครงสร้างองค์กร การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงงาน ทั้งนี้รายละเอียด การจัดงานระบุในภาคผนวก ฎ
 9 - 46
9.4-8
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย   1004   1005   1006   1007   1008