Page 1003 - NEIC_FINAL REPORT
P. 1003

25 20 ม.ค. 63
26 23 ม.ค. 63
27 23 ม.ค. 63
29 27 ม.ค. 63
30 29 ม.ค. 63
31 30 ม.ค. 63
32 30 ม.ค. 63
33 4 ก.พ. 63
35 6 ก.พ. 63
สํารวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. - ไฟฟ้า 14 สํารวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – น้ํามัน 22 สํารวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – ลิกไนต์ 17
สํารวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – ไฟฟ้า (ต่อ) 18 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลท่ีจัดเก็บในหน่วยงาน: 32
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สํานักงาน 25 กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง (สกนช.) ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมการ 22 พลังงานทหาร
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลท่ีจัดเก็บในหน่วยงาน: กรมศุลกากร 22
สํารวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. - GDP 23
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
 หัวข้อ
  จํานวนผู้เข้าร่วม ประชุม
      28
  24 ม.ค. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  21
          34
  5 ก.พ. 63
 นําเสนอแนวทางการศึกษาและออกแบบการจัดเก็บข้อมูล (ERD) และติดตามงาน
  26
  36
  6 ก.พ. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สํานักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
  39
  37
 11 ก.พ. 63
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สํานักงานสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
 25
  38
 11 ก.พ. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.)
  27
  39
  12 ก.พ. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมการขนส่ง ทางบก (ขบ.)
  27
  40
 14 ก.พ. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
  42
 9.4-5
9 - 43
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์   1001   1002   1003   1004   1005